شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480041969


شماره ثبت:
728
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1374/8/17
آدرس:
شاهرود خيابان حافظ جنوبي مجتمع ادارات 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد مهدی 1354541
محمد هاشم 1354541
سید مجتبی 1354541
غلامرضا جلالی 1560109

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 744305
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۶/۶/۱۳۹۱تصمیمات ذیل گرفته شد: ۱ ترازنامه سال یک هزار و سیصد و نود تصویب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بسمت بازرس علی البدل برای یک سال برگزیده شدند. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۶۱۱۹۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136650
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

با استناد بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ انتخاب بازرس: موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ انتخاب روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ تصویب ترازنامه: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۲۱۵۵۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354541
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۹۲ و هیئت مدیره ۳۰/۰۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ انتخاب اعضای هیئت مدیره: شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۸۷۸۴۶ شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴، آقای محمد اخیانی فرزند: محمد هاشم بشماره ملی: ۴۵۹۰۱۴۰۷۴۸و هبت اله حسین پور فرزند: محمد مهدی بشماره ملی: ۴۵۹۰۹۵۷۹۳۰، شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰، شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره، شرکت بازرگانی توسعه روی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ و سید محمود نبوی فرزند: سید مجتبی بشماره ملی ۶۴۲۹۹۱۷۱۸۵ بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند. ۲ دارندگان حق امضاء: آقای محمد ابراهیم رویانی نژاد فرزند: سلیمان بشماره ملی: ۴۵۹۰۹۸۳۱۸۴نماینده شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اخیانی فرزند: محمد هاشم بشماره ملی: ۴۵۹۰۱۴۰۷۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جلالی فرزند: حسین بشماره ملی: ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶ بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور، از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۳۹۹۰۸۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560109
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت۷۲۸ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ و پیرو آگهی تغییرات ۲۸۴۹۷/۱۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علی نصیری فرزند: حسن بشماره ملی: ۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۹۷ شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین محمدی نیایی فرزند: رضا بشماره ملی: ۴۲۸۴۲۴۵۵۵۴ نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جلالی فرزند: حسین بشماره ملی ۴۵۹۱۹۱۶۶۲۶ نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳ شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار، تعهدآور، بانکی، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد، مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ۲ در اجرای ماده ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل میباشد: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره ۳ پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره ۴ پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶ صدور، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۷ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعلی یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر و تنظیم ۸ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه بحسابرس و بازرس ۹ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۲۷۲۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717730
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۷/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تصویب ترازنامه سال مالی یک هزار و سیصد و نود و دو ۲ انتخاب بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دقیق تراز سپاهان شماره ثبت ۱۵۸۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت ۱۳۸۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. ۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برگزیده شد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۷۴۳۷۶۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974168
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد: ۱ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد و غلامرضا جلالی و حسن عباسی نیا و محمد اخیانی و محمد رضا مبارکی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان هبت اله حسین پور و یوسف اخیانی بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برگزیده شدند. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد بهادار (چکها و …) با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادها و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014309
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۴/۹/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ ماده پنج اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتادمیلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافت. رئیس ثبت اسنادو املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947230
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸، شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/۱۳۸۸ تصمیمات زیر گرفته شد: ۱ آقایان غلامرضا جلالی، محمد ابراهیم رویانی نژاد و محمد اخیانی و حسن عباسی نیا و محمد مهدی جامعی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان هیبت اله حسین پور و محبوب آرین بسمت اعضای علی البدل بمدت دو سال برگزیده شدند. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۸ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار، با یک امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و قراردادها و اسناد شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058674
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام ثبت ۷۲۸ شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۲/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد: ۱ ماده ۵ اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ هفتاد میلیارد ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات انباشته شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران و بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت. برابر گواهی شماره ۱۷۸۸/۵۵۰۱۹ مورخ ۲۸/۲/۹۰ بانک کشاورزی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال در حساب شرکت موجود می‌باشد. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و یازده تبصره منطبق با اساسنامه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تصویب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682427
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) وشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) وشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) وشرکت تکادو (سهامی عام) وشرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی عام) بعنوان اعضای اصلی وشرکت ذوب واحیای روی قشم (سهامی خاص) وشرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) بعنوان اعضای علی البدل میباشند ش۹۴۱۲۰۹۹۱۲۶۰۲۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682472
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو نامه شماره ۲۶۰۴ ۱ ۹۴/ت مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای علی نصیری وپیرو نامه شماره ۱۲۶۶ ۲۵ ۹۴/ت مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) آقای محمد رضا محوی وپیرو نامه شماره ۳۸۴ ۳۱ ۹۴/ ت مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) آقای ابوالقاسم قاسمی وپیرو نامه شماره ۱۰۰۴/۹۴/ف ط مورخ ۰۸/۰۹/۹۴ شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) آقای غلامرضا شاهرخی وپیرو نامه شماره ۹۴/۱/۲۷۸۹ مورخ ۰۷/۰۹/۹۴ شرکت تکادو (سهامی عام) آقای محمد حمیدی به عنوان نمایندگان اعضای هیات مدیره معرفی گردیدند. با عنایت به مراتب فوق هیات مدیره با اکثریت آراء آقای محمدرضا محوی را به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علی نصیری به سمت نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازجمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل، هیات مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیرعامل واگذار کرد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی ءموسسات عمومی، مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی، پیشنهادآیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام وشرایط کار، میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجه سالانه شرکت وارائه به هیات مدیره، دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت: دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی، در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری: با حق حضور ومراجعه به مقامات انتضامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تااتمام، ازجمله حضوردر جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداداسنادیا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکاروتردید نسبت به سند طرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره وارائه آن به هیات مدیره، بازرس وحسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس وبازرس، پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، ش۹۴۱۲۰۹۴۵۶۴۶۷۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876407
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۴۰۵۲۷۷۱۷۸۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376895
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) آقای علی معصومی بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای علی نصیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) آقای ابوالقاسم قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی عام) آقای غلامرضا شاهرخی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) آقای محمدحمیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نصیری (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها، وغیره با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش۹۶۰۱۱۹۱۴۹۹۶۵۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵صورت سودوزیان وصورت جریان وجوه نقدسال مالی منتهی به تاریخ مذکوروهمچنین گزارش هیئت مدیره به مجمع با عنایت به مشروح مذاکرات موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۳۱۸۸۲۴۲۷۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105831
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ و شرکت معدنکاران انگوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۲۹۰ و شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ و شرکت فرآوری ذغالسنگ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروده طبس به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ ش۹۷۰۴۱۳۷۴۰۵۳۸۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه