شرکت پتروشیمی فسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530411380


شماره ثبت:
29012
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1388/12/2
آدرس:
فارس - شيراز - ابتداي بلوار مطهري شمالي كوچه ششم ساختمان كيميا 7186785537

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی رضا طهماسبی 1181875
آقای عباسعلی قاسمی 1181875
آقای محسن کریمی 12660810
آقای محمود افضلی 12763635
آقای جواد کمری 12763635
آقای علی اصغر محمودی 12763635
آقای محمود هراتیان نژادی 12763635
آقای محمد شفیع جلال وند 12763635
آقای محمد مهدی رحیمی 13066257
آقای سجاد مباشر امینی 13066257

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689189
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بشماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۹۷۵ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی خارج از هیئت مدیره (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهند نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۷۶۷۰۲۰۴ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181875
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار (اطلاعات) و (خبر جنوب) جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۴ تراز نامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی خارج از هیئت مدیره کد ملی ۲۵۷۱۵۶۷۷۹۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۶ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره این نوع نامه‌ها را امضاء خواهند نمود. در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۱۴۱۳۵ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391481
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر بشماره ثبت ۱۸۱۳۵ و بانک صادرات ایران بشماره ۳۸۳۳ و شرکت مهد آرین بشماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ و آقای محمود افضلی و آقای محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۵۹۸۵۵۷۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391494
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود افضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان داود رضا ربانی، حسین حاجیان، محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات، سفته‌های شرکت باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها باامضاء فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۵۹۸۵۹۸۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664885
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۳۲۳۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935676
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فسا سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل بعنوان بازرس اصلی، علیرضا رسولی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299689
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی آقای علیرضا رسولی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۰ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323781
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بشماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۹۷۵ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودی خارج از هیئت مدیره (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهند نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660810
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای محسن کریمی به شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹ به نمایندگی از شرکت مهد امیدآرین برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ۲ - برداشت از حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسناد و اوراق بهادر وتعدآورمالی از قبیل چک، بروات، وسفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و در غیاب یکی از انها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۴۱۱۲۶۶۶۱۱۶۶۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733066
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران و محمود هراتیان نژادی (شخص حقیقی) و شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین و محمود افضلی (شخص حقیقی) و شرکت پتروشیمی فیروزآباد. صندوق بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر به عنوان علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۸۶۷۹۷۹۲۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763635
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت ۳۴۹۷۵) به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود افضلی (شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰ به شماره ملی)، شخص حقیقی انتخاب شده به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای جواد کمری (شماره ملی ۳۳۲۰۱۸۸۲۶۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیرزآباد (شماره ثبت۳۰۹۱۵)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمد شفیع جلال وند (شماره ملی ۳۹۶۰۵۹۳۶۵۱) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره ۳۸۳۳)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسین حاجیان برزی (شماره ملی۰۰۴۰۱۸۵۶۵) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر (به ثبت ۱۸۱۳۵) به عنوان عضو البدل هیئت مدیره منصوب شدند.۲ آقای علی اصغر محمودی به شماره ملی۲۵۷۱۵۶۷۷۹۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید.۳ برداشت ار حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساس نامه و تفویض اختیارات بعد از آن با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۲۰۵۶۶۹۲۸۷۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972688
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان حسابرس مستقل و. بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبر جنوب جهت در آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند اعضاءهیات مدیره برای مدت د وسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران به شماره ثبت۳۸۳۳ شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت۳۴۹۷۵۴ شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت۳۰۹۱۵ شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ آقای محمود هراتیان نژادی (شخص حقیقی) به شماره ملی ۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰ صندوق بیمه تامین کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ش۹۵۰۵۲۷۳۵۸۱۶۷۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066257
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴) به عنوان رئیس هیات مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی ۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰) شخصیت حقیقی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره منصوب شدند. آقای محمد مهدی رحیمی (شماره ملی ۰۰۶۹۱۱۱۸۰۴) به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت ۲۹۰۱۱) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. آقای سجاد مباشر امینی (شماره ملی۲۷۲۲۶۵۸۶۰۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شرکت ثبت ۳۰۹۱۵) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند آقای مجید فیاضی (شماره ملی۰۰۶۴۰۳۵۴۲) به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت ۳۸۳۳) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. آقای علی اصغر محمودی را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی فسابرای مدت ۲سال انتخاب نمودند. برداشت ازحساب‌های ریالی و ارزی و امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضاءمشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ودر غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضاءهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدو مکاتبات اداری ودر حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه ویا تصمیمات هیات مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۷۱۸۹۰۷۷۳۸۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656183
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به شرح صورتجلسه مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۹۶۰۷۲۲۹۴۹۷۷۴۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788925
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر وحید پیروزفر برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی فسا انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۰۹۷۲۱۳۱۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098811
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهد امید آرین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۲۰۷ و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ و شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶ و شرکت پتروشیمی فیروز آباد به شماره ملی ۱۰۵۳۰۴۳۰۵۸۳ و شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ ۳ - ش۹۷۰۴۰۹۵۵۳۱۳۷۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211720
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبت۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت۲۰۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارصنعت و معدن تجارت (صمت) و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۹۷۰۶۲۰۸۱۴۲۱۱۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه