شرکت سیمان آباده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530040715


شماره ثبت:
172998
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1364/5/24
آدرس:
تهران-آرژانتين-ميدان آرژانتين-خيابان بيست و يكم-پلاك 7-طبقه همكف 1513934811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهرام امین 1133508
آرمان ساعی 1133508
مجید صدری 1133508
آقای محمدصادق فرشاد 1133508
گلاره هاشمی نژاد 1133508
حبیب جامعی 10779063
آقای پیوند زین العابدینی 12649832
آقای سید جواد شریفیان 13189584
آقای کامران امین 13189584
آقای مجید صدری 13189584
آقای علیرضا رمضانیان 13713830
آقای حمیدرضا حسین بابائی 13713830

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1133508
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی همیار حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی برای یکسال سال مالی انتخاب گردیدند. آقای بهرام امین به شماره ملی ۰۰۴۰۸۱۷۵۳۹ و آقای کامران امین به شماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ و آقای پیوند زین العابدینی به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۱۴۳۳ و آقای محمدصادق فرشاد به شماره ملی ۲۴۱۰۸۳۶۶۷۴ و آرمان ساعی بشماره ملی ۰۰۵۸۷۳۳۸۶۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و گلاره هاشمی نژاد بشماره ملی ۲۵۹۳۱۰۰۵۲۴ و مجید صدری بشماره ملی ۰۰۴۹۸۲۷۹۳۶ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۲۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133551
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران امین بشماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ رئیس هیئت مدیره و محمدصادق فرشاد بشماره ملی ۲۴۱۰۸۳۶۶۷۴ نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام امین به شماره ملی ۰۰۴۰۸۱۷۵۳۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و مکاتبات عادی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۲۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492800
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۰۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185051
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آریا روش بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779063
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649832
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیوند زین العابدینی ک. م ۰۴۵۰۵۹۱۴۳۳ بسمت مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۱۹۸۹۴۸۷۵۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699261
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی آگاه نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت دارای شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۱۷۶۹۳۲۰۸۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189584
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران امین دارای شماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی. آقای پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۱۴۳۳به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل و عضو اصلی. آقای سید جواد شریفیان دارای شماره ملی۲۰۶۲۶۶۱۱۹۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. آقای آرمان ساعی دارای شماره ملی۰۰۵۸۷۳۳۸۶۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. آقای مجید صدری دارای شماره ملی۰۰۳۹۷۷۳۲۸۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۵۰۹۲۳۸۸۰۵۲۵۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330938
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر دارای شماره ثبت ۱۳۶۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت دارای شماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی (سالانه) بعدی تعیین گردید. پ۹۵۱۲۰۹۱۶۲۲۸۵۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330943
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضاء مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و هرگونه اوراق مالی و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته بروات و واریز و برداشت و افتتاح و انسداد حساب در نزد بانکها و همچنین کلیه عقود و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل حق امضاء با رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری شرکت منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای منفردا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۹۸۵۷۴۴۵۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641867
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت ۱۵۱۳۹۳۴۸۱۱ اعلام گردید و نشانی شرکت تهران آرژانتین میدان آرژانتین خیابان بیست و یکم پلاک ۷ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۳۹۳۴۸۱۱ می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۵۹۲۸۵۹۰۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713830
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران امین دارای شماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ و پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۱۴۳۳ و سیدجواد شریفیان دارای شماره ملی ۲۰۶۲۶۶۱۱۹۳ و آرمان ساعی دارای شماره ملی ۰۰۵۸۷۳۳۸۶۸ و مجید صدری دارای شماره ملی۰۰۳۹۷۷۳۲۸۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا رمضانیان دارای شماره ملی ۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵ و حمیدرضا حسین بابائی شماره ملی ۵۲۲۹۲۷۲۶۳۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۲۴۲۹۵۳۲۹۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713852
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران امین دارای شماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره. پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۱۴۳۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آرمان ساعی دارای شماره ملی ۰۰۵۸۷۳۳۸۶۸ به سمت عضو و دبیر هیات مدیره. سیدجواد شریفیان دارای شماره ملی ۲۰۶۲۶۶۱۱۹۳ به سمت عضو هیات مدیره. مجید صدری دارای شماره ملی ۰۰۳۹۷۷۳۲۸۰ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و هرگونه اوراق مالی و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، و واریز و برداشت و افتتاح و انسداد حساب در نزد بانکها و همچنین کلیه عقود و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل حق امضاء با رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری شرکت منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای منفردا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۸۸۱۶۷۳۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972051
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۰۳۴۰۸۹۵۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201101
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی ۲۴۱۰۹۰۹۵۱۵ به سمت عضو اصلی هیات مدیره بجای آقای سید جواد شریفیان ۲۰۶۲۶۶۱۱۹۳ برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد پ۹۷۰۶۱۳۲۱۵۲۳۳۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه