شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480094170


شماره ثبت:
2632
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1379/5/27
آدرس:
استان سمنان - شهرستان سرخه - بخش سرخه - شهر سرخه-ميدان امام خميني-ميدان امام خميني-بلوار امام رضا-پلاك 0-مجتمع ياس-طبقه اول-واحد 7 3551833142

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اصلی ومحمد رضا اختری 14029737
آقای غلامحسین حسنان 14029737
آقای حسین سبحانی 14029737
آقای محمدتقی ابراهیمی 14029737
حسن ادهم 14029737
آقای حسین اسلامی راد 14050141
آقای مرتضی فیض 14050141

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 624593
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۱ شرکت مزبور در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ بتصویب رسید آقای حسن ادهم بازرس اصلی و آقای محمد تقی ابراهیمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الا نتشار پیام جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: محمد علی مونسان و حسین اسلامی راد و احمد حسنیان و حسن اشرف و غلامحسین حسنان بعنوان اعضا اصلی و محمد رضا اختری بعنوان عضو علی البدل اول و غلامرضا عربی عضو علی البدل دوم می‌باشد برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ آقایان احمد حسنیان رئیس هیئت مدیره و محمد علی مونسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اشرف بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۵۲۲۱۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225188
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۲ شرکت مزبور در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ واصل گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید آقایان حسن ادهم بازرس اصلی و آقای محمود اسماعیلی بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار پیام و حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: حسن اشرف و احمد حسنیان و محمد تقی ابراهیمی و حسین اسلامی راد و محمد علی مونسان بعنوان اعضا اصلی و ابراهیم عاشوری و اسماعیل ادهم بعنوان اعضای علی البدل برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۹۲ آقایان احمد حسنیان رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامی راد بسمت منشی هیئت مدیره و محمد علی مونسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم عاشوری خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا ء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۳۰۷۶۵۸۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843251
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۸/۲/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید. ۱ با استعفای آقای محمدرضا اختری فر از مدیرعاملی شرکت آقای مهندس کریم علائی شهمیری بعنوان مدیرعامل دوره تصدی انتخاب گردید و مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آدرس قانونی شرکت در سرخه به بلوار امام رضا (ع) مجتمع یاس طبقه اول کدپستی ۳۵۵۱۸۳۴۱۳۵ تغییر یافت. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937167
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۱ شرکت مزبور در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ بتصویب رسید آقای حسن ادهم بازرس اصلی و آقای محمد تقی ابراهیمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الا نتشار پیام جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: محمد علی مونسان و حسین اسلامی راد و احمد حسنیان و حسن اشرف و غلامحسین حسنان بعنوان اعضا اصلی و محمد رضا اختری بعنوان عضو علی البدل اول و غلامرضا عربی عضو علی البدل دوم می‌باشد برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ آقایان احمد حسنیان رئیس هیئت مدیره و محمد علی مونسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اشرف بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928277
آگهی تغییرات شرکت سورسامان سرخه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۵/۸۹ شرکت مزبور در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید آقای علی فائض بازرس اصلی و آقای محمدرضا اختری بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت و پیام جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال بقرار زیر انتخاب شدند محمدرضا اختری فر و حسین سبحانی وعبدالله سماوی و عباسعلی نجار و علیرضا میرکوبه به عنوان اعضاء اصلی و مرتضی فیض عضو علی البدل اول و آقای ابوالحسن عنایت زاده به عنوان عضو علی البدل دوم برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ آقایان محمدرضا اختری فر رئیس هیئت مدیره و حسین سبحانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهراب رستمیان خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150450
آگهی تغییرات شرکت سورسامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای سهراب رستمیان آقای علیرضا میرکو به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214574
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت ۱۴۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ و جناب آقای محمود اسماعیلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ ت با اکثریت آراء قاطع حاضر تصویب گردید ش۹۵۱۰۰۵۲۶۳۵۹۸۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از سرخه: میدان ولیعصر جنب فروشگاه رفاه پلاک ۲۴ کدپستی ۳۵۵۱۹به آدرس سرخه میدان امام خمینی بلوار امام رضا مجمتمع تجاری خدماتی یاس طبقه اول واحد ۷ به کدپستی ۳۵۵۱۸۳۳۱۴۲ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح شد. ش۹۷۰۱۱۸۷۳۰۷۸۹۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029737
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت ۱۴۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. حسین سبحانی به کدملی ۴۵۶۹۶۶۸۱۳۵ عضو هیئت مدیره اصلی ومحمد رضا اختری به کدملی ۴۵۶۹۶۸۹۸۷۶ عضو هیئت مدیره اصلی محمد تقی ابراهیمی به کدملی ۴۵۶۹۶۹۰۱۱۴ عضو هیئت مدیره اصلی و مرتضی فیض به کدملی ۴۵۶۹۷۰۲۴۴۱ عضو هیئت مدیره اصلی وحسین اسلامی به کدملی ۴۵۶۹۶۸۶۷۷۱عضو هیئت مدیره اصلی هیئت مدیره و غلامحسین حسنان به کدملی ۴۵۶۹۶۴۰۲۹۱ عضو علی البدل هیئت مدیره حسن ادهم به کدملی ۴۵۶۹۷۰۸۷۵۷ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت ۱۴۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند ش۹۷۰۲۲۵۸۱۱۸۹۲۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای حسین سبحانی به شماره ملی ۴۵۶۹۹۶۸۱۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای حسین اسلامی راد به شماره ملی ۴۵۶۹۶۸۶۷۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمد تقی ابراهیمی به شماره ملی ۴۵۶۹۶۹۰۱۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۴. آقای محمد رضا اختری به شماره ملی ۴۵۶۹۶۸۹۸۷۶ به سمت منشی هیئت مدیره ۵. آقای مرتضی فیض به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۲۴۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی دوسال تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم چکها و بروات و سفته‌ها و قراردادها با امضا ء ثابت مدیرعامل و امضای متغییر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و نامه‌های با امضای عادی مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۰۶۷۰۷۲۰۰۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362123
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ با اکثریت آراء قاطع سهامداران تصویب شد. تعین روزنامه پیام استان سمنان بعنوان روز نامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت. افراد زیر با اکثریت آراء برای مدت یک سال بعنوان بازرس شرکت انتخاب گردیدند. محمودغلامی سرخه بازرس اصلی ومجتبی مسلم بازرس علی البدل. ش۹۷۰۹۲۵۶۳۱۸۵۱۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه