شرکت صنایع نساجی نقره نخ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530171336


شماره ثبت:
92450
تعداد بازدید:
5
تأسیس:
1370/4/17
آدرس:
انتهاي شهيد فرحزادي خ اسمانها ك اسمان 6 غربي پ 2 1998154383

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدجواد دادگر 10277659
خانم مرضیه دادگر 10277659
مازیار دادگار 10780759
مهشید دادگر 10780759

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10277659
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام ثبت شده به شماره۹۲۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجولاد دادگر به کدملی ۲۴۷۱۱۴۳۸۴۹ مازیار دادگر به کدملی ۲۴۷۱۶۷۳۶۶۲ مرضیه دادگر به کدملی ۲۴۷۰۹۱۶۷۷۱ مهشید دادگر به کدملی ۲۴۷۰۹۶۰۴۸۲ مهسا دادگر به کدملی ۲۴۶۰۱۲۵۳۳۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۸۹ محمدجواد دادگر به سمت رئیس هیئت مدیره و مازیار دادگر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهسا و مهشید و مرضیه همگی دادگر بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780759
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی نقره نخ سهامی عام به شماره ثبت۹۲۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۷۱۳۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجواد دادگر به کدملی ۲۴۷۱۱۴۳۸۴۹ و مازیار دادگار به کدملی ۲۴۷۱۶۷۶۳۳۲ و مرضیه دادگار به کدملی ۲۴۷۰۹۱۶۷۷۱ و مهشید دادگر به کدملی ۲۴۷۰۶۹۰۴۵۲ و مهسا دادگر به کدملی ۲۴۶۰۱۲۵۳۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه