کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود

شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480081650
شاهرود خيابان 22 بهمن مجتمع اداري بهنام طبقه 2 واحد 3 3615738416
6
افراد
9
آگهی‌ها
1955
شماره ثبت
1383/10/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1245229
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخه ۲۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال یک هزارو سیصدو نود و یک مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و توسعه مدیریت امین آزمون شماره ثبت ۲۶۹۳۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید کریم خاتمی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت نشر آگهی‌های شرکت معرفی شد. ۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۳۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۴۴۹/۴۱۴/۲۴۴ ریال (دویست و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و چهارصدوچهل و نه هزار ریال) منقسم به ۴۴۹/۴۱۴/۲۴۴ سهم یکهزار ریالی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بموجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۲۶۴۹۳۹۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919259
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود (سهامی عام) ثبت ۱۹۵۵ شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۸/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۳۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۶۰/۳۲سهم یک هزار ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۴۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۴۰۰/۱۴۰سهم یک هزار ریالی با نام از محل بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت. برابر گواهی شماره ۲۹۶۴/۱۶۵/۲۰۲ مورخ ۲۸/۳/۹۰بانک کشاورزی مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و برابر تقویم کارشناس رسمی دادگستری شماره ۱۲۸۴/۸۸ مورخ ۱۵/۶/۸۸ مبلغ ۰۰۰/۱۰۴/۴۸۴/۱۴۰ریال سرمایه غیر نقدی میباشد. و براساس ماده ۴۰اساسنامه اعضای هیات مدیره از ۵ نفر به ۹ نفر افزایش یافت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051069
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید آبمیوه توحید شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۵۵شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
برابرصورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۸ و پیرو آگهی تغییرات ۱۳۵۳۵ مورخ ۱۶/۴/۸۷ آقای عباسعلی حسنی بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۳/۸۹ برگزیده شد. رئیس اداره ثبت اسنادو املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174613
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود (سهامی عام) ثبت ۱۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۸۹ و پیرو آگهی ۱۱۲۰۳ ۳۱/۳/۸۹ آقای عبدالرضا فتورچی فرزند محمد حسین به شناسنامه یکصد و یک بسمت مدیرعامل برگزیده شد. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637443
آگهی تغییرات شرکت کنستانتره و تولید انواع آب میوه توحید شاهرود (سهامی عام) ثبت ۱۹۵۵ شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۱۹/۳/۸۹ تصمیمات زیر گرفته شد: ۱ ترازنامه سال یکهزار و سیصد و هشتادو هشت خورشیدی به تصویب رسید. ۲ موسسه دانشگر محاسب به سمت بازرس شرکت برگزیده شد. ۳ روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی شرکت برگزیده شد. ۴ آقایان علیرضا علی محمدی و ناصر رشتی و رمضانعلی حیدری و اسداله بسطامی و علی اکبر متحدی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حسن سعیدی به سمت عضو علی البدل به مدت دوسال برگزیده شدند. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۸۹ آقای علیرضا محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر رشتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رمضانعلی حیدری و علی اکبر متحدی و اسداله بسطامی به سمت عضو هیئت مدیره و عباسعلی حسنی به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۷/۸۹ برگزیده شدند و کلیه چکها و اسناد اعتباری و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888639
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود سهامی عام ثبت ۱۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۲۰/۵/۸۸ تصمیمات ذیل گرفته شد. ۱ ترازنامه مالی سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی دانشگر محاسب ثبت ۸۲۶۶ بسمت بازرس شرکت انتخاب شد. ۳ روزنامه سیاست روز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417719
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی رضا علی محمدی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۰۶۹۲۲ به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه و مدیر هیئت تصفیه آقای علی اکبر متحدی به شماره ملی ۴۵۹۱۵۳۸۵۵۹ به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه آقای اسدا.. بسطامی به شماره ملی ۴۵۹۴۸۷۲۶۱۰ به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه آقای ناصر رشتی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۵۱۲۸۶ به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه آقای رمضانعلی حیدری به شماره ملی ۴۵۹۱۹۳۹۴۰۵ به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه آ قای حسین فرمدی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۴۷۲۰۳ به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه برای مدت دوسال تعیین سمت گردیدند ۲ موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب (حسابدار رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به نمایندگی آقای سعید براتی به عنوان بازرس اصلی هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت علی رضا علی محمدی (عضو هیئت تصفیه، مدیر هیئت تصفیه) و یکی از آقایان ناصر رشتی (عضو اصلی هیئت تصفیه) یا حسین فرومدی (عضو اصلی هیئت تصفیه) و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی و اداری با امضاء علی رضا علی محمدی (عضو هیئت تصفیه، مدیر هیئت تصفیه) و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد ش۹۶۰۲۱۷۴۰۵۶۵۷۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353267
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقرر گردیده شد درراستای انجام امور تصفیه و امورات مرتبطه به آن مدت فعالیت هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال دیگر تمدید گردد پس از بحث و بررسی انتخاب مدیران هیئت تصفیه: آقای علیرضا علی محمدی به شماره ملی۴۵۹۱۹۰۶۹۲۲ و آقای ناصر رشتی به شماره ملی۴۵۹۱۹۵۱۲۸۶ و آقای اسداله بسطامی به شماره ملی۴۵۹۱۸۷۲۶۱۰ و آقای علی اکبر متحدی به شماره ملی۴۵۹۱۵۳۸۵۵۹ و آقای رمضانعلی حیدری به شماره ملی ۴۵۹۱۹۳۹۴۰۵ و آقای حسین فرومدی به شماره ملی۴۵۹۱۹۴۷۲۰۳ به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به نمایندگی آقای سعید براتی به عنوان ناظر تصفیه (هیئت نظار) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353270
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت کنسانتره میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۶۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسبت به تعیین سمت مدیران هیئت تصفیه اقدام گردید: آقای علیرضا علی محمدی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۰۶۹۲۲به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه و مدیر هیئت تصفیه وآقای ناصر رشتی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۵۱۲۸۶به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه و آقای رمضانعلی حیدری به شماره ملی ۴۵۹۱۹۳۹۴۰۵به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه و آقای علی اکبر متحدی به شماره ملی ۴۵۹۱۵۳۸۵۵۹به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه و آقای اسداله بسطامی به شماره ملی ۴۵۹۱۸۷۲۶۱۰به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه و آقای حسین فرومدی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۴۷۲۰۳به عنوان عضو اصلی هیئت تصفیه برای مدت دوسال تعیین سمت گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت علیرضا علی محمدی (عضو هیئت تصفیه، مدیر هیئت تصفیه) و یکی از آقایان ناصر رشتی (عضو اصلی هیئت تصفیه) یا رمضانعلی حیدری (عضو اصلی هیئت تصفیه) و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی و اداری با امضاء علیرضا علی محمدی (عضو هیئت تصفیه، مدیر هیئت تصفیه) و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک