آتیه ایرانیان هامون

شرکت آتیه ایرانیان هامون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10500068344
خيابان امام خميني روبري رضويه خراسانيها 9813743376
7
افراد
4
آگهی‌ها
3328
شماره ثبت
1385/5/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13794239
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت راهسازی و ساختمان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۸۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. پیرو آگهی تغییرات ثبتی و اصلاح ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰ هزار سهم یک هزار ریالی که ۱۱۵۰ هزار سهم عادی یکهزار ریالی و ۳۸۵۰ هزار سهم یکهزار ریالی ممتاز بوده که سهام آقای محمد پودینه ۵۰۰ سهم ممتاز یکهزار ریالی می‌باشد که اشتباها ۹۰۰ سهم ممتاز یکهزار ریالی قید شده که در مجموع سهام تعریف شده ۴۰۰ سهم مازاد از جمع کل سهام می‌باشد که این سهام از سهمی آقای محمد پودینه می‌بایست کسر گردد. که بدین وسیله اصلاح گردیده است. ش۹۶۱۰۱۱۴۷۲۱۷۹۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889941
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت راهسازی و ساختمان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۸۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. نام شرکت به «آتیه ایرانیان هامون» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۰۳۳۸۴۱۹۲۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900257
آگهی تغییرات شرکت آتیه ایرانیان هامون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۸۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای فرهنگ مظفر به شماره ملی ۰۰۴۱۶۸۳۵۸۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم ریحانه مظفر بشماره ملی ۰۴۵۳۴۴۹۰۱۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین رمضانی بشماره ملی ۰۳۲۲۱۵۵۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پویا سودمند بشماره ملی ۳۷۳۲۵۵۲۶۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم غزل دروی راد بشماره ملی ۰۰۲۲۲۴۱۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء آقای فرهنگ مظفر و در غیاب با امضاء خانم ریحانه مظفر و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء آقای فرهنگ مظفر و در غیاب با امضاء خانم ریحانه مظفر و با مهر شرکت معتبراست. ش۹۶۱۲۰۷۷۶۶۴۸۷۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900264
آگهی تغییرات شرکت آتیه ایرانیان هامون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۸۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای فرهنگ مظفر به شماره ملی ۰۰۴۱۶۸۳۵۸۷ و خانم ریحانه مظفر به شماره ملی ۰۴۵۳۴۴۹۰۱۸ و آقای حسین رمضانی به شماره ملی ۰۳۲۲۱۵۵۲۰۷ و آقای پویا سودمند به شماره ملی ۳۷۳۲۵۵۲۶۳۲ و خانم غزل دروی راد به شماره ملی ۰۰۲۲۲۴۱۲۳۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. آقای مصطفی شاه حسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۹۶۱۰۶۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رضا صفائیان کرمی به شماره ملی ۰۳۸۳۸۳۳۲۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۷۶۰۶۹۳۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک