شرکت سیمان لارستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530042814


شماره ثبت:
155
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1369/10/20
آدرس:
استان فارس - شهرستان لارستان - بخش مركزي - شهر لار-قلات خاني-كوچه (گل رز)-كوچه (اداره امور عشاير)-پلاك 0-طبقه همكف- 7431834345

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا علاقبندیان 1586062
آقای علیرضا میرسپاسی 1586062
آقای شاهرخ زنگنه 12717317
مجمع عمومی عادی سالانه 12717317
آقای حسن رستمی 13228152
آقای ابراهیم محمدزاده 14257231
آقای مهدی رحمانی 14257231

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578201
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۵و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبرجنوب و اطلاعات جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ آقایان محمدرضا برخوردارکاشانی و محمدرضا علاقبندیان به ترتیب به جای آقایان محمدحسین پارسایی و رجبعلی شایانفر به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برخوردار کاشانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ش۱۱۴۱۴۵۵ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679087
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستانسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۱۳۹۱ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبر جنوب و اطلاعات آگهی می‌گردد: ۱ ترازنامه مالی سال ۱۳۹۰ مطرح و به تصویب رسید. ۲ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا برخوردارکاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا میرسپاسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا علاقبندیان و محمدحسن راستی لاری به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۴۰۸۶۸۱ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023743
آگهی تغییرات رسمی شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت فوق، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور آن شرکت با امضا مدیرعامل آقای علیرضا میرسپاسی و رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی علاقبندیان متفقا همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضا یک یا دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به نامهای آقایان محمدرضا برخوردارکاشانی نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا علاقبندیان و محمدحسن راستی لاری اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۳۰۷۱۸ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036772
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت صورت گرفته که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و محلی خبرجنوب آگهی می‌گردد. ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و منطبق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می‌باشد به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و نیز کلیه صفحات اساسنامه جدید، هیئت رئیسه مجمع تأیید و امضاء گردید. ش۱۶۳۷۴۳۸ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225097
آگهی تغییرات رسمی شرکت سیمان لارستان سهامی عام شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۸/۹۲ شرکت فوق: آقایان علیرضا علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برخوردارکاشانی به سمت نائب رئیس و علیرضا سپاسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین عبدی و محمدحسن راستی لاری به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۲۶۷۸۴ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282182
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۵/۹/۹۲ شرکت فوق: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه صورت مالی حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت در سال۹۱ مورد تصویب قرار گرفته است. ش۱۷۵۳۹۹۵ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586062
آگهی تغییرات رسمی شرکت سیمان لارستان سهامی عام شماره ثبت ۱۵۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۳ هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ شرکت فوق: ۱ ترازنامه سال ۱۳۹۲ مربوط به صورتهای سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی شاهدان را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ آقایان علیرضا علاقبندیان با کد ملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره محمد رضا برخوردار کاشانی با کد ملی ۰۰۴۳۶۴۴۵۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا میر سپاسی با کد ملی ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و حسین عبدی و محمد حسن راستی لاری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره در همه حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد کلیه کارکنان شرکت طبق آئین نامه‌های مصوب و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در زیر مجموعه ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل شرکت تفویض گردید. ش۱۸۶۲۵۵۵ رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196623
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۱۵/۱۱/۱۳۹۰ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبرجنوب و اطلاعات جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ آقایان محمدرضا برخوردارکاشانی و محمدرضا علاقبندیان به ترتیب به جای آقایان محمدحسین پارسایی و رجبعلی شایانفر به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برخوردار کاشانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610445
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۳/۸۹ شرکت فوق: ۱ تراز مالی ۱۳۸۸ مطرح و به تصویب رسید. ۱ آقایان محمدتقی علاقبندیان بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدحسین پارسایی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا میرسپاسی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رجبعلی شایان فر و محمدحسن راستی لاری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ۳ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886578
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۰ شرکت فوق: ۱ تراز مالی سال ۱۳۸۹ مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717317
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم شماره ۱۲۰۳ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ صادره توسط شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) جناب آقای شاهرخ زنگنه با کدملی ۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱ بعنوان نماینده حقیقی آن شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره، بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب شد. به موجب حکم شماره ۱۲۰۴ ۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۴ صادره از شرکت بتون شن (بامسئولیت محدود) جناب آقای حسن رستمی را با کدملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹ بعنوان نماینده حقیقی آن شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شد ب سایر اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره کماکان به شرح ذیل می‌باشند: آقای علیرضا علاقبندیان بموجب حکم شماره ۱۰۶۶ ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کارون (سهامی عام) با کدملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۶ آقای علیرضا میرسپاسی بموجب نامه شماره ۱۰۶۴ ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) با کدملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ آقای محمد حسن راستی لاری عضو هیئت مدیره بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ مجمع عمومی عادی سالانه با کدملی ۲۵۱۱۱۱۶۴۶۴ آقای علیرضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا میرسپاسی با کدملی ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. د حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ش۹۴۱۲۲۶۸۲۸۷۶۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158048
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن راستی لاری به شماره ملی ۲۵۱۱۱۱۶۴۶۴ و شرکت سیمان کارون به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹ و آقای حسن رستمی با کدملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹ و آقای شاهرخ زنگنه باکدملی ۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱ و آقای علیرضا میر سپاسی باکدملی ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ به سمت اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۹۰۷۷۸۹۵۲۸۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228152
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا میرسپاسی عضو هیئت مدیره با کدملی ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ آقای حسن رستمی عضو هیئت مدیره با کدملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹ آقای شاهرخ زنگنه عضو هیئت مدیره با کدملی ۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱ آقای محمد حسن راستی لاری عضو هیئت مدیره با کدملی ۲۵۱۱۱۱۶۴۶۴ شرکت سیمان کارون (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۰۹۹ به شماره ثبت۹۱۶۸۱ با نمایندگی آقای علیرضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا میرسپاسی با کدملی ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ج با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه، اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد کلیه کارکنان شرکت طبق آئین نامه‌های مصوب و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در زیر مجموعه ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. س حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۵۱۰۱۱۳۳۸۳۳۰۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579479
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و صورتهای سود وزیان مورخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۵۱۱۵۹۲۴۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863666
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ باستناد نامه شماره ۳۰۵۴۳ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ محل شرکت در واحد ثبتی لارستان به آدرس استان فارس شهرستان لارستان بخش مرکزی شهر لار - قلات خانی - کوچه (گل رز) - کوچه (اداره امور عشایر) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۷۴۳۱۸۳۴۳۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۱۸۹۳۴۶۶۸۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175979
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بتون شن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و شرکت کشت وصنعت اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ و آقای حسن رستمی به شماره ملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹ و آقای شاهرخ زنگنه به شماره ملی ۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۵۲۸۷۹۱۳۴۸۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257231
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا میرسپاسی با کدملی شماره ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ به شماره ثبت ۸۰۰۲۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای ابراهیم محمدزاده با کدملی شماره ۶۳۰۹۳۴۲۰۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ به شماره ثبت ۷۷۳۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مهدی رحمانی با کدملی شماره ۳۸۷۴۸۱۹۳۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت بتن شن (با مسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ به شماره ثبت ۴۶۵۷۴ و آقای شاهرخ زنگنه با کدملی ۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱ و آقای حسن رستمی با کدملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ - اختیارات هیات مدیره با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه، اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد کلیه کارکنان شرکت طبق آئین نامه‌های مصوب و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در زیر مجموعه ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ - دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۲۱۸۹۳۴۹۰۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه