شرکت صنایع بسته بندی شیراز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530105230


شماره ثبت:
631
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1352/7/2
آدرس:
استان فارس - شهرستان شيراز - بخش مركزي - شهر شيراز-دهنادي-خيابان دهنادي-بلوار كريمخان زند-پلاك 0-پاساژ كازرونيها-ورودي 1-طبقه اول-واحد 1 7137684648

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید شهباز نوراشرف الدین 1564238

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1564238
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدشهباز نوراشرف الدین به شماره ملی ۴۸۳۹۴۹۸۶۳۶ به نمایندگی از شرکت پخش نینا به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل جایگزین آقای قدرت اله سنندجی برای باقیمانده دوره ماموریت انتخاب شد. دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۷۸۵۱۰۹۴۴۰۲ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678915
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۵/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ب آقای سید محمد جواد حسینی با کد ملی ۷ ۷۷۲۵۹۵ ۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و خانم هاجر شجاعی با کد ملی ۲ ۹۸۸۶۴۷ ۶۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت روغن نباتی شیراز با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۴۰۳ به نمایندگی آقای وحید رحیمی خوشمکانی با کد ملی ۹۱۶۶۹۶۱۴۲۳، شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ به نمایندگی آقای سید احمد میرسلیمی با کد ملی ۴ ۵۶۸۴۵۶ ۰۰۵، شرکت فرآیند پیروز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ به نمایندگی آقای حسین مهری رضایی با کد ملی ۵ ۱۳۴۶۸۳ ۰۹۳، شرکت فائض با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶ به نمایندگی آقای مرتضی چلویان با کد ملی ۲ ۹۴۱۵۶۹ ۴۸۳ و شرکت پخش نینا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳ به نمایندگی آقای مجتبی چلویان با کد ملی ۷ ۹۶۶۰۷۳ ۶۲۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. د روزنامه خبرجنوب و روزنامه نیم نگاه جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۰۳۴۶۷۷۶۲۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678920
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سیداحمد میرسلیمی با کدملی ۴ ۵۶۸۴۵۶ ۰۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای مرتضی چلویان با کدملی ۲ ۹۴۱۵۶۹۴ ۸۳ به نمایندگی از شرکت فائض با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسین مهری رضایی با کدملی ۵۱۳۴ ۶۸۳ ۰۹۳ به نمایندگی از شرکت فرآیند پیروز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای وحید رحیمی خوشمکانی با کدملی ۹۱ ۶۶۹۶۱۴ ۲۳ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی شیراز با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۴۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی چلویان با کدملی ۷ ۹۶۶۰۷۳ ۶۲۷ به نمایندگی از شرکت پخش نینا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضا رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۳۱۶۵۳۰۳۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه