شرکت پتروشیمی داراب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530411361


شماره ثبت:
29010
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1388/12/2
آدرس:
فارس - شيراز - چهارراه زرگري ابتداي بلوار مطهري كوچه ششم ساختمان كيميا 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عباسعلی قاسمی 1119888
آقای علی رضا طهماسبی 1181874
آقای علی اصغر لوح 1181874
آقای محسن کریمی 12763670
آقای محمود هراتیان نژادی 12763670
آقای ساعد امین جعفری 12763670
آقای محمد مهدی زاده طاهری 12763670
آقای محمود افضلی 12763670
آقای جواد کمری 12763670
حسین حاجیان برزی 12763670
آقای محمد جواد پناهی 13066199
آقای عبد الکریم غلامی 13066199
آقای روح اله ناصر زاده 14175336
آقای حسن شیرزاد نوری 14175336
آقای محمد مهدی رحیمی 14175336

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689135
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۷۶۷۰۴۱۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689206
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم هومهر (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قرارداد و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تعویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۷۱۱۱۵۷۶۷۰۳۰۷ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119888
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بشماره ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بشماره ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابر کوه بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر لوح بشماره ملی ۱۰۶۰۲۳۰۲۹۱ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. در تاریخ ۱/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۶۲۹۷۵۷۱۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181874
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار (اطلاعات) و (خبر جنوب) جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی به کد ملی ۲۲۹۷۳۹۴۳۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی به کد ملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابر کوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای داوود رضا ربانی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمد آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر لوح به کد ملی ۱۰۶۰۲۳۰۲۹۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۴. ۶ امضاء اسناد و اوراق تعهدآور چک و سفته توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره این نوع نامه‌ها را امضاء خواهند نمود. در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۱۴۳۴۴ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391486
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مهد امید ارین بشماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ و بانک صادرات ایران بشماره ثبت ۳۸۲۳ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بشماره ثبت ۱۸۱۳۵ و آقای محمود هراتیان نژادی و محمود افضلی همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۵۹۸۵۷۸۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391495
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ابراهیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود افضلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان داود رضا ربانی، حسین حاجیان، محمود هراتیان نژادی همگی اعضای هیئت مدیره و آقای علی اصغر لوح (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات، سفته‌های شرکت باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها باامضاء فرد حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۵۹۸۵۸۸۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632283
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت پتروشیمی داراب انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان حسابرس مستقل و بازرس و حسابرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۲۰۵۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9722705
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس شهر شیراز چهارراه زرگری ابتدای بلوار مطهری کوچه ششم ساختمان کیمیا تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783552
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی و آقای عباسعلی قاسمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شماره ثبت ۱۸۱۳۵ با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضا طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهد امید آرین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جوانبخت ابرکوه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان سرائی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم هومهر (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۴/۹۳. ۶ امضا سند و اوراق شامل چک، سفته، قرارداد و … توسط مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود همچنین امضای دوم پس از تصویب هیئت مدیره قابل تعویض به نفر ثالث خواهد بود نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره امضا خواهد نمود. در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10401699
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی آقای کورش شایان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۰ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696420
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10979753
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب سهامی عام بشماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی، آقای کورش شایان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۷/۷/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650983
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای محسن کریمی به شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹ به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین برای مدت باقی مانده ماموریت هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ - برداشت از حسابهای ریالی وارزی وکلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآور مالی از قبیل چک، بروات وسفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب یکی از آنها با امضای افراد حاضر ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۱۲۰۴۱۵۶۱۸۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733089
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران و محمود هراتیان نژادی (شخص حقیقی) و شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین و محمود افضلی (شخص حقیقی) و شرکت پتروشیمی فیروزآباد. صندوق بیمه کشاورزان روستاییان وعشایر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۸۱۸۶۱۰۰۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763670
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید ارین (شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ تهران)، به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود افضلی (شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمود هراتیان نژادی (شماره ملی ۴۵۹۱۰۳۶۷۹۰)، شخص حقیقی انتخاب شده در مجمع، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای جواد کمری (شماره ملی ۳۳۲۰۱۸۸۲۶۷) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت ۳۰۹۱۵ شیراز)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای ساعد امین جعفری (شماره ملی ۱۲۸۷۹۵۹۶۵۲) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره ثبت ۳۸۳۳ تهران)، به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسین حاجیان برزی (شماره ملی ۰۰۴۰۱۸۵۶۵۶) به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (شماره ثبت ۱۸۱۳۵ تهران)، به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره منصوب شدند.. آقای محمد مهدی زاده طاهری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۵۰۷۹۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید.. برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک، بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری در حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و تفویض اختیارات بعد از آن با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۰۵۹۴۰۴۶۷۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972723
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبر جنوب جهت در آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند اعضاءهیات مدیره برای مدت د وسال به شرح زیر انتخاب گردیدند بانک صادرات ایران به شماره ثبت ۳۸۳۳ شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت۳۰۹۱۵ شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ آقای محمود افضلی (شخص حقیقی) به شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹ صندوق بیمه تامین کشاورزان روستاییان و عشایر به عنوان عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ش۹۵۰۵۲۷۵۵۴۹۶۱۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066199
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. محمود افضلی (شماره ملی ۱۵۳۲۳۱۰۶۰۹) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمد جواد پناهی (شماره ملی ۰۴۹۱۷۶۲۴۵۳) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت۲۹۰۱۱) به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای عبد الکریم غلامی (شماره ملی ۴۵۳۹۴۵۶۲۵۳) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شرکت ثبت ۳۰۹۱۵) به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای ساعد امین جعفری (شماره ملی۱۲۸۷۹۵۹۶۵۲) به نمایندگی از بانک صادرات ایران (شماره ثبت ۳۸۳۳) به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند. آقای محمد مهدی زاده طاهری را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب برای مدت ۲سال انتخاب نمودند برداشت از حساب‌های ریالی و ارزی و امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضاءمشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ودر غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضر ویکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشدو مکاتبات اداری ودر حدود اختیارات مشخص شده در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۷۱۸۶۱۷۴۷۷۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656169
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت به شرح صورتجلسه مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و روزنامه محلی خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۹۶۰۷۲۲۷۰۲۳۴۴۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820824
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس بهروز مهری برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب انتخاب شدند. مقرر گردید با توجه به استفعای محمد جواد پناهی از عضویت در هیات مدیره شرکت پتروشیمی داراب به نمایندگی از پتروشیمی جهرم، عطف به نامه شماره ۲۹۴/۹۶پ ج مورخ ۲۴/۰۷/۹۶ شرکت پتروشیمی جهرم آقای بهروز مهری جایگزین ایشان در هیات مدیره پتروشیمی داراب معرفی شدند. ش۹۶۱۰۲۶۶۶۱۱۳۴۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099459
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: واعضای هیأت مدیره به شرح ریر انتخاب گردیدند: - شرکت مهد امید آرین به شماره ثبت ۳۴۹۷۵۴ ۲ - شرکت پتروشیمی جهرم به شماره ثبت ۲۹۰۱۱ ۳ - شرکت پتروشیمی فسا به شماره ثبت ۲۹۰۱۲ ۴ - شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شماره ثبت ۳۰۹۱۵ ۵ - بانک صادرات ایران به شماره ثبت ۳۸۳۳ ۵ - صندوق بیمه اجتماعی و کشاورزان روستاییان و عشایر به شماره ثبت ۱۸۱۳ عضو البدل ش۹۷۰۴۰۹۹۱۱۸۴۳۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175336
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن کریمی (شماره ملی ۴۵۰۰۲۶۳۸۲۹) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت مهد امید آرین (شماره ثبت۳۴۹۷۵۴) به عنوان ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۲ - ۱—آقای بهروز مهری (شماره ملی ۰۰۶۰۵۹۴۷۸۰) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جهرم (شماره ثبت۲۹۰۱۱) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۳ - ۱ - آقای روح اله ناصرزاده (شماره ملی ۰۰۵۸۷۹۳۷۹۸) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فسا (شماره ثبت ۲۹۰۱۲) به عنوان نایب ریس هیات مدیره منصوب شدند. ۴ - ۱ - آقای محمد مهدی رحیمی (شماره ملی۰۰۶۹۱۱۱۸۰۴) شخصیت حقوقی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فیروزآباد (شماره ثبت ۳۰۹۱۵) به عنوان هیات مدیره منصوب شدند. ۵ - ۱ - آقای حسن شیرزاد نوری (شماره ملی ۲۱۴۲۰۲۱۱۸۲) شخصیت حقوقی به نمایندگی ازبانک صادرات ایران (شماره ثبت ۳۸۳۳) به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شدند. ۲برداشت از حسابهای ریالی و ارزی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور مالی از قبیل چک بروات و سفته‌های شرکت با امضای مشترک ریس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب یکی از آنها با امضای فرد حاضرو یکی از اعضاهیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری در حدوداختیارات اداری مشخص شده در اساس نامه ویا تصمیمات هیات مدیره و با امضامدیرعامل همراهبا مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اعضای هیات مدیره آقای بهروزمهری را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی داراب برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند. اعضای هیات مدیره آقای پرویز کریمی را به عنوان دبیر هیات مدیره شرکت پتروشیمی داراب جهت پیگیری توافقات مصوبات و پیگیری امور مربوط به هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. ش۹۷۰۵۲۷۷۱۹۳۲۶۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211714
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ثبت۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت۲۰۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارصنعت و معدن تجارت (صمت) و روزنامه محلی خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ش۹۷۰۶۲۰۲۴۲۱۰۸۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه