شرکت سرمایه گذاری کومش گستر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480081475


شماره ثبت:
1945
تعداد بازدید:
35
تأسیس:
1375/10/30
آدرس:
سمنان - تقاطع بلوار 17 شهريور و بلوار معلم - روبروي پمپ بنزين جلالي - مجتمع تجاري خدماتي مرواريد - طبقه ششم - شركت سرمايه گذاري كومش گستر - كد پستي 3519611918 3519611918

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهرداد آل علی 12767282
محمد زارع زاده 12767282
سید مرتضی فاطمی‎اردستانی 12767282
قربانعلی قوشچیان 12844806
اسماعیل غنیان 12844806
وسعید حسینی 12903383
وشیردل عرب 12903383
احمد حیدری 12903383
وعلیرضا جرجانی 12903383
آقای سید محمد شاهمیری 12903383

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۸/۹۰ که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ازمودگان بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی و پیام سمنان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای عبدالعلی شاهی و سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان بنمایندگی آقای محمود مولایی شهرداری سمنان بنمایندگی آقای مهدی خراسانیان و آقای عبدالحمید دربانیان و آقای سید محمود نبوی بعنوان اعضا اصلی و آقای علی اکبر ملائیان بعنوان عضو علی البدل ۵ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ آقای مهدی خراسانیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمود نبوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید دربانیان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی و آقای عبدالعلی شاهی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود مولایی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالعلی شاهی برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا معتبر آقایان مهدی خراسانیان و عبدالحمید دربانیان همراه با مهر شرکت متغیر می‌باشد. ش۳۶۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۴۲۷۹۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043038
آگهی تغییرات شرکت کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید. با توجه به استعفای آقای عبدالعلی شاهی آقای امراله کیفری بسمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره فعلی انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۳۸۴۹۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089427
آگهی تغییرات شرکت کومش گستر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۸/۹۱ که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید. صورتهای مالی شامل صورتحساب سود و زیان و ترازنامه برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان، بعنوان بازرس اصلی و مرتضی فاطمی اردستانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۲۰۱۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839245
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۸/۹۰ که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ازمودگان بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی و پیام سمنان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای عبدالعلی شاهی و سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان بنمایندگی آقای محمود مولایی شهرداری سمنان بنمایندگی آقای مهدی خراسانیان و آقای عبدالحمید دربانیان و آقای سید محمود نبوی بعنوان اعضا اصلی و آقای علی اکبر ملائیان بعنوان عضو علی البدل ۵ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ آقای مهدی خراسانیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمود نبوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید دربانیان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی و آقای عبدالعلی شاهی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود مولایی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالعلی شاهی برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا معتبر آقایان مهدی خراسانیان و عبدالحمید دربانیان همراه با مهر شرکت متغیر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951018
آگهی تغییرات شرکت کومش گسترسهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه پیام جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ (به نمایندگی آقایان مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به کدملی ۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به کدملی ۱۰۳۸۰۶۳۳۱۶۵ (به نمایندگی محمد زارع زاده به کدملی ۴۵۷۹۸۹۰۵۵۸) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۰۷۸۱۸۴۳۸۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12844806
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت (شامل صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و یادداشت‌های پیوست) برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرس اصلی موسسه حسابرسی اعداد آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۳۴۵ وبازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۳۱۶۵ برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند:. اسماعیل غنیان به کدملی ۵۳۰۹۸۴۶۳۶۰ وسازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۵۴۰۰۶ وموسسه صندوق بازنشستگان کارکنان شرکت فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ و آقای قربانعلی قوشچیان به کدملی ۴۵۶۹۱۷۱۹۲۳ وشهرداری سمنان به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۰۲۴۱۰ بعنوان اعضای اصلی وشهرداری مهدیشهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۱۸۲۵۳ وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ بعنوان اعضای علی البدل ش۹۵۰۳۲۲۸۲۷۶۵۲۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل غنیان به دلیل مشغله کاری وعدم حضور در جلسات هیئت مدیره انصراف خود را اعلام نمودلذا با اعلام انصراف ایشان اولین منتخب اعضای علی البدل (شهرداری مهدی شهر به نمایندگی آقای شیردل عرب) جایگزین ایشان می‌گردد، منتخبان دیگر این هیئت طبق صورتجلسه مجمع عمومی کماکان به قوت خود باقی هستند، بنابراین سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل مشخص گردید: احمد حیدری به کدملی ۶۴۲۹۹۵۲۹۷۵ بنمایندگی سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان رئیس هیئت مدیره وسعید حسینی به کدملی ۵۳۰۹۹۱۵۱۰۹ بنمایندگی شهرداری سمنان نائب رئیس هیئت مدیره وعلیرضا جرجانی به کدملی۴۵۹۱۱۹۹۱۵۰ بنمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عضو اصلی هیئت مدیره وشیردل عرب به کدملی ۵۳۰۹۸۳۹۶۶۶ بنمایندگی شهرداری مهدیشهرعضو اصلی هیئت مدیره وقربانعلی قوشچیان به کدملی ۴۵۶۹۱۷۱۹۳۳ منشی هیئت مدیره وآقای سید محمد شاهمیری با شماره ملی ۵۳۰۹۸۸۸۹۱۸ (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیر یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۱۱۱۸۲۱۶۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اعداد اراء حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۳۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۶۱۴۳۵۰۱۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه