شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530093613


شماره ثبت:
525
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1380/12/21
آدرس:
اباده بلوار استقلال چهارراه جواديه پ 203 7391735835

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا سلیمی 703900
جمال صانعی 1001473
آقای حیدر تصدیقی 1001473
سهراب فرامرزی 1395260
آقای محمد فدائی 1395260
آقای حیدر تصدیقی 9554606
آقای مهدی شاکر 9554606
آقای مهدی رهنما 9554606
آقای حسین عسکریان 9683164
آقای مسعود زارعی 9693477
آقای مجید نیک بخت شیبانی 9693477
مهدی اطمینان 9693477
آقای ناصر ملاوردی 12723723
محمدعلی صفائیان 12723723
سعید جعفری شورباخلو 12723723
آقای علی تمدن 12726209
آقای محمد حسن صفری 12726209
آقای حسن باقری 12726209
آقای ابراهیم کریمیان 12726209
آقای محمد صادق خاکباز 12726210
آقای محمد رضا گنجی 13293290
آقای محمد هادی هاشم پور 13293290
آقای محمد محبی 13293290
آقای عنایت اله قربانی 13666006
آقای احمدرضا باقری 13666006
آقای ابوصالح دهقانی 13666006
آقای ابراهیم پاسیار 14173065
آقای داریوش نادری 14173065
آقای غلامعباس زارع 14173065
آقای غلامرضا شرفی 14173065
آقای مهدی ارغوان 14173065

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703899
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۱ مدارک مصدق منضم به آن تایید شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با فرمت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مورد تایید و تصویب مجمع و سازمان مذکور قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ش۱۴۱۳۰۶۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703900
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۱ تغییرات مشروحه در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ شهرداری آباده شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۱۵۴۸ کدپستی ۷۳۹۱۷۱۴۴۴۱ به نمایندگی آقای حیدر تصدیقی کدملی ۲۴۱۱۴۰۵۶۹۳ کدپستی ۷۳۹۱۶۶۳۶۸۴ بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره، آقای جمال صانعی کدملی ۲۵۳۹۵۶۵۱۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۴۶۴۹۳۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد فدایی کدملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی رهنما کدملی ۲۴۱۰۰۹۳۵۷۴ کدپستی ۷۳۹۱۸۳۵۹۷۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و با عنایت به استعفای شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده آباده ثبت شده به شماره ۱۰۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۱۱۲۹ کدپستی ۷۳۹۱۸۶۳۴۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا سلیمی کدملی ۳۵۳۹۶۰۲۹۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۹۱۵۶۸۸ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی شاکر کدملی ۲۴۱۰۹۶۹۷۶۳ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۵۵۹ عضو علی البدل هیئت مدیره انتخابی مجمع جایگزین نامبرده گردیده و بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند تا بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۳۳۹۹۵۹۵۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آذرین حساب ثبت شده شماره ۲۴۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ روزنامه‌های خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ش۱۴۱۳۰۶۳ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001473
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۴/۱۲/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ شهرداری آباده با شناسه ملی ۲۱۷۰۰۰۲۱۵۴۳۰۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۱۴۴۴۱ با نمایندگی آقای حیدر تصدیقی کدملی ۲۴۱۰۵۶۸۸۷۴ کدپستی ۷۳۹۱۶۶۳۶۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره، جمال صانعی کدملی ۲۵۳۹۵۶۵۱۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۴۴۶۴۹۳۴ نایب رئیس هیات مدیره، محمد فدائی کدملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهدی شاکر کدملی ۲۴۱۰۹۶۹۷۶۳ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۵۵۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی رهنما کدملی ۲۴۱۰۰۹۳۵۷۴ کدپستی ۷۳۹۱۸۳۵۹۷۶ به عنوان عضو هیات مدیره و منشی برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره مسئولیتهای وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بر عهده خواهد داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت منفردا معتبر خواهد بود. ش۱۶۲۱۹۶۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171705
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب ثبت شده به شماره ۲۴۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۶۰۲۳۷۲ کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ش۱۷۰۱۵۹۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395260
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۲، هیئت مدیره مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: شهرداری آباده بنمایندگی آقای مهدی رهنما کد ملی ۲۴۱۰۰۹۳۵۷۴ کدپستی ۷۳۹۱۸۳۵۹۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل ونقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۵۲۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آباده بنمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۷۶۵۳۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید جعفری شورباخلو کد ملی ۲۴۱۱۵۶۹۵۱۳ کدپستی ۷۳۷۲۷۳۸۱۵۹ عضو هیئت مدیره، آقای لهراسب فرامرزی کد ملی ۲۵۳۹۴۴۵۷۳۱ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ عضو هیئت مدیره، آقای ناصر ملاوردی اصفهانی کد ملی ۱۲۸۵۶۸۸۳۳۳ کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی، آقای محمد فدائی کد ملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود. کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری بامضای مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۰۱۳۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607857
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۳۰/۴/۱۳۹۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شماره ثبت ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب شماره ثبت ۲۴۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۶۰۲۳۷۲ کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ عملکرد شرکت در طی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت (صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت) مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ با تصویب مجمع مقرر گردید که تولید و فروش انواع چینی آلات بهداشتی شامل توالت ایرانی؛ توالت فرنگی، روشویی، روکابینتی، زیر سنگی و زیر دوشی، صادرات و واردات مواد اولیه و ملزومات مربوط به این صنعت و همچنین محصولات چینی بهداشتی، فعالیت به عنوان آزمایشگاه همکار، طراحی، ساخت و فروش مدل و ماشین آلات مربوط به این صنعت، ساخت سرامیک‌های صنعتی مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید و فروش کاشی و سرامیک شامل کاشی کف، دیوار، پرسلان و ضد اسید پس از اخذ مجوزهای لازم به ماده دو اساسنامه شرکت الحاق گردد ضمنا ثبت الحاق موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد در نتیجه ماده مذکور بدین نحو الحاق، اصلاح و تکمیل میگردد. ش۱۸۶۵۳۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554606
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۱ تغییرات مشروحه در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ شهرداری آباده شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۱۵۴۸ کدپستی ۷۳۹۱۷۱۴۴۴۱ به نمایندگی آقای حیدر تصدیقی کدملی ۲۴۱۱۴۰۵۶۹۳ کدپستی ۷۳۹۱۶۶۳۶۸۴ بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره، آقای جمال صانعی کدملی ۲۵۳۹۵۶۵۱۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۴۶۴۹۳۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد فدایی کدملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی رهنما کدملی ۲۴۱۰۰۹۳۵۷۴ کدپستی ۷۳۹۱۸۳۵۹۷۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و با عنایت به استعفای شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده آباده ثبت شده به شماره ۱۰۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۱۱۲۹ کدپستی ۷۳۹۱۸۶۳۴۴۶ به نمایندگی آقای محمدرضا سلیمی کدملی ۳۵۳۹۶۰۲۹۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۹۱۵۶۸۸ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی شاکر کدملی ۲۴۱۰۹۶۹۷۶۳ کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۵۵۹ عضو علی البدل هیئت مدیره انتخابی مجمع جایگزین نامبرده گردیده و بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند تا بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ کدپستی ۸۱۳۳۹۹۵۹۵۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آذرین حساب ثبت شده شماره ۲۴۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ روزنامه‌های خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683164
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۰ و مدارک ضمیمه تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: شهرداری آباده به نمایندگی آقای حیدر تصدیقی با کد ملی ۲۴۱۰۵۶۸۸۷۴ و کدپستی ۷۳۹۱۶۶۳۶۸۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جمال صانعی با کد ملی ۲۵۳۹۵۶۵۱۴۱ و کدپستی ۷۳۹۱۴۶۴۹۳۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عسکریان با کد ملی ۲۴۱۱۳۱۴۱۳۲ و کدپستی ۷۳۹۱۷۳۶۴۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد فدائی با کد ملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ و کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای مهدی شاکر با کد ملی ۲۴۱۰۹۶۹۷۶۳ و کدپستی ۷۳۹۱۸۱۸۵۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، در صورت عد حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مراتب ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693477
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسور استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۲۵ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی کد ملی ۲۲۹۳۴۴۷۰۵۷ و کدپستی ۷۳۴۱۹۱۵۶۴۷ رئیس هیئت مدیره، آقایان: حسین عسکریان کد ملی ۲۴۱۱۳۱۴۱۳۲ و کدپستی ۷۳۹۱۷۳۶۴۶۴ نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی شاکر کد ملی ۲۴۰۱۰۹۶۹۷۶۳ و کدپستی ۷۳۹۱۶۴۶۴۱۸ عضو هیئت مدیره و منشی، جمال صانعی کد ملی ۲۵۱۹۵۶۵۱۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۴۶۴۹۳۴ عضو هیئت مدیره، محمد فدائی کد ملی ۲۴۱۰۹۷۷۵۰۲ و کدپستی ۷۳۹۱۹۶۳۱۶۳ عضو هیئت مدیره و مهدی اطمینان کد ملی ۲۴۱۱۰۱۴۰۴۱ کدپستی ۷۳۹۱۶۱۷۹۹۱ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود. ۲ موسسه کارای فارس ثبت شده بشماره ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ و کدپستی ۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی ۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲ کد پستی ۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های خبر جنوب و سبحان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116681
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) بشماره ثبت۵۲۵و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به موجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخه۲۰/۲/۱۳۸۸ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به وجود آمد: ۱ موسسه کارای فارس ثبت شده به شماره۷۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی فرزند ولی اله به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ مجمع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۲۷۴/۶۷۵/۳۱ریال به مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۰۶۴/۷۳ ریال ازمحل سود تقسیم نشده و صدور تعداد۶۲۶/۳۸۹/۴۱ سهم۰۰۰/۱ریالی با نام عادی را مورد تصویب قرارداد در نتیجه ماده۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۰۶۴/۷۳ ریال منقسم به تعداد۹۰۰/۰۶۴/۷۳ سهم یکهزارریالی با نام عادی میباشد که مبلغ۰۰۰/۶۲۶/۳۹۰/۴۱ریال آن نقدی و مبلغ۰۰۰/۲۷۴/۶۷۴/۳۱ریال آن غیرنقدی میباشد و صد در صد آن پرداخت گردیده است. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار خبرجنوب و اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282849
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

بموجب صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۸۸ تغییر مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: صورتهای مالی سال ۱۳۸۷ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10701437
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) بشماره ثبت۵۲۵ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ و کدپستی:۰۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۸/۴/۱۳۹۰ تغییرات مشروحه ذیل درشرکت فوق الذکر بعمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی کارای فارس شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ و کدپستی:۷۱۸۷۶۳۴۳۹۳ ثبت۷۱۰ ثبت شرکتهای شیراز و آقای مجید نیکبخت شیبانی کدملی۲۹۳۵۶۳۹۱۲۰ و کدپستی:۷۱۸۹۹۳۴۱۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه خبرجنوب و سبحان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ صورتهای مالی سال۱۳۸۹ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956907
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ و هیات مدیره مورخه ۲۵/۱۲/۸۷ تغییرات مشروحه ذیل شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی مصرف کارکنان معدن خاک نسوزآباده ثبت شده بشماره ۸۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۲۸۴۵۰ به نمانیدگی آقای حسین عسکریان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت صنایع سرامیک تهران ثبت شده بشماره ۹۷۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۲۹۹۰ به نمایندگی آقای حسین یوسفی نیا به عنوان عضو هیات مدیره و منشی، شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات آباده همیار ثبت شده بشماره ۸۰۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۰۲۶۹ به نمایندگی آقای محمد اسعدی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمود منصوری به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را عهده دار خواهدبود. ۲ آقایان: مهدی منصوری و محمدرضا سلیمی اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113483
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۱۱/۸۸ تغییر مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت تعاونی مصرف کارکنان معدن خاک نسوز آباده ثبت به شماره ۸۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۲۸۴۵۰ به نمایندگی آقای حسین عسکریان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ شرکت صنایع و سرامیک تهران ثبت شده به شماره ۹۷۲۵۲ ثبت شرکتهای تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۲۹۹۰ به نمایندگی آقای حسین یوسفی نیا به عنوان عضو هیئت مدیره و منشی ۴ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات آباده همیار ثبت شده به شماره ۸۰۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۰۲۶۹ ثبت شرکتهای آباده به نمایندگی آقای محمد اسعدی به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ آقای محمود منصوری به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی اطمینان خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیریت عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی خواهدبود. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723723
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقایان ناطر ملاوردی اصفهانی با کدملی ۱۲۸۵۶۸۸۳۳۳ و کدپستی ۸۹۱۸۹۴۵۸۱۱ و سعید جعفری شورباخلو با کدملی ۲۴۱۱۵۶۹۵۱۳ و کدپستی ۷۳۷۲۷۳۸۱۵۹ و قبول استعفای ایشان آقایان محمد علی صفائیان با کدملی ۲۴۱۰۸۸۰۵۲۵ و کدپستی ۷۳۹۱۸۷۹۵۶۸ و آقای احمد رضا باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ با کدپستی ۷۳۹۱۹۴۳۴۷۸ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره تا پایان مدت هیئت مدیره جایگزین و قبول سمت نمودند ش۹۵۰۱۱۴۷۰۸۳۰۵۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726209
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری آباده به نمایندگی آقای مهدی رهنما با کدملی ۲۴۱۰۰۹۳۵۷۴ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۴۱۰۴۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی تمدن با کدملی ۱۲۸۶۹۵۴۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای محمدعلی صفائیان با کدملی ۲۴۱۰۸۸۰۵۲۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم کریمیان با کدملی ۲۴۱۰۸۶۱۴۷۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن صفری با کدملی ۲۴۱۱۴۰۱۹۹۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه آوراق عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۰۱۱۵۳۶۴۹۳۸۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726210
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شهرداری آباده به نمایندگی آقای مهدی رهنما با کدملی ۲۴۱۰۰۹۳۵۷۴ و آقای علی تمدن با کدملی ۱۲۸۶۹۵۴۳۸۱ و آقای حسن باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۴۱۰۴۴ و آقای محمد علی صفائیان با کدملی ۲۴۱۰۸۸۰۵۲۵ و آقای ابراهیم کریمیان باکدملی ۲۴۱۰۸۶۱۴۷۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمد صادق خاکباز با کدملی۲۴۱۰۹۲۲۷۸۳ و شرکت حمل و نقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۵۲۶۵ به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۵۰۱۱۵۲۰۹۳۸۳۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292979
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ و به استناد تائیدیه شماره ۹۵/۱۸۳۴/۱/۵۶۲۱ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ فرمانداری شهرستان آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود زارعی، محمد رضا گنجی (نماینده حقوقی شهرداری آباده)، محمد هادی هاشم پور، محمد محبی و احمد رضا باقری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و آقایان علیرضا فرود و ابراهیم کریمیان به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۲۰۱۸۲۱۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293290
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ و به استناد تائیدیه شماره ۹۵/۱۸۳۴/۱/۵۶۲۱ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ فرمانداری شهرستان آباده که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ به اداره رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی هاشم پور با کد ملی ۲۲۹۷۶۳۵۷۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا گنجی با کد ملی ۲۴۱۰۸۹۶۳۵۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کد ملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره و آقای محمد محبی با کد ملی ۲۲۹۵۳۳۱۰۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مسعود زارعی با کد ملی ۲۲۹۳۴۴۷۰۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و و بانکی با امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رییس هیئت مدیره نایب رییس هیئت مدیره مسوولیت‌های وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۱۱۱۷۲۱۹۷۵۷۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586389
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی کاربردتحقیق به شماره ثبت ۵۰۸وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه متهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۸۲۶۹۴۲۶۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666006
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد رضا گنجی با کدملی ۲۴۱۰۸۹۶۳۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای عنایت اله قربانی با کدملی ۱۲۰۹۳۱۵۶۱۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره، آقای ابوصالح دهقانی با کدملی ۲۴۳۲۲۴۱۳۲۰ به عنوان منشی و عضو هیات مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مسعود زارعی با کدملی ۲۲۹۳۴۴۷۰۵۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل نتخاب شدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و و بانکی با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رییس هیات مدیره با نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۲۶۸۶۳۵۶۶۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666007
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود زارعی، عنایت اله قربانی، ابوصالح دهقانی، محمد رضا گنجی و احمد رضا باقری به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان داریوش نادری و ابراهیم کریمیان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۲۶۱۳۸۳۸۰۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666008
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ - روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر جنوب و افسانه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۳ - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی متهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۶۰۷۲۶۹۷۶۳۶۹۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730992
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعباس زارع به نمایندگی از طرف شهرداری آباده به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای مسعود زارعی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد هادی هاشم پور به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره و آقای محمد محبی به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رییس هیئت مدیره آقای غلامعباس زارع و مدیرعامل آقای مسعود زارعی مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رییس هیئت مدیره نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد هادی هاشم پور مسوولیت‌های وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل آقای مسعود زارعی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۹۰۵۵۳۹۸۳۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173065
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شهرداری آباده به نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کدملی ۲۴۳۱۳۶۷۳۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاسیار با کدملی ۲۴۱۰۸۸۹۶۸۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شرفی با کدملی ۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای داریوش نادری با کدملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت آقای مهدی ارغوان با کدملی ۱۲۸۲۶۹۶۸۴۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل انتخاب گردید. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و نماینده مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضا نماینده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۵۲۵۳۷۷۱۸۷۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173067
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شهرداری آباده به نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کدملی ۲۴۳۱۳۶۷۳۶۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاسیار با کدملی ۲۴۱۰۸۸۹۹۶۸۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شرفی با کدملی ۲۵۳۹۴۵۶۶۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای داریوش نادری با کدملی ۲۴۱۰۸۴۱۹۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی ۲۴۱۰۹۸۹۹۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ارغوان با کدملی ۱۲۸۲۶۹۶۸۴۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۵۲۵۴۰۵۳۷۳۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229775
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره ثبت۶۸۷وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبت۷۱۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه وحساب سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۷۰۳۹۸۴۲۳۳۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329717
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: مدیرعامل برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وهر نوع عملیات ومعاملات مربوط به موضوع شرکت از قبیل: ۱ نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی ۲ پیش بینی وتصویب بودجه سالانه شرکت ۳ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت ۴ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۵ اقامه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. ۶ تنظیم صورتجلسه مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره وارائه آن به بازرس وحسابرس ۷ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس وبازرس ۸ دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها ۹ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. ش۹۷۰۹۰۵۷۳۸۹۷۶۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه