شرکت تولید و صادرات ریشمک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530010540


شماره ثبت:
40038
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1348/10/11
آدرس:
فارس شيراز كيلومتر 3 بلوار امير كبير 7176793546

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی غلامی 12817613
سید حسام شمس عالم 12817613
آقای عبد الرسول ترکمانی 13615589
آقای محمد حسین ستایش 14194466
آقای مهران رضوانی 14194466
آقای علی اکبر رضاییان زاده 14194466

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1493633
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۱۶۵۸۵۶ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری شیراز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535490
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد بخشنامه شماره ۵۷۰۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت‌های دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت شرکت مذکور از ۲۵انتقالی به ۴۰۰۳۸ تغییر یافت. ش۹۳۰۴۳۰۴۷۴۲۹۷۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571313
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد بخشنامه شماره ۵۷۰۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/۹۳ اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت‌های دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت شرکت مذکور از ۲۵ انتقالی به ۴۰۰۳۸ تغییر یافت. ش۴۳۴۳۵۰۰۰۰۱۷۸۷۶۲۹۵۸۷۳ مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769164
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶به نمایندگی مجتبی تقی پور وشرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به نمایندگی محمد باغستانی و شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ به نمایندگی علی مدرسی نیا یزدی وشرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸به نمایندگی حامد طبسی وشرکت مدبر کشت توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به نمایندگی امین غزالی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی مفیدراهبربه شماره ثبت ۷۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردید صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تصویب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۰۸۱۲۱۱۸۰۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817613
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحسام شمس عالم با کدملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به موجب نامه شماره ۱۳۴۹۹ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر رضاییان زاده با کدملی ۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳ به موجب نامه شماره ۱۰۷۳۳ ۱ ۹۵مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبد الرسول ترکمانی با کدملی ۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷به موجب نامه شماره ۲۷۵۵۱/ص مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مهران رضوانی با کدملی ۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴ به موجب نامه شماره ۹۵/۰۰۰۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵به عنوان نماینده شرکت مدبر کشت توس (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیر و آقای علی غلامی با کدملی ۳۵۲۰۱۲۹۰۷۸ به موجب نامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد تعهداور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبرومکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۰۵۲۱۵۶۰۲۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127884
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. - اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام وشماره ثبت شرکت: شرکت تولید وصادرات ریشمک بشماره ثبت ۴۰۰۳۸ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیت‌های آن: ایجاد , تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی وصنعتی , بازرگانی وخدماتی مرتبط با فرآورده‌های گیاهی , غذایی وداروئی ونیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی , بازرگانی ونیز خرید وفروش کالا وسهام در داخل وخارج از کشور ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت وکدپستی: فارس شیراز کیلومتر ۳ بلوار امیر کبیر کدپستی ۷۱۷۶۷۹۳۵۴۶ ۴) مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده سرمایه: ۱۱۴۹۲۸۲۱۴۰۰۰ریال که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس واعضای هئیت مدیره ومدیرعامل شرکت: شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۰۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ بنمایندگی سید حسام شمس عالم فرزند سید حبیب بشماره شناسنامه ۱۷ وکدملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به سمت رئیس هئیت مدیره (عضوغیر موظف) و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بنمایندگی عبدالرسول ترکمانی فرزندحسین بشماره شناسنامه۲۶۷۰وکدملی ۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷ بسمت عضو هئیت مدیره ومدیرعامل (عضو موظف) و شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰بنمایندگی علی اکبر رضائیان زاده فرزند لطف اله بشماره شناسنامه ۸۳۹ وکدملی ۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۷۵۱۰وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ بنمایندگی علی غلامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۳۰۷۹ وکدملی ۳۵۳۰۱۲۹۰۷۸ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت مدبر گشت توس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۷۷۰ وکدملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ بنمایندگی مهران رضوانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴۵۱۸ کدملی ۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو غیر موظف) ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی , صاحبان سهام می‌تواند شخصا , یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی , صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود , تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود وتشکیل اندوخته به جز اندوخته قانونی جز اختیارات هئیت مدیره بوده وهرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد , تصفیه امورآن با متابعت از قوانی ومقررات مربوط بعمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های جاری شرکت ۶۷۷۷۰۸۲۶۰۱۱ ریال وجمع بدهی‌های غیر جاری ۱۲۳۰۸۳۴۰۸۳۰ریال وتعهدات سرمایه‌ای شرکت بابت قرارداد طراحی ونظارت کارخانه وقرارداد محوطه سازی جمعا ۷۲۱۷۳۰۶۷۵۷ ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۴۸۲۶۴۱۰۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141413
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. - اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام وشماره ثبت شرکت: شرکت تولید وصادرات ریشمک بشماره ثبت ۴۰۰۳۸ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیت‌های آن: ایجاد , تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی وصنعتی , بازرگانی وخدماتی مرتبط با فرآورده‌های گیاهی , غذایی وداروئی ونیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی , بازرگانی ونیز خرید وفروش کالا وسهام در داخل وخارج از کشور ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت وکدپستی: فارس شیراز کیلومتر ۳ بلوار امیر کبیر کدپستی ۷۱۷۶۷۹۳۵۴۶ ۴) مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده سرمایه: ۱۱۴۹۲۸۲۱۴۰۰۰ریال که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس واعضای هئیت مدیره ومدیرعامل شرکت: شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۰۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ بنمایندگی سید حسام شمس عالم فرزند سید حبیب بشماره شناسنامه ۱۷ وکدملی ۲۳۷۱۸۹۶۲۴۱ به سمت رئیس هئیت مدیره (عضوغیر موظف) و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بنمایندگی عبدالرسول ترکمانی فرزندحسین بشماره شناسنامه۲۶۷۰وکدملی ۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷ بسمت عضو هئیت مدیره ومدیرعامل (عضو موظف) و شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰بنمایندگی علی اکبر رضائیان زاده فرزند لطف اله بشماره شناسنامه ۸۳۹ وکدملی ۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۷۵۱۰وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ بنمایندگی علی غلامی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۳۰۷۹ وکدملی ۳۵۳۰۱۲۹۰۷۸ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت مدبر گشت توس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۷۷۰ وکدملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ بنمایندگی مهران رضوانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴۵۱۸ کدملی ۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو غیر موظف) ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی , صاحبان سهام می‌تواند شخصا , یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی , صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود , تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود وتشکیل اندوخته به جز اندوخته قانونی جز اختیارات هئیت مدیره بوده وهرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد , تصفیه امورآن با متابعت از قوانی ومقررات مربوط بعمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های جاری شرکت ۶۷۷۷۰۸۲۶۰۱۱ ریال وجمع بدهی‌های غیر جاری ۱۲۳۰۸۳۴۰۸۳۰ریال وتعهدات سرمایه‌ای شرکت بابت قرارداد طراحی ونظارت کارخانه وقرارداد محوطه سازی جمعا ۷۲۱۷۳۰۶۷۵۷ ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۴۸۲۶۴۱۰۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490233
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفیدراهبربه شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید. صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و همچنین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۰۸۰۳۲۴۸۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615589
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسین ستایش با کد ملی ۲۵۲۹۲۰۰۶۴۵ به موجب نامه شماره ۱۴۶۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای دکتر سید حسام شمس عالم که از هیئت مدیره خارج شده‌اند. آقای علی اکبر رضائیان زاده با کد ملی ۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳ به موجب نامه شماره ۱۰۷۳۳ ۱ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق به سمت نائب الرئیس هیئت مدیره. آقای عبد الرسول ترکمانی با کد ملی ۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷ به موجب نامه شماره ۲۷۵۵۱/ص مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مهران رضوانی با کد ملی ۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴ به موجب نامه شماره ۹۵/۰۰۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به عنوان نماینده شرکت مدبر کشت توس به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی غلامی با کد ملی ۳۵۲۰۱۲۹۰۷۸ به موجب نامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا به سمت عضو هیئت مدیره. همگی برای مدت باقیمانده ماموریت ایشان (تا تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶) انتخاب شدند ۲ تمامی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قرارداد‌ها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضایء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۷۶۹۱۱۳۲۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028719
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ بموجب مجوز شماره ۳۳۰۶۶ , ۱۲۲ - ۲۱/۱۲/۹۶ و مجوز شماره ۳۴۳۲۱ , ۱۲۲ - ۱۵/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ با نمایندگی آقای مجتبی تقی پور و شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ با نمایندگی آقای حمید یوسفی و شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰ با نمایندگی آقای محمد باغستانی و شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ با نمایندگی آقای علیرضا مستقل و شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ با نمایندگی آقای محسن نامداری برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردید - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصویب گردید - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۲۲۴۹۴۸۶۵۸۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194466
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد حسین ستایش با کد ملی ۲۵۲۹۲۰۰۶۴۵ به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر رضائیان زاده با کد ملی ۲۳۷۱۸۷۷۸۸۳ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبد الرسول ترکمانی با کد ملی ۳۵۴۹۱۰۶۴۶۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای مهران رضوانی با کد ملی ۰۹۳۳۵۴۵۹۲۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پردیس به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی غلامی با کد ملی ۳۵۲۰۱۲۹۰۷۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند تمامی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قرارداد‌ها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضایء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۱۰۱۲۳۶۴۲۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232977
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۷ ونامه شماره ۰۴۳/۴۴۳۸۴۴/۹۷۹مورخ ۲۹/۰۵/۹۷ صادره از مدیریت نظارت بر ابزار اولیه ونامه شماره ۳۸۱۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۵/۹۷ صادره زا سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۱۴۹۲۸۲۱۴۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته به مبلغ ۱۸۴۰۷۱۷۸۶۰۰۰ ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۴۳۴۹۵۴۷۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه