شرکت روغن نباتی شیراز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530045403


شماره ثبت:
98052
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1333/2/16
آدرس:
تهران خ قائم مقام فراهاني نبش خ فجر 77طبقه 4 1589613117

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر فرخ 612742
سید جمشید میرسلیمی 616734
قدرت اله فرهنگ 1061151
اصغر شریفیان 1061151
آقای مرتضی چلویان 9961346
آقای ابوالفضل کزازی 9961346
فرهاد ارمغان 9961346
آقای یوسف عظیمی 12641894
آقای محمد حائری 12641894
سید عباس میرسلیمی 13425060
آقای غلامحسین احمدی فرد 13425060
مهرداد سراجی 13425060

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 612742
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیرازسهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۴۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616734
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت گسترش تحقیقات و فنآوری بنیان کشت به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ بنمایندگی سید جمشید میرسلیمی به کدملی ۴۸۹۹۶۵۸۳۸۹ بعنوان عضو هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۷۲۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046097
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا تهران به ک. م ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ صندوق ذخیره فرهنگیان به ک. م ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ شرکت فرآیند پیروز به ک. م ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به ک. م ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ و شرکت فائض به ک. م ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶٫۸ پ۱۶۴۱۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061151
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام بشماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند ابوالفضل کزازی به ک م۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ بنمایندگی شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا تهران به ش م۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی چلویان به ک م۴۸۳۹۴۱۵۶۹۲ بنمایندگی شرکت فرآیند پیروز به ش م۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سید جمشید میرسلیمی به ک م۴۸۹۹۶۵۸۳۸۹ بنمایندگی شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به ش م۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره قدرت اله فرهنگ به ک م۵۶۵۹۳۵۲۱۳۸ بنمایندگی شرکت فائض به ش م۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ک م۴۹۱۰۱۴۹۹۶ بنمایندگی شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان به ش م۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۹۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062211
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۲/۹۲ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۹۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065722
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت۹۸۰۵۲ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۲ سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغار میشود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد و اولین سال مالی بعد از اصلاح این ماده استثنائا از تاریخ اول شهریور سال ۹۲ آغاز و در پایان اسفند سال ۹۲ پایان می‌پذیرد و ماده ۶۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۵۰۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099755
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز (سهامی عام) بشماره ثبت۹۸۰۵۲ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۳/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید شهباز نوراشرف الدین به ش. ملی۴۸۳۹۴۹۸۶۳۶ به نمایندگی از توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ به جای ابوالفضل کزازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی چلویان به ش. ملی۴۸۳۹۴۱۵۶۹۲ به نمایندگی از شرکت فرآیند پیروز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و قدرت اله فرهنگ به ش. ملی۵۶۵۹۳۵۲۱۳۸ به نمایندگی از شرکت فائض به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ش. ملی۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به نمایندگی شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سید جمشید میرسلیمی به ش. ملی۴۸۹۹۶۵۸۳۸۹ به نمایندگی ازشرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۶۶۸۴۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520196
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۱۷۹۸۳۶۸۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767649
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. پ۹۳۱۰۱۶۳۶۲۳۵۴۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887203
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابداران رسمی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961346
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ به نمایندگی ابوالفضل کزازی به ش ملی ۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرآیند پیروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ به نمایندگی مرتضی چلویان به ش ملی ۴۸۳۹۴۱۵۶۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جارودی به ش ملی ۰۰۳۶۰۵۲۵۲۴۳۴ و فرهاد ارمغان به ش ملی ۵۹۴۹۹۰۳۴۵۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و عباس حاجی زاده به ش ملی ۰۳۸۱۱۸۷۶۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضاء چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262724
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۰ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641894
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حایری دارای کدملی ۰۰۴۳۸۳۴۵۳۱، به نمایندگی از طرف شرکت فرآیند پویا بشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره مهرداد سراجی دارای کدملی ۰۰۵۸۲۰۶۲۱۳، به نمایندگی از طرف شرکت فرآیند پیروز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره یوسف عظیمی دارای کدملی ۳۸۷۳۲۴۷۴۱۰، به نمایندگی از طرف صندوق ذخیره فرهنگیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید عباس میرسلیمی دارای کدملی ۲۲۱۹۷۳۶۳۷۷، به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت بشناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره قدرت اله فرهنگ دارای کدملی ۵۶۵۹۳۵۲۱۳۸، به نمایندگی از طرف شرکت فائض بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ضمنا «امضاء چکها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا» به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۴۱۱۱۴۳۲۵۲۸۴۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107974
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۲۵۸۵۱۰۸۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425060
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس میرسلیمی با کد ملی ۲۲۱۹۷۳۶۳۷۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای مهرداد سراجی با کد ملی ۰۰۵۸۲۰۶۲۱۳ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای محمد حایری با کد ملی ۰۰۴۳۸۳۴۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین احمدی فرد با کد ملی ۰۷۹۳۲۴۸۴۰۱ به نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ بجای یوسف عظیمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله فرهنگ با کد ملی ۵۶۵۹۳۵۲۱۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۰۴۳۸۸۱۶۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه