گروه مبتکران خودکفائی جنوب شرق

شرکت گروه مبتکران خودکفائی جنوب شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10500094456
- خ آزادگان - نبش آزادگان 5 9818644747
1
افراد
2
آگهی‌ها
5994
شماره ثبت
1392/8/8
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه مبتکران خودکفائی جنوب شرق

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1212536
آگهی تاسیس شرکت گروه مبتکران خودکفائی جنوب شرق سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/۹۲ شماره ثبت ۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۹۴۴۵۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار زاهدان آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: تولید لوازم خانگی خورشیدی و تجهیزات ساختمانی ,تولید مواد شوینده و بهداشتی ,اسید و آب مقطر ـ پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان سیستان و بلوچستان ـ شهر زاهدان ـ خ آزادگان ـ نبش آزادگان ۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۵ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۷/۴۲۳۸ ـ ۱۳مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۲نزد بانک صادرات شعبه مزاری و همچنین مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۳۷۷/۴۲۳۸ ـ ۱۳مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲نزد بانک صادرات شعبه زاهدان پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای هادی کیخا بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم سعیده کیخا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم نصرت کیخا بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم سمانه کیخا بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای علی اکبر کیخا بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ خانم سمانه کیخا بسمت مدیرعامل بمدت ۲سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا ء: کلیه اوراق و اسناد اوراق بهادار با امضا سمانه کیخا و هادی کیخا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا سمانه کیخا و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم سیده مهدیه موسوی بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم عالیه مالکی طبس بعنوان بازرس علی البدل ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۵۶۰۰۸۶۷۸ رئیس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192431
آگهی تغییرات شرکت گروه مبتکران خودکفائی جنوب شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۹۴۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای هادی کیخا به کد ملی ۲۲۹۶۱۴۱۰۴۸ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: زاهدان بلوار آزادگان آزادگان ۵ کد پستی ۹۸۱۷۷۴۳۶۳۴می باشد. ش۹۷۰۶۰۷۹۶۲۱۴۰۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک