سیمان بیارجمند

شرکت سیمان بیارجمند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480086197
شاهرود بيارجمند 3661949117
13
افراد
9
آگهی‌ها
2200
شماره ثبت
1385/1/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1317350
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
۱ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ و با رعایت ماده ۵ اساسنامه شعبه شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه بین ولی عصر و قبادی پلاک ۸۶ واحد ۹ کدپستی ۱۴۸۱۷۷۴۸۸۷ تاسیس گردید. ۲ برابر صورت جلسه هیئت مدیره ۱۴/۱۰/۹۲ سرمایه اولیه مبلغ دویست و هشتاد میلیارد ریال منقسم به دویست و هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی که ماده ۶اساسنامه اصلاح می‌گردد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۱۴۵۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354548
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۲و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به سال یکهزارو سیصدو هشتادو نه مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقایان محمد حسین احمدی و علی باقری بسمت بازرس اصلی و سعید متقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. ۳ آقایان حسنعلی علی بیگی، محمد احمدی، علی اصغر باقری، اسماعیل کریمی، حسین باقری، سید رضا صفاری و امیر باقری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و ابراهیم باقری و سید محمد صفاری بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقایان محمد احمدی فرزند: مرتضی ش ش۸۵ کد ملی: ۶۴۲۹۸۸۲۸۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، حسنعلی علی بیگی فرزند: محمد حسین ش ش۶۶ کد ملی: ۶۴۲۹۸۸۱۵۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و همچنین آقای حسنعلی علی بیگی فرزند: محمد حسین ش ش۶۶ کد ملی: ۶۴۲۹۸۸۱۵۰۴ بسمت مدیرعامل برای مدت شش ماه برگزیده شد و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی توسط مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۳۹۹۱۲۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367176
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به سال یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقایان محمدحسین احمدی و علی باقری به سمت بازرس اصلی و سعید متقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. ۳ آقایان حسنعلی علی بیگی، محمد احمدی، علی اصغر باقری، اسماعیل کریمی، حسین باقری، سیدرضا صفاری و امیر باقری به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و ابراهیم باقری و سیدمحمد صفاری به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقایان محمد احمدی فرزند مرتضی ش ش ۸۵ کدملی ۶۴۲۹۸۸۲۸۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسنعلی علی بیگی فرزند محمدحسین ش ش ۶۶ کدملی ۶۴۲۹۸۸۱۵۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و همچنین آقای حسنعلی علی بیگی فرزند محمدحسین ش ش ۶۶ کدملی ۶۴۲۹۸۸۱۵۰۴ به سمت مدیرعامل برای مدت شش ماه برگزیده شد. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی توسط مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۸۳۹۸۳ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402733
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند سهامی عام شماره ثبت ۲۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ پیرو آگهی تغییرات شماره ۲۸۰۶۴/۱۲۱ ۱۲/۱۱/۹۲ آقای ابراهیم خسروی فرزند مسلم ش ش ۱۴۶ کد ملی۰۵۳۳۴۳۶۳۷۰ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۹/۹۴ برگزیده شد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۶۴۷۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12678201
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم خسروی به شماره ملی ۰۵۳۳۴۳۶۳۷ از تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۴ لغایت ۱۹/۹/۱۳۹۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین کلیه مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت صرفا با امضای مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. مطابق بند ۲ ماده ۵۷ اساسنامه و همچنین ماده ۱۲۴ قانون تجارت بخشی از اختیارات هیئت مدیره مطابق موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. تهیه و پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع تنبیه تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت چارت سازمانی اشل حقوقی مصوب هیئت مدیره به استثنای مدیر پروژه مدیرمالی مدیرسهام که به پیشنهاد مدیرعامل و انتخاب هیئت مدیره می‌باشد تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره برای ارائه آن به مجمع عمومی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هر نوع قرار داد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها تقاضای تعدیل اجاره و تخلیه عین مستاجره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر وکالت در توکیل ولو کرارا همچنین وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و واخواهی مصالحه و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور تعیین مصدق و کارشناس دعوای خسارت استرداد دادخواست یا دعوا جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ورود اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ادعای اعسار درخواست ضرر و زیان قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل شرکت تامین خواسته و تامین ضرر ناشی از جرائم و دیگر امور مشابه آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ش۹۴۱۲۰۶۴۵۷۵۹۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119281
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای علی باقری به شماره ملی و آقای محمدحسین احمدی به شماره ملی به عنوان بازرسین اصلی و آقای حسین احمدی به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۸۱۹۸۴۲۶۴۷۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296245
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد احمدی به کدملی۶۴۲۹۸۸۲۸۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره وحسنعلی علی بیگی به کدملی ۶۴۲۹۸۸۱۵۰۴ به سمت نایب رئیس هیات وعلی اصغر باقری به کدملی ۶۴۲۹۷۴۰۴۰۴ به سمت منشی هیات مدیره ورضا صفاری به کدملی ۰۷۹۰۳۲۲۹۰۰ به سمت عضو هیات مدیره وامیر باقری به کدملی ۰۰۷۲۸۴۷۰۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و اسماعیل کریمی به کدملی ۶۴۲۹۸۶۳۹۰۵ به سمت عضو هیات مدیره وحسین باقری به کدملی ۶۴۲۹۸۹۷۶۶۴ به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت ۲سال انتخاب شدند ضمنا (آقای ابراهیم خسروی) به کدملی۰۵۳۳۴۳۶۳۷۰ خارج از هیئت مدیره تا تاریخ ۹۶٫۹.۱۹ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا ثابت رئیس هیات مدیره و امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیریکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه مکاتبات رسمی و عادی شرکت حسب مورد و در حدود اختیارات توسط مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس به همراه مهر شرکت انجام شود. ش۹۵۱۱۱۸۳۵۲۹۵۵۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296262
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ شرکت به تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسید. روزنامه (اطلاعات) بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان حسین باقری به کدملی ۰۰۵۴۹۳۰۸۱۲ومحمد احمدی به کدملی۶۴۲۹۸۸۲۸۸۸ وعلی اصغر باقری به کدملی ۶۴۲۹۷۴۰۴۰۴ و اسماعیل کریمی به کدملی ۶۴۲۹۸۶۳۹۰۵ امیر باقری به کدملی۰۰۷۲۸۴۷۰۰۱ وسیدرضا صفاری به کدملی ۰۷۹۰۳۲۲۹۰۰ وحسنعلی علی بیگی به کدملی ۶۴۲۹۸۸۱۵۰۴ به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره وآقایان ابراهیم باقری به کدملی ۴۵۹۱۲۰۹۱۳۱ وحسین باقری به کدملی۶۴۲۹۸۹۷۶۶۴ به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند آقایان علی باقری به کدملی۶۴۲۹۸۹۰۶۳۵ آقای محمدحسین احمدی به کدملی ۶۴۲۹۸۹۶۰۷۲ بعنوان بازرسین اصلی وآقای سیدجلال حسینی به کدملی ۵۲۰۹۹۱۷۲۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتختب شدند.. ش۹۵۱۱۱۸۹۴۴۳۳۱۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915227
آگهی تغییرات شرکت سیمان بیارجمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اینکه دوره مدیریت عاملی آقای مهندس ابراهیم خسروی در تاریخ ۱۹/۹/۹۶ به اتمام می‌رسد مجددا نامبرده از تاریخ فوق تا تاریخ ۳/۷/۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان بیارجمند انتخاب شد ش۹۶۱۲۱۴۳۲۷۴۶۵۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک