شرکت نخل و مرکبات جهرم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530045549


شماره ثبت:
172
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1372/12/16
آدرس:
جهرم - كيلومتر 4 جاده قير - روبروي مركز تحقيقات كشاورزي (باغ نمونه) 7418813496

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ایمان بادروح 14117350
آقای امراله معین جهرمی 14117350
آقای عبدالرسول بخشی جهرمی 14117350
آقای سعید مسعودی 14117350
آقای حسین حق خواه 14117350
آقای نصراله داروئی 14117355
آقای مسعود پذیرائی 14117355
آقای محمد صادق شادمند 14117355

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 647630
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۳/۱۳۹۱و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. ۱ آقای نصراله دارویی، ایمان بادروح و مسعود پذیرایی و موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب و صادق شادمند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عباس توسلی بعنوان عضو علی البدل کلا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیروس گله داری بعنوان بازرس اصلی و آقای نجات اله زارعیان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان بادروح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، و نصر اله دارویی و مسعود پذیرایی و حاج صادق شادمند بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای مسعود پذیرایی بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها به امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه‌ها و مکاتبات روزمره به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۷۶۳۶۲۳۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409002
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۳/۱۳۹۱و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. ۱ آقای نصراله دارویی، ایمان بادروح و مسعود پذیرایی و موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب و صادق شادمند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عباس توسلی بعنوان عضو علی البدل کلا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیروس گله داری بعنوان بازرس اصلی و آقای نجات اله زارعیان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان بادروح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، و نصر اله دارویی و مسعود پذیرایی و حاج صادق شادمند بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای مسعود پذیرایی بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها به امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه‌ها و مکاتبات روزمره به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117350
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: موسسه خیریه ابوالحسن به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۱۲۳۵ به نمایندگی اقای سید فضل اله دستغیب و آقای ایمان بادروح به شماره ملی ۲۴۷۱۰۰۴۹۷۰ و آقای مسعود پذیرائی به شماره ملی ۲۴۷۰۸۳۴۰۲۳ و آقای نصراله داروئی به شماره ملی ۲۴۷۱۵۳۵۴۰۲ و آقای محمد صادق شادمند به شماره ملی ۲۴۷۱۲۰۶۰۹۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید مسعودی به شماره ملی ۲۴۷۰۲۲۴۹۹۳ و آقای امراله معین جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۱۰۸۳۹۰۰ به سمت اعضاب علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اقای حسین حق خواه شماره ملی ۲۴۷۱۷۱۰۷۲۷ به سمت بازرس اصلی و اقای عبدالرسول بخشی جهرمی شماره ملی ۲۴۷۱۰۹۳۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و ترازنامه سود و زیان مربوط به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۴۲۱۲۹۶۵۶۴۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117355
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود پذیرائی به شماره ملی ۲۴۷۰۸۳۴۰۲۳ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره ۲ موسسه خیریه ابوالحسن به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۱۲۳۵ به نمایندگی اقای سید فضل اله دستغیب به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ ایمان بادروح به شماره ملی ۲۴۷۱۰۰۴۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴ آقای نصراله داروئی به شماره ملی ۲۴۷۱۵۳۵۴۰۲ به سمت خزانه دار ۵ آقای محمد صادق شادمند به شماره ملی ۲۴۷۱۲۰۶۰۹۳به سمت دبیر هیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۲۱۸۷۷۳۸۶۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300996
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل آقای مسعود پذیرائی و رییس هیئت مدیره موسسه خیریه ابوالحسن به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۱۲۳۵ به نمایندگی اقای سید فضل اله دستغیب و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای خزانه دار اقای نصراله داروئی همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۴۸۸۹۵۳۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه