شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530272844


شماره ثبت:
14994
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1382/12/18
آدرس:
استان فارس - شهرستان شيراز - بخش زرقان - شهر زرقان-اتوبان شيراز-خيابان كمربندي شيراز زرقان-جاده نهالستان-پلاك 0-طبقه همكف- 7341991556

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای منوچهر زندی 1381173
آقای عبدالامیر باروتکوب 1395837
آقای یداله صابری 1395837
آقای طه خورسند 1395837
آقای بهرام فیزابی 1395837
آقای محمد باقر حکیم زاده نیک 12992652
آقای احسان اله معلمی 13165387
علیمراد شیری 13165387
آقای محمد امین حنیف پور 13494471
آقای مصطفی جهانبانی 13836196
آقای ناصر شجاعی 13836196
آقای مسعود شهنام نیا 14220448
آقای مهدی شجاع الدینی 14220448
آقای حمید باغبان باشی 14220448
آقای احسان حشمت زاده 14403297

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1317449
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تماما نقدی است که به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم گردیده است. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۶۹۴۵۲۰ بت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381173
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی بشماره ملی ۴۳۲۱۸۸۶۴۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۷۱۷۹۵۰۸۴۴۶۳۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395837
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عبدالامیر باروتکوب با کد ملی ۱۷۵۱۲۷۱۲۶۹ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان بسمت رئیس هیئت مدیره آقای طه خورسند با کد ملی ۳۲۳۰۰۴۰۴۵۷ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد امین حنیف پور با کد ملی ۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای یداله صابری با کد ملی ۲۴۵۰۱۸۰۵۴۰ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام فیزابی با کد ملی ۲۲۹۰۹۷۳۳۳۵ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۸۷۱۳۹۹ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610264
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۱۷۶۱۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715290
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالامیر باروتکوب به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای طه خورسند به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به عنوان نائب ریئس هیئت مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند آقای حسین چمنی بیرجند به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای بهرام فیزابی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پگاه خراسان به عنوان عضو هیئت مدیره. همگی برای مدت باقیمانده هیأت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۰۹۹۰۹۹۷۱۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734828
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۳۰۹۲۴۵۷۶۹۳۳۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935329
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۵۰۶۵۳۲۵۴۹۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992652
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان اله معلمی به شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل. آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۴۴۳۲۷۷۵۹۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۴۶۱۱۹ به استناد حکم شماره ۵۵۲۱ مورخ ۹۵/۰۴/۰۸ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد باقر حکیم زاده نیک به شماره ملی ۲۲۹۷۴۶۴۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ کماکان به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره.۲ - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۸۸۰۳۷۵۳۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165387
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان اله معلمی به شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مصطفی جهانبانی به شماره ملی ۴۴۳۲۷۷۵۹۱۲ به نمایندگی از طرف شرکت شیرپاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۴۶۱۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علیمراد شیری به شماره ملی ۴۵۱۹۶۷۱۹۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ اختیارات مدیرعامل: اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۴ و ۱۶ «ماده ۳۷» اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء آقای محمد امین حنیف پور مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۹۱۳۹۹۸۵۶۴۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452438
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ - مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ – روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - اعضا هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شرکت شیر پاستورزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۴۶۱۱۹ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۰۹۹۸۷۲۶۰۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494471
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ به نمایندگی آقای احسان اله معلمی به شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی ۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی ۴۵۱۹۶۷۱۹۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ و شماره ثبت ۵۳۱ به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ بر اساس حکم شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۸ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۴۶۱۱۹ و شماره ثبت ۲۸۲ به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی ۴۴۳۲۷۷۵۹۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد امین حنیف پور با شماره ملی ۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ به عنوان مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی ۲۲۹۱۰۲۱۰۳۶ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنأ هیئت مدیره بند‌های ۱۴ (بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ۷ ۸ ۱۴۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۴۱۲۸۴۲۵۵۵۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687269
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۹وشناسه ملی۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ کماکان به نمایندگی آقای احسان اله معلمی به شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ و شماره ثبت ۵۳۱ کماکان به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ کماکان به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی ۴۵۱۹۶۷۱۹۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره - شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۴۶۱۱۹ و شماره ثبت ۲۸۲ کماکان به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی ۴۴۳۲۷۷۵۹۱۲ به عنوان عضو هیأت مدیره - شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی آقای ناصر شجاعی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۳۲۲۰ بر اساس حکم شماره ۱۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ به عنوان عضو هیأت مدیره همگی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ انتخاب گردیدند. - آقای ناصر شجاعی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۳۲۲۰ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل همگی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ انتخاب شد. - هیأت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. - کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای ناصر شجاعی به شماره ملی۱۲۱۹۳۳۳۲۲۰ و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۹۱۴۹۶۱۰۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836188
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ شرکت شیر پاستورزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ ش۹۶۱۱۰۴۷۸۱۹۳۶۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836196
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۹وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ به نمایندگی آقای احسان اله معلمی با شماره ملی ۵۴۶۹۴۴۱۰۸۳ براساس حکم شماره ۱۸۲۹۴ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۳۱۱/۰۲/۹۸. شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ و شماره ثبت ۵۳۱ به نمایندگی آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ براساس حکم شماره ۱۸۲۸۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به نمایندگی آقای علیمراد شیری با شماره ملی ۴۵۱۹۶۷۱۹۳۰ براساس حکم شماره ۱۸۲۸۴ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ و شماره ثبت ۵۴۲۰ به نمایندگی آقای مصطفی جهانبانی با شماره ملی ۴۴۳۲۷۷۵۹۱۲ براساس حکم شماره ۱۸۲۸۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به نمایندگی آقای ناصر شجاعی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۳۲۲۰ بر اساس حکم شماره ۱۸۲۸۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸. ضمنا آقای ناصر شجاعی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۳۲۲۰ به عنوان شخص حقیقی برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۸ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند که بر اساس لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای ناصر شجاعی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۳۳۲۲۰ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت از آدرس قبلی به آدرس استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان شهر زرقان اتوبان شیراز خیابان کمربندی شیراز زرقان جاده نهالستان و کدپستی جدید: ۷۳۴۱۹۹۱۵۵۶. وماده مربوط دراساسنامه اصلاح شد. ش۹۶۱۱۰۴۱۰۱۲۷۲۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059964
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد ش۹۷۰۳۱۲۶۴۹۶۰۸۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220448
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ و شماره ثبت ۵۳۱ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی ۲۲۹۷۴۶۸۱۶۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مهدی شجاع الدینی به شماره ملی ۳۰۵۲۳۰۳۵۶۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۹ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای علیمراد شیری با شماره ملی ۴۵۱۹۶۷۱۹۳۰ کماکان به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ و شماره ثبت ۲۲۴۴۱۸ به عنوان عضو هیات مدیره ۲ - اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمنا هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.۳ - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی۲۲۹۷۴۶۸۱۶۴ و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۲۶۳۳۹۶۳۲۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403297
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود شهنام نیا با شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی ۲۲۹۷۴۶۸۱۶۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای مهدی شجاع الدینی به شماره ملی ۳۰۵۲۳۰۳۵۶۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای احسان حشمت زاده با شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۷۷۰۴ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. ما بقی نمایندگان حقیقی عضو حقوقی هیئت مدیره کماکان در سمت خود باقی هستند. ۲ اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل ۱ اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱و ۴ بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها به استثنای تصویب ساختار سازمانی و۷و۸ و۱۴و ۱۶ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ۳ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیر عامل آقای حمید باغبان باشی به شماره ملی۲۲۹۷۴۶۸۱۶۴ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۱۰۱۰۱۷۴۹۰۶۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه