شرکت پتروشیمی جهرم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530411376


شماره ثبت:
29011
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1388/12/2
آدرس:
فارس - شيراز - ابتداي بلوار مطهري شمالي كوچه ششم ساختمان كيميا 7186785543

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی رضا طهماسبی 1119887
آقای عباسعلی قاسمی 1181871
آقای محسن کریمی 12650992
آقای محمود افضلی 12763646
آقای جواد کمری 12763646
آقای محمود هراتیان نژادی 12763646
آقای کیوان کتیبه 12763646
آقای یوسف نوری 13056683
محسن ابراهیمی جمارانی 13056683
آقای ناصر صفری 14175049
آقای سعید برخورداری 14175049

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689179
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد افراسیابیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد بود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۷۶۷۰۱۰۱ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119887
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بشماره ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بشماره ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابر کوه بسمت رئیس هیئت مدیره موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیوان کتیبه بشماره ملی ۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. در تاریخ ۱/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۶۲۹۷۵۹۱۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181871
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار (اطلاعات) و (خبر جنوب) جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی کد ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ و آقای عباسعلی قاسمی کد ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کیوان کتیبه به کد ملی ۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره این نوع نامه‌ها را امضاء خواهد نمود. در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۱۴۵۵۳ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391482
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: شرکت مهد امید آرین بشماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ و بانک صادرات ایران بشماره ثبت ۳۸۲۳ و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر بشماره ثبت ۱۸۱۳۵، آقای محمود هراتیان نژادی و محمود افضلی همگی اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۵۹۸۵۶۷۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391493
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود افضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای داود رضا ربانی، حسین حاجیان، محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره و آقای کیوان کتبیه (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات، سفته‌های شرکت باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها باامضاء فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۵۹۸۶۱۵۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624161
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام به شماره ثبت۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس و حسابرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت پتروشیمی جهرم انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۱۹۱۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949132
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل بعنوان بازرس اصلی آقای علیرضا رسولی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583069
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره پیرو صورتجلسه مجمع عمومی موسس شرکت پتروشیمی جهرم مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای حمیدرضا عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای کیانوش کاظمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تامین سهامی خاص با نمایندگی آقای باقر قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهران بناءزاده به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای مهرزاد فیلی زاده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدفخرالدین حمیدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چک و سفته با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود امضاء دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره امضاء خواهند نمود. در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10898803
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد افراسیابیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قراردادها و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد بود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650992
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای محسن کریمی به شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹ به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. ۲ - برداشت از حسابهای ریالی و ارزی وکلیه اسناد واوراق بهادرار وتعهدآور مالی از قبیل چک، بروات وسفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ودر غیاب یکی از از انهابا امضای فرد حاضر ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتیات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۱۲۰۱۱۷۸۷۹۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733059
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند بانک صادرات ایران آقای محمود هراتیان نژادی شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین آقای محمود افضلی شرکت پتروشیمی فیروزآباد همگی به سمت اعضای اصلی انتخاب شدند و صندوق بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر به عنوان علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند ش۹۵۰۱۱۸۸۶۶۲۳۸۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763646
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت ۳۴۹۷۵) به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود افضلی (شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰ به شماره ملی)، شخص حقیقی انتخاب شده به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای جواد کمری (شماره ملی ۳۳۲۰۱۸۸۲۶۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیرزآباد (شماره ثبت۳۰۹۱۵)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محسن ابراهیمی جمارانی (شماره ملی ۰۰۴۵۳۶۰۱۵۴) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره ۳۸۳۳)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسین حاجیان برزی (شماره ملی۰۰۴۰۱۸۵۶۵) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر (به ثبت ۱۸۱۳۵) به عنوان عضو البدل هیئت مدیره منصوب شدند.۲ آقای کیوان کتیبه به شماره ملی۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید.۳ برداشت ار حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساس نامه و تفویض اختیارات بعد از آن با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۲۰۵۳۹۲۱۱۲۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972646
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبر جنوب جهت در آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند اعضاءهیات مدیره برای مدت د وسال به شرح زیر انتخاب گردیدند بانک صادرات ایران به شماره ثبت۳۸۳۳ شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت ۳۰۹۱۵ شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت۲۹۰۱۰صندوق بیمه تامین کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ش۹۵۰۵۲۷۵۴۰۹۱۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056683
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴) به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای یوسف نوری (شماره ملی ۴۵۰۰۰۷۹۶۸۸) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی داراب (شماره ثبت۲۹۱۰) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محسن ابراهیمی جمارانی (شماره ملی ۰۰۴۵۳۶۰۱۵۴) به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت ۳۸۳۳) به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید برخورداری (شماره ملی ۴۴۹۰۰۳۳۸۲۶) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شرکت ثبت ۳۰۹۱۵) به عنوان عضو هیآت و آقای کیوان کتبیه (شماره ملی ۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت ۲۹۰۱۲) به عنوان مدیر عامل و عضو هیآت مدیره منصوب شدند برداشت ازحساب‌های ریالی و ارزی و امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآورمالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضاءمشترک رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ودر غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضاءهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدو مکاتبات اداری ودر حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه ویا تصمیمات هیات مدیره با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد ش۹۵۰۷۱۴۸۳۴۳۵۲۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656149
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۹۶۰۷۲۲۱۰۸۵۶۰۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099417
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ریر انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ ۲ - شرکت پتروشیمی داراب به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ ۳ - شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ ۴ - شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت ۳۰۹۱۵ ۵ - صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزان روستاییان و عشایر به شماره ثبت ۱۸۱۳ ش۹۷۰۴۰۹۴۰۲۴۰۳۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175049
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن کریمی (شخصیت حقوقی) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (سهامی خاص) ۲ - آقای کیوان کتیبه (شخصیت حقوقی) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا ۳ - آقای یوسف نوری (شخصیت حقوقی) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی داراب ۴ - سعید برخورداری (شخصیت حقوقی) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد ۵ - آقای ناصر صفری (شخصیت حقوقی) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر دستور جلسه: ۱انتخاب سمت اعضای هیات مدیره ۲ - تعیین وضعیت امضااسناد مالی و تهعدآور۳ - انتخاب مدیرعامل. ۱ - ۱ - آقای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت۳۴۹۷۵۴) به عنوان ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۲ - ۱—آقای کیوان کتیبه (شماره ملی ۲۲۹۸۸۷۳۵۱۸) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت۲۹۰۱۲) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۳ - ۱ - آقای یوسف نوری (شماره ملی ۴۵۰۰۰۷۹۶۸۸) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی داراب (شماره ثبت ۲۹۰۱۰به عنوان نایب ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۴ - ۱ - آقای سعید برخورداری (شماره ملی۴۴۹۰۰۳۳۸۲۶) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت ۳۰۹۱۵) به عنوان هیات مدیره منصوب شدند. ۵ - ۱ - آقای ناصر صفری (شماره ملی ۰۳۸۱۵۱۸۱۴۰) شخصیت حقوقی به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر (شماره ثبت ۱۸۱۳۵) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۲برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک ریس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از انها با امضای فرد حاضرو یکی از اعضاهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری در حدوداختیارات اداری مشخص شده در اساس نامه ویا تصمیمات هیات مدیره و با امضامدیرعامل همراهبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اعضای هیات مدیره آقای کیوان کتیبه را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی جهرم برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. و اعضای هیات مدیره آقای پرویز کریمی را به عنوان دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی جهرم جهت پیگیری توافقات مصوبات و پیگیری امور مربوط به هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. ش۹۷۰۵۲۷۷۰۲۵۷۹۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211740
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبت۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت۲۰۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارصنعت و معدن تجارت (صمت) و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۹۷۰۶۲۰۹۸۷۵۴۸۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه