شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530004647


شماره ثبت:
42478
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1346/2/19
آدرس:
شيراز بلوار مدرس كيلومتر دوم جنب خيابان فضيلت شركت مخابراتي ايران 7154815854

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1574116
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی داریاروش به عنوان بازرس علی البدل رای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال وبختیاری وشرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی وشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندوآقایان شاهرخ شیبانی وکامران میلانی به سمت اعضااصلی هیات مدیره وشرکت لاستیک پارس به سمت عضوعلی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۵۲۵۴۸۹۸۵۱۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619645
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی همتی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای شاهرخ شیبانی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای کامران میلانی به سمت عضوموظف هیأت مدیره، آقای روح اله سلحشوری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری وآقای محمدحسین قادری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندبه سمت اعضاهیأت مدیره وآقای محمدمهدی حسین پور (خارج ازهیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ حق امضا کلیه چکهاوسفته‌ها وبراوات وکلیه اسنادمالی با امضامدیرعامل وعضوموظف هیأت مدیره ودرغیاب عضوموظف هیأت مدیره با امضا معاون مالی و منابع انسانی و حق امضا اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و امضا معاون بازرگانی و در غیاب معاون بازرگانی با امضا یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ هیأت مدیره بعضی ازاختیارات خوددر ماده ۳۷اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۳۰۶۲۵۳۹۴۹۸۴۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075453
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری استان فارس بنمایندگی اقای بهمن طهماسبی بموجب معرفینامه‌های ۳۴۷۵۰/۱۱مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بنمایندگی اقای جواد توسلی مهر بموجب معرفینامه ۱۳۳۶/۲۱ ۱۳/۴/۱۳۹۵ و شرکت پترو دیزان مدیره بنمایندگی محمد سبط احمدی طی معرفینامه ۱۲/۱۱۰/۹۵ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ همگی بعنوان اعضا اصلی هئیت و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو علی البدل بنمایندگی اقای محمد ثریا نژاد همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۲۵۸۳۳۶۴۹۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133958
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۹۸۹۴۶۶۰۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327215
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرضا رضوانی بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر یدالهی فارسی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سید محمد سبط احمدی به نمایندگی از شرکت پترودیزان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهران لهراسبی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمدمهدی حسین پور به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان فارس بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون مالی و اداری و حق امضاء اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون بازرگانی به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ش۹۵۱۲۰۸۸۱۷۳۶۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552263
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ بموجب مجوز شماره ۹۷۱۹/۳۳ ۲/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ تصویب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۵۱۸۷۶۶۸۳۴۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753513
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۵۵۵/۳۳ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی اسماعیلی به جای آقای مهران لهراسبی به عنوان عضو اصلی در هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به مدت دوسال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۲۰۴۷۵۸۹۲۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171989
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ بموجب مجوز شماره ۱۰۶۳۴ ۳۱/۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری استان فارس و شرکت پترو دیزان و شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷تعیین گردیدند ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۵۲۴۵۵۷۲۴۸۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331908
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ بموجب مجوز شماره ۲۲۶۸۲ ۲۸/۸/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عبدالرضا رضوانی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جهانگیر یدالهی فارسی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی حسین پور به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان فارس بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی اسماعیلی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید محمد سبط احمدی به نمایندگی از شرکت پترودیزان بعنوان عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون مالی و اداری و حق امضاء اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون بازرگانی به همراه مهر شرکت معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ۳. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ۳. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۳ ۳. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ ۳. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۵ ۳. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ش۹۷۰۹۰۶۱۷۱۶۷۹۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه