شرکت سیمان سفید نی ریز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530324529


شماره ثبت:
20393
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1385/9/20
آدرس:
استان فارس - شيراز- بلوار شهيد رجايي (فرهنگ شهر) - ايستگاه 14- پلاك 216 7187918316

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد مهدی شاهی سوندی 1572046
آقای رامین راهب 13572555
آقای سیدعلیرضا حمیدی 14249965

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1540013
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)، شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص)، شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۳۸۲۶۰۰۰۰۱۷۸۰۰۴۴۸۲۰۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572046
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز سهامی عام شماره ثبت ۲۰۳۹۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاج نایب بعنوان رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره و آقای سید مرتضی شرافت بعنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره، آقایان احمد شریفی خیر آبادی بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای محمد تقی معین آزاد و سرکار خانم ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا چک باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، هزینه‌های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده باامضا مدیرعامل و مدیرعاملی شرکت آقای محمد مهدی شاهی سوندی با شناسه ملی ۲۲۹۶۰۰۴۶۰۱ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات و قراردادها باامضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا هر یک از اعضا هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت سیمان سفید نی ریز به ایشان تفویض گردید. ش۴۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۵۱۰۹۹۰۹۹ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828059
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۱۹۳۹۷۵۸۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183501
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خوانساری بعنوان رئیس و عضوغیرموظف هیئت مدیره، مهدی طالبی بعنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، ماشااله کامکار بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و ابوالحسن نریمانی و ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا در صاحبان امضاء مجاز وحدود اختیارات مدیرعامل تغییری ایجاد نشده است. ش۹۵۰۹۲۱۱۱۹۵۳۰۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460164
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت ۴۰۸۱ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ شرکت سیمان فارس نو (سهامی سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و شماره ثبت ۴۳۷ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های خراسان یا اطلاعات به تنهایی یا بطور مشترک بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۳۱۶۸۴۰۱۳۶۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460166
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «فعالیتهای آزمایشگاهی در حوزه صنعت سیمان وصنایع وابسطه» به موضوع شرکت الحاق گردید ش۹۶۰۳۱۶۹۲۵۲۵۰۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572555
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خوانساری بعنوان رئیس و عضوغیرموظف هیئت مدیره، آقای مهدی طالبی بعنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره، آقای ماشااله کامکار بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره وآقای ابوالحسن نریمانی و سرکارخانم ژیلا سماواتی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت‌های تا سقف پانصد میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان , مالیات، بیمه، هزینه‌های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای رامین راهب با شناسه ملی ۲۲۹۶۰۳۸۶۷۰ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته , بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۳۱۱۰۷۶۴۹۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110543
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۴۱۶۶۹۸۹۳۵۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249965
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید نی ریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۴۵۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و برای پرداخت‌های تا سقف پانصد میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای کارکنان , مالیات، بیمه، هزینه‌های برق و گاز ونقل وانتقال بین حساب بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و سرپرست مالی شرکت آقای سیدعلیرضا حمیدی با شناسه ملی ۲۲۹۶۹۳۳۲۹۷ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته , بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد ش۹۷۰۷۱۶۵۲۹۹۲۶۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه