شرکت صنایع شیمیایی فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530194416


شماره ثبت:
6926
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1366/2/28
آدرس:
شيراز- كيلومتر 28 جاده شيراز اصفهان دو راهي زرقان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1538383
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۹۲۶ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به انضمام مجوز شماره ۲۴۴۷۴۲/۱۲۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۲/۲۳ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال از محل سود تقسیم شده سهام و مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ افزایش نقدی باستناد گواهی شماره ۵/۳۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه وحدت شیراز به نام شرکت واریز و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اتخاذ گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال کلا نقدی منقسم به هشتاد میلیون سهم هزار ریالی بانام عادی می‌باشد که کلا پرداخت گردیده است. ش۱۸۵۳۹۴۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581997
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۶۰۱۴۱۶۶۲۶۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586368
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری امید قدس رئیس هیات مدیره آقای سعد علوی به نمایندگی شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیات مدیره آقای سید علی کهربایی به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیات مدیره آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو موظف هیات مدیره آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی شرکت صنایع رزین گلستان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند.. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی دیگر از اشخاص فوق همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۶۰۳۸۴۲۸۴۸۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667075
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۲۹٫۶۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت شرکت افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۵) میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ ۶۲۹٫۶۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و بیست و نه میلیارد و ششصد و هفت میلیون ریال) است که به ۶۲۹٫۶۰۷٫۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده است. ش۹۴۱۲۰۱۷۰۴۲۵۹۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871048
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید ند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۲۹۴۸۶۶۰۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106528
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیر عامل (آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل با امضای متفق یکی از آنها و خانم فروز تاج آذرفر یا آقای سید علی کهربایی یا آقای سعد صحبت یا آقای عزیز اله نام آوری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۲۴۰۶۲۶۱۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318230
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس رئیس هیات مدیره آقای سعد صحبت به نمایندگی از شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیات مدیره آقای بابک هندی زاده به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیات مدیره خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از شرکت صنایع رزین گلستان عضو هیات مدیره آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت زرگان پلیمر فارس نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیرعامل (آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل با امضای متفق یکی از آنها و خانم فروز تاج آذرفر یا آقای بابک هندی زاده یا آقای سعد صحبت یا آقای عزیز اله نام آوری (خارج از هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۲۸۱۷۱۱۶۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531166
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶و نامه شماره ۲۱۷۹۲/۱۲۲مورخ ۲۱/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: الف آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره ۹۶/۵۸۲۶ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره. ب - آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) طبق معرفی نامه شماره ۹۶ , ۶۹۸ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. ج - سرکارخانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (با مسئولیت محدود) طبق حکم شماره ۹۶ , ۷۸۴ مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ بعنوان عضو هیأت مدیره. د - آقای بابک هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره ۹۶ , ۰۹۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ بعنوان عضو هیأت مدیره. ه - آقای ابراهیم زارع پور به نمایندگی از شرکت صنایع رزین گلستان طبق حکم شماره ۹۶/۱۰۹۰ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ بعنوان عضوهیأت مدیره. ۲. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره (آقای اکبر هندی زاده) ومدیرعامل (آقای کرامت اله محمدنیا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل با امضای متفق یکی از آنها و یکی از سه نفر اعضای هیأت مدیره (خانم فروز تاج آذر فر، بابک هندی زاده، ابراهیم زارع پور) و یا آقای ابوالقاسم امینی (خارج از هیئت مدیره) و یا آقای عزیز اله نام آوری (خارج از هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۳۷ اساسنامه طبق موارد زیر تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان، در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن، اعم از اصل و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول تا سقف ریالی تعیین شده در آیین نامه معاملات. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. - اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام، ادعای جعل، نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیارات صلح و به طور کل استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل، ولو کرا را، عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاکها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت. - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. ش۹۶۰۵۰۴۶۴۰۹۵۱۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531179
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۷۹۲/۱۲۲مورخ ۲۱/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت زرگان پلیمر فارس شرکت صنایع رزین گلستان شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ۳ - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابدار رسمی) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰شماره ثبت ۵۰۸ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ شماره ثبت ۲۳۴۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه‌های اطلاعات و خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190123
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم امینی شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد نایب رئیس هیئت مدیره آقای بابک هندی زاده شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم زارع پور شرکت صنایع رزین گلستان عضو هیئت مدیره آقای کرامت اله محمدنیا شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . حدود اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۴۹ اساسنامه تفویض گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا در غیاب هر یک از اعضای هیئت مدیره امضای متفق یکی از آنها و آقای سیاوش هندی زاده (خارج از هیئت مدیره) یا آقای عزیز اله نام آوری (خارج از هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197782
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید.۲ - - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به شماره ثبت ۵۰۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ شماره ثبت ۲۳۴۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.۳ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۱۲۵۴۲۸۳۵۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه