شرکت سیمان سراوان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10500021720


شماره ثبت:
376
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1386/2/10
آدرس:
سراوان خ شهيد بهشتي جنب اطاق سازي 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10996608
آگهی تغییرات شرکت سیمان سراوان (سهام عام) شماره ثبت ۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۲۱۷۲۰

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت مذکور حاصل گردیده است. ۱ - آقایان حمیدالدین یوسفی، سید محمد رضا دهستانی، محمد زمان محمودی، احمد علی موهبتی، جان محمد رستم زهی، نورشاه ملازهی و لعل محمد بلوچزهی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و به ترتیب به سمت رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، منشی و اعضای اصلی و آقایان محمد اکبر شیخ زاده و مهدی پیله چیان به عنوان اعضای علی البدل به مدت دو سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۲ - آقای علیرضا طاهری به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره شرکت و برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - آقایان محمد هادی موهبتی و محمد کریم پیام به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۴ - حق امضای اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری) با امضای رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس و مدیرعامل که با دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل صورت خواهد گرفت. ۵ - روزنامه زاهدان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. رئیس اداره ثبت شهرستان سراوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه