شرکت سرمایه گذاری استان فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530320996


شماره ثبت:
20024
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/7/15
آدرس:
شيراز- خيابان فلسطين نبش كوچه 5 ساختمان پارت طبقه دوم واحد 8 7134733465

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1398120
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۰۲۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶

باستاد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۷۹۶۲۶۸ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. * - شرکتهای تعاونی شهرستانهای زیر به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند اعضاء اصلی: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ممسنی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرودشت شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فراشبند شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لامرد شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لار اعضا ء علی البدل: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فسا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نیریز * - وزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * - موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۱۱۷۲۷۸۹۸۶۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:. آقای دکتر علی حقیقت نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لامرد به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا زائر نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان لار به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای وزیر دیندارلو نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مرودشت به عنوان منشی هیئت مدیره خانم فرح جمشیدی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فراشبند به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای افشین انصاری نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ممسنی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. اقای افشین انصاری به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان فارس برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۱۲۹۹۵۹۲۷۶۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771935
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت ش۹۵۰۲۱۱۱۶۳۱۹۲۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301431
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۱۱۲۰۳۶۱۶۷۸۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه