شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530180743


شماره ثبت:
5551
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1372/2/23
آدرس:
شيراز- خيابان قصرالدشت چهار راه زرگري پلاك 432 7183994656

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1493325
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس دولتی زاده به سمت مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) جایگزین آقای احمد علیشاهی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تعیین گردید. مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۴۰۵۹۸ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623277
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۵۵۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس بسمت بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) ش۱۸۶۸۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716382
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدکاظم بهمنی کازرونی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و صاحب امضای مجاز شرکت انتخاب گردید. آقای محمدرضا ایمانی به عنوان رییس هیات مدیره و صاحب امضاء مجاز شرکت انتخاب گردید. آقای علی محمدی عضو هیات مدیره و مدیره مالی اداری شرکت به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۲۶۷۰۶۹۲۴۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716386
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهل و هشت میلیارد ریال به مبلغ یکصد وده میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید از محل مطالبات و آورده (واریز) نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۲۲۶۹۵۶۹۴۳۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053966
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقدشرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت‌های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، گسترش تجارت هامون، شرکت تولیدی گاز لوله، شرکت بازرسی فنی و خوردگی تکین کوی، شرکت سرمایه گذاری هامون کیش برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۳۴۷۸۹۳۵۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274007
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد میمنت آبادی به عنوان نماینده شرکت تجارت هامون (سهامی خاص) در هیأت مدیره شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام) انتخاب شدند ش۹۵۱۱۰۵۳۲۴۵۴۳۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648236
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۱۷۳۰۶۸۷۶۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763489
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رضایی به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس (سهامی عام) انتخاب و از خدمات آقای سجاد میمنت آبادی عضو سابق هیات مدیره تقدیر بعمل امد ش۹۶۰۹۲۶۷۶۴۷۰۷۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309065
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی کارای فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی هاو اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. و اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری هامون کیش و شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند و شرکت تولیدی گاز لوله و شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی ش۹۷۰۸۲۱۸۱۳۳۰۲۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399723
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۰۷۴۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مهدی رضایی فرح آبادی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره ۲ - محمد کاظم بهمنی کازرونی به عنوان رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف هیأت مدیره ۳ - آقای امید تشت زر به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره ۴ - آقای جواد جلیلی پالندی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره ۵ - آقای سید علی اصغر علامه به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره ج) اختیارات و حق امضاء مدیرعامل به شرح ذیل مشخص و تعیین گردید: ۱ - تمامی اسناد و اوراق بهادار، چک، سفته و ضمانت نامه‌های بانکی و قراردادها و اسناد تعهدآور و عقود با امضای ثابت مدیر عامل و یک عضو هیأت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اسناد و اوراق عادی و غیر تعهدآور و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل بتنهائی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ - مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ - - بخشی از اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۳ - ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۳ - ۲ - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت، تعین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۳ - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره. ۳ - ۴ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ - ۵ - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۳ - ۶ - تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. ۳ - ۷ - پیشنهاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به هیأت مدیره و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در هیأت مدیره و مجمع عمومی. ۳ - ۸ - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب - با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۳ - ۹ - تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۳ - ۱۰ - تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین صورتهای مالی شامل (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه