شرکت شیرین دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530184352


شماره ثبت:
5914
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1372/11/2
آدرس:
استان فارس - شهرستان شيراز - بخش مركزي - شهر شيراز-نصرآباد-كوچه 23-بلوار ابونصر شرقي- 7148863664

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمیدمعمارزاده 13120339
آقای محمدرضا موحد پور 13120339
آقای دکترسلیمان محمدی سامانی 13120339
آقای گل محمد بامری 14238347

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1339671
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ آقای عبدالمجید آیت الهی به نمایندگی شرکت دارو سازی کاسپین تامین سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا تقیان نجف آبادی به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی داملران رازک (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مرائی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسعود امینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۰۷۰۱۷۸۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608235
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت بشرح ذیل در ماده ۲ اساسنامه بند ب بشرح ذیل اصلاح گردید: ب موضوع فرعی: شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات داخلی و خارجی تجاری، صنعتی و مالی که به هر نحوی اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مربوط باشد و همچنین انجام آزمونهای شیرین بیان و گیاهان دارویی و فرآورده‌های آنها مبادرت نماید. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۱۷۱۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608314
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۱۷۱۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878876
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - ترازناکه حساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۰۶۳۵۷۹۷۷۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120339
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا موحد پور به شماره ملی ۲۵۷۲۱۸۶۲۱۷ به موجب معرفی نامه مورخ September ۷، ۲۱۰۶ نماینده شرکت لیکوگامز ورلد وایدکانادا (سهامی خاص) به شماره فراگیر۳۰۰۲۸۷۷۰۵۲ بعنوان عضو (غیر موظف) هیات مدیره معرفی گردیدند؛ برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره. - آقای حمیدمعمارزاده به شماره ملی ۳۳۹۱۸۳۱۰۲۲ به موجب حکم شماره ۴۸۳۹/د/۹۵ مورخ ۹۵/۰۷/۲۶، نماینده شرکت داروسازی زاگرس فارمدپارس - داملران رازک (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۳۳ وشناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره معرفی گردیدند؛ برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره. - اعضاء هیئت مدیره در اجرای ماده۱۱۹ قانون تجارت، آقای دکترسلیمان محمدی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۳۰۵۱۵۷۹ نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) را بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمودند؛ برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره. ش۹۵۰۸۱۹۶۴۳۱۸۵۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527256
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت‌های ذیل به مدت دو سال به عنوان هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ شرکت زاگرس فارمد پارس به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷ شرکت لیکوگامز ورلد واید به شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۷۷۰۵۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، عملکرد صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عینا مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۰۵۰۲۴۹۷۲۳۹۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652143
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

باسلام احتراما وفق ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و تاییدیه شماره ۰۶۴۳ ۲۸۱۲۶ , ۹۶۷ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس واوراق بهادار وبارعایت کلیه مقررات مربوطه اجازه پذیره نویسی جهت شرکت شیرین دارو (سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۱۴ صادر می‌گردد ش۹۶۰۷۱۹۳۷۶۷۹۰۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791028
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ وتاییدیه شماره ۰۷۵/۳۲۸۱۲۶ , ۹۶۹ مورخ ۰۸/۰۹/۹۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه ملیون سهم هزار ریالی با نام از آورده نقدی و مطالبات حال شده وسود تقسیم نشده افزایش یافت که اورده نقدی به استناد گواهی شماره ۲۷۰ مورخ ۲۷/۰۸/۹۶ از بانک ملی شعبه چهار راه سرداران واریز گردیده و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید که بنابراین سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه ملیون سهم هزار ریالی با نام عادی که کلا پرداخت گردیده است. ضمنا سرمایه تعهدی نیز قبلا پرداخت گردیده است. ش۹۶۱۰۱۰۳۴۸۳۹۹۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814858
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکترسلیمان محمدی سامانی به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمدرضا موحد پور به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای مهندس علیرضا مرائی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای دکتر محمد جمال سحر خیزوآقای حمید معمارزاده به عنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۰۲۳۳۹۳۸۲۳۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843620
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از ادرس قبلی به آدرس جدید: شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز - نصرآباد - کوچه ۲۳ - بلوار ابونصر شرقی - کدپستی ۷۱۴۸۸۶۳۶۶۴ تغییر یابد و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردد. ش۹۶۱۱۰۹۶۸۵۳۳۸۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238347
آگهی تغییرات شرکت شیرین دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای گل محمد بامری با شماره ملی ۳۵۹۱۰۹۸۲۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴بعنوان عضو (موظف) هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای گل محمد بامری را به عن وان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید ۲ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۹۵۰۴۵۰۴۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه