شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10500074991


شماره ثبت:
1593
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1387/1/25
آدرس:
خيابان طالقاني كوچه سيوستان پلاك 2 9861633617

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابراهیم دامن سبز 10216730
قدرت اله پودینه 10216730
خانم صدیقه گوهر نیا 10216730
آقای میلاد گوهر نیا 12873091
آقای محمد امین گوهر نیا 12873091
خانم فرشته نوری ایرندگان 12873096
آقای رحمت اله پودینه 12873096
آقای سیدرضا ظریف کلامی 12873096
آقای نعمت اله پودینه 12873096
آقای حسینعلی گوهر نیا 12873096
خانم صفیه پودینه 12873096
جواد گوهر نیا 12873096

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10216730
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گستر پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۱۶ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۶/۸۹ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ سیدرضا ظریف کلامی قاسمی کد ملی ۳۶۷۰۲۶۸۲۴۳ کدپستی ۹۸۶۱۷۴۷۷۱۳ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم دامن سبز کد ملی ۳۶۷۳۵۸۲۱۲۷ کدپستی ۹۸۶۱۹۵۴۹۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ نعمت اله پودینه کد ملی ۳۶۷۳۸۴۸۴۳۷ کدپستی ۹۸۶۱۶۳۳۶۱۸ صدیقه گوهر نیا کد ملی ۳۶۶۱۱۱۹۸۴۲ کدپستی ۹۸۶۱۶۳۳۶۱۸ قدرت اله پودینه کد ملی ۳۶۷۳۸۶۱۲۲۰ کدپستی ۹۸۶۱۹۵۳۴۳۷ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ نعمت اله پودینه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، صدیقه گوهر نیا نائب رئیس هیئت مدیره , قدرت اله پودینه عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضاء نعمت اله پودینه و با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873075
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مقدار ۴۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی به مبلغ ۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و به تعداد ۳۵۸۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰۰ ریالی کاهش یافت. ش۹۵۰۴۰۳۳۶۱۹۹۷۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873091
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نعمت اله پودینه به شماره ملی ۳۶۷۳۸۴۸۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد امین گوهر نیا به شماره ملی ۳۶۶۰۳۳۲۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد گوهر نیا به شماره ملی ۳۶۶۰۱۰۰۶۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۲. کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک نعمت اله پودینه (مدیرعامل) و محمد امین گوهر (نائب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان نائب رئیس با امضا مدیرعامل (نعمت اله پودینه) و عضو هیئت مدیره (میلاد گوهر نیا) به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۰۳۸۳۴۵۴۵۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873096
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ان: نعمت الله پودینه به شماره ملی ۳۶۷۳۸۴۸۴۳۷ و میلاد گوهر نیا به شماره ملی ۳۶۶۰۱۰۰۶۴۱ محمد امین گوهرنیا به شماره ملی ۳۶۶۳۳۲۲۷۰۴ و خانم فرشته نوری ایرندگان به شماره ملی۳۷۱۹۷۲۳۵۸۵ و آقای حسینعلی گوهرنیا به شماره ملی ۳۶۷۳۵۳۵۸۷۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای رحمت اله پودینه به شماره ملی ۳۶۷۳۸۶۴۴۶۷ و خانم صفیه پودینه به شماره ملی ۳۶۶۱۸۲۴۶۴۳ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای سیدرضا ظریف کلامی به شماره ملی ۳۶۷۰۲۶۸۲۴۳ به سمت بازرس اصلی و جواد گوهرنیا به شماره ملی ۳۶۷۳۶۵۳۰۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۳۸۵۳۲۲۶۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه