شرکت پتروشیمی شیراز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530010025


شماره ثبت:
40190
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1344/1/11
آدرس:
كيلومتر 6 جاده پل خان سد درودزن 7349131736

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کیانوش کاظمی 13056427
آقای محمدرضامختاری 13056427
آقای عبدالرحیم قنبریان 13404314
آقای عباس عصاری آرانی 13638814
عبدالرحیم همایون پور 13638814

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1597084
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز سهامی عام شماره ثبت ۲۴ انتقالی شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد بخشنامه شماره ۵۷۰۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۴/۹۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت‌های دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شماره ثبت شرکت مذکور در تاریخ ۲۱/۵/۹۳ از ۲۴ انتقالی به ۴۰۱۹۰ تغییر یافت. ش۱۸۶۳۴۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597085
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۰۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۶۳۴۷۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680297
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا عباس زاده به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، آقای علی اصغریامی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد، آقای محمدرضا میراحمدی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پردیس، آقای امیرحسین کریمی کاشانی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان، آقای حسین آقایی تبریزی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیاکیش و آقای یوسف مسافر به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، آقای رضا فرزادی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان برای مدت باقیمانده ماموریت اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۰۶۶۹۹۲۳۵۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721123
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضاآصفی به جای آقای علی اصغریامی به نمایندگی ازشرکت مدبران اقتصادبه سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت اعضاهیئت مدیره انتخاب شدند، درسمت بقیه مدیران ودارندگان حق امضاتغییری حاصل نگردید. ش۹۳۰۹۱۳۹۴۷۶۷۵۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762074
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین نجابت به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حمیدرضا آصفی به نمایندگی ازشرکت مدبران اقتصادبه سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمدرضامیراحمدی به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی پردیس و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به نمایندگی خدمات مدیریت هامون سپاهان و آقای رضافرزادی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان وحسین آقایی تبریزی به نمایندگی ازشرکت بازرگانی ناوک آسیاکیش و آقای یوسف مسافربه نمایندگی ازشرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به سمت اعضاهیأت مدیره برای باقیمانده ماموریت اعضاهیأت مدیره انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۱۳۴۱۱۳۷۲۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777471
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ ایزدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، به جای آقای یوسف مسافر به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. ش۹۵۰۲۱۴۹۲۳۷۰۸۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860499
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه مبنی بر تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر مورد تصویب قرار گرفت. بدین ترتیب ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره ۱ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره ۲ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.» ش۹۵۰۳۲۹۹۱۴۸۴۱۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860529
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ به مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ش۹۵۰۳۲۹۷۳۷۸۰۸۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056427
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غلامحسین نجابت به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای هوشنگ ایزدی به نمایندگی ازشرکت مدبران اقتصاد، بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای احمد مهجوری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره - آقای یوسف مسافر به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، عضو هیات مدیره - آقای رضا فرزادی به نمایندگی ازشرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضامختاری به شماره کد ملی ۴۲۶۹۴۵۰۷۰۳بعنوان دبیرهیأت مدیره برای مدت یکسال تعیین گردید. آقای کیانوش کاظمی به شماره کد ملی ۲۴۷۱۱۶۳۹۱۲را بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب نمودند. برمبنای بخشنامه صادره از گروه نفت و گاز پارسیان (سهامدار عمده) حقوق مدیر عامل محاسبه و پرداخت شود. براساس مفاد ماده (۱۲۴) اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و صدرماده (۳۷) اساسنامه شرکت و پیشنهاد اعضای هیأت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه بخشی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل دو عضو هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. چک‌های تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه یک (آقایان کیانوش کاظمی و محمد مهدی فهام) و یک نفر از گروه دو (آقایان محمدرضا مختاری و محمد سلیمی) متفقا با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۷۱۴۹۱۷۸۲۳۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404314
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرحیم قنبریان به شماره کدملی ۲۳۷۰۴۰۷۹۶۴ را بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب شدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی. تهیه و ارائه پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختارسازمانی، تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کلیه مأموران وکارکنان شرکت و پاداش و ترفیع و تنبیه و بازنشستگی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بارعایت مقررات آئین نامه معاملات. بجز واگذاری و یا فروش اموال غیرمنقول. پیشنهاد اخذ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضررو زیان ناشی ازجرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. هیئت مدیره مطابق ماده (۴۴) اساسنامه شرکت مقرر نمود کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. تبصره: چک‌های تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو متفقا با مهر شرکت به شرح ذیل انجام گردد. گروه یک (۱) آقای عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل گروه دو (۲) آقای محمدرضا مختاری مدیرمالی آقای محمد سلیمی رئیس حسابداری ش۹۶۰۲۰۹۴۳۲۶۸۸۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404746
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار صدیق بجای آقای احمد مهجوری به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردید ش۹۶۰۲۰۹۸۵۶۸۷۱۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541584
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ۱۲۰۹۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۳۳۲۹۲۱۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638814
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عصاری آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۱۵۳۴۱ بعنوان نمایند شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به جای آقای غلامحسین نجابت و به سمت رئیس هیئت مدیره منصوب شد. آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به جای آقای اسفندیار صدیق به سمت عضوهیئت مدیره منصوب شد ش۹۶۰۷۱۲۵۴۴۶۶۲۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917769
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید کیلومتر ۶ جاده پل خان سد درودزن کدپستی ۷۳۴۹۱۳۱۷۳۶ انتقال یافت ش۹۶۱۲۱۴۹۱۵۲۱۳۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040775
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیات مدیره و متفقا با مهر شرکت معتبر است. تبصره: چک‌ها تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاءیک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو با مهر شرکت به شرح ذیل انجام گردد: گروه یک (۱) ۱ آقای عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل گروه دو (۲) ۱ آقای محمد حلاج مدیر مالی ۲ آقای محمد سلیمی رئیس حسابداری مالی ش۹۷۰۲۳۱۶۳۴۸۶۷۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099909
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو رحمتی عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بجای آقای یوسف مسافر انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۰۹۲۱۶۲۵۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه