شرکت توسعه و عمران حیات شهرستان کازرون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530107057


شماره ثبت:
650
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1382/6/29
آدرس:
كازرون- بلوار پريشان - جنب ترمينال مسافر بري - شركت توسعه و عمران حيات كازرون 7316795844

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13642043
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران حیات شهرستان کازرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۰۵۷

به استناد صورتجلسه احکام و آراء دادگاه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۱۸۱۴۰۰۲۲۵ مورخه ۲۹/۰۳/۱۳۹۶صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کازرون آقای حسن کرمی فرزند علی به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید ش۹۶۰۷۱۵۸۵۰۵۹۵۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه