شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530182823


شماره ثبت:
5758
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1351/6/11
آدرس:
شيراز- كيلومتر 28 جاده شيراز مرودشت 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1493375
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امید قدس (سهامی عام) شماره ثبت ۵۷۵۸ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ افزایشی به استناد گواهی شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ بانک سپه شعبه مهر شیراز واریز گردیده است و ماده ۷ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: ماده ۷ اساسنامه سرمایه و تعداد سهام سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به چهل میلیون و پانصد هزار سهم عادی با نام یک هزار ریالی می‌باشد که کلا پرداخت گردیده است. ش۱۸۴۰۷۰۰ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582000
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امید قدس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبرهندی زاده به نمایندگی ازشرکت صنایع شیمیایی فارس به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محسن نجم زاده به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن وآقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی ازشرکت صنعتی آهن تاب وآقای ابراهیم زارع پوربه نمایندگی ازشرکت صنایع رزین گلستان به سمت اعضاهیات مدیره وآقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی ازشرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره (تاتاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴) انتخاب شدند. ۲ کلیه اسنادومدارک تعهدآورازجمله چکهاوبروات باامضامتفق رئیس هیات مدیره ومدیرعامل همراه بامهرشرکت ودرغیاب هریک ازآنها باامضامتفق یکی ازآنهاویکی دیگرازاعضاهیات مدیره همراه بامهرشرکت وحق امضا اوراق عادی باامضا مدیرعامل ودرغیاب ایشان یکی دیگرازاشخاص فوق همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. ش۹۳۰۶۰۱۸۸۳۳۴۸۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597918
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امید قدس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهرنصر اصفهانی عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۶۰۹۷۹۸۷۲۷۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929765
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دقیق آزما تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۰۴۵۸۹۲۴۶۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی فارس رئیس هیات مدیره آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیات مدیره آقای محمد مهدی سمواتی ه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن عضو هیات مدیره خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی از شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیات مدیره آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۲۰۲۲۰۲۳۳۸۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آوا تدبیرتراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردید:. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶. شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۰۱۶۰۵. شرکت زرگان پلیمر فارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۵۸۶۴. شرکت صنایع شیمیایی فارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۴۴۱۶. شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۱۵۲۵ ش۹۶۰۵۲۴۳۲۸۴۴۶۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام) طبق معرفی نامه شماره ۴۹۷/۹۶ مورخ ۲/ ۵/۱۳۹۶ بعنوان رئیس هیات مدیره. ب - آقای کرامت اله محمدنیا به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد (با مسئولیت محدود) طبق معرفی نامه شماره ۷۸۶/۹۶ مورخ ۲/ ۵/۱۳۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره. ج - آقای محمد مهدی سمواتی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) طبق حکم شماره۴۳۲۷۶ - ۱۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره د - خانم فروز تاج آذر فر به نمایندگی از طرف شرکت زرگان پلیمر فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره ۷۰۰/۹۶ مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره. ه - آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی از شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس (سهامی خاص) طبق حکم شماره ۱۰۲/۹۶ مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ بعنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل.. حدود اختیارات مدیر عامل به استناد ماده ۵۱ اساسنامه طبق لیست تفویض گردید.. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل تفویض شده از سوی هیات مدیره - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت، خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان، در چارچوب آیین نامه‌های مصوب.. - دریافت مطالبات شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف ریالی تعیین شده در آیین نامه معاملات. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. - اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به استثنای حق صلح و یا سازش اعم از حق پژوهشی، فرجام، ادعای جعل، نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور به طور کل استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل، ولو کرا را، عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث ودفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاکها. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت. - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره. ش۹۶۰۶۱۴۷۷۱۴۴۲۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. و موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. و روزنامه‌های اطلاعات و خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند ش۹۷۰۷۰۹۳۰۱۹۱۰۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259698
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۲۸۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبر هندی زاده به نمایندگی شرکت صنایع شیمیایی فارس رئیس هیأت مدیره آقای سعد صحبت به نمایندگی شرکت صنعتی آهن تاب هشتگرد عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی سمواتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن عضو هیأت مدیره خانم فروزتاج آذرفر به نمایندگی شرکت زرگان پلیمر فارس عضو هیأت مدیره آقای ابوالقاسم امینی به نمایندگی شرکت خدمات فنی مهندسی شیمیایی فارس نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل برای مدت باقیمانده ماموریت تا تاریخ ۲۱/۰۴/۹۸ انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چکها و بروات با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای متفق یکی از آنها و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضا اوراق عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۷۲۳۴۶۳۴۲۰۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه