شرکت عمران و توسعه فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530196515


شماره ثبت:
7130
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1374/12/8
آدرس:
استان فارس - شهرستان شيراز - بخش مركزي - شهر شيراز-20متري سينما سعدي-خيابان شهيد فقيهي-خيابان ارديبهشت شرقي-پلاك 27-برج الكترونيك شيراز-طبقه هشتم-واحد 80 7134777651

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1417268
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۳۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: استانداری فارس و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان آقایان حسن ممتحن سید محمود هاشمی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت سمیع فارس و شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهبود ارقام بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ش۱۸۰۹۱۷۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417317
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۱۳۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد احمدی به نمایندگی از استانداری فارس بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی و آقای سید محمود هاشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی و آقای حسن ممتحن بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عضو اصلی و آقای عبدالحمید معافیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و آقای حمید رضا آذری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بسمت اعضاء هیئت مدیره همگی اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای عباس لنشی زادگان به نمایندگی از شرکت سمبع فارس و آقای مهرداد شکر ریز به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی فارس بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و چکها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیر عامل طبق لیست پیوست توسط هیئت مدیره شرکت تعیین گردید. ش۱۸۰۹۱۷۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655707
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رضائیان را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمید رضا آذری را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالحمید معافیان را به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره و آقای حمید افتخاری به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسن ممتحن را به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب نمودند و آقای محمد علی معین را به عنوان مدیرعامل شرکت (اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و چکها به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید ش۹۴۱۱۲۴۱۶۱۶۷۲۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239751
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۹۸۴۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. مبلغ افزایش نقدی سرمایه به استناد گواهی شماره ۱۹۲/۳۹۷۱۹ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه اردیبهشت شیراز به حساب شماره ۳۳۶۶۵۵۸۸۳۰ شرکت واریز گردید. وماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک هزار میلیارد ریال) است. که به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما" پرداخت گردیده است. ش۹۵۱۰۱۴۳۶۵۲۶۰۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298061
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل رضائیان به نمایندگی از طرف استانداری فارس آقای حمیدرضا آذری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و آقای عبدالحمید معافیان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و آقای محمد ارشدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به منظور حضور در جلسات هیات مدیره و انجام وظایف محوله شرکت معرفی گردیدند و نامبردگان بالا به اتفاق آقای مهندس محمد علی معین شخصیت حقیقی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مجید آزادی اصل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سپس اعضای هیات مدیره منتخب آقای مهندس خلیل رضائیان را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا آذری را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالحمید معافیان و آقای محمد ارشدی و آقای مهندس محمد علی معین را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب نمودند. پس از تعیین سمت اعضاء هیات مدیره جناب آقای مهندس محمد علی معین را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب نمودند. ضمنا «مقرر شد حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور و چکها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا» با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات به امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۵۱۱۱۹۶۴۷۷۹۵۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298065
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۱۱۹۸۱۵۱۸۴۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298138
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: استانداری فارس شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان آقای محمد علی معین شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ردیف‌های ۱تا ۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ردیف ۶ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش۹۵۱۱۱۹۳۹۲۳۶۱۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767579
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید معافیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و آقای حمید رضا آذری به عنوان عضو هیات مدیره انجام وظیفه نمایند و اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۲۷۹۷۲۱۳۵۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836354
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت و موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج هرگونه آگهی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۰۴۹۷۶۹۵۶۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938148
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقرر گردید از این تاریخ آقای اکبر مهدیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان در جلسات هیئت مدیره شرکت عمران توسعه فارس شرکت نماید ش۹۶۱۲۲۱۹۴۶۱۶۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085107
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۵۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالحمید معافیان (نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان) در هیئت مدیره تغییر یافته و ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و تعیین گردید. ۲ آقای حمیدرضا آذری نماینده (شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و تعیین گردید. ۳ پس از تعیین سمت اعضا هیئت مدیره آقای خلیل رضاییان (نماینده استانداری فارس) به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت عضویت اعضا هیئت مدیره تعیین گردید ۴ اسناد و اواراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد عادی ومکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۳۳۰۴۴۲۶۰۶۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه