شرکت فرهنگیان دامغان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480041935


شماره ثبت:
727
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1377/5/15
آدرس:
استان سمنان - شهرستان دامغان - بخش مركزي - شهر دامغان-باغ جنت-ميدان طالقاني-خيابان باغ جنت-پلاك 13-طبقه همكف- 3671966176

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بیژن معماری 12713393
آقای محسن صرفی 12713393
آقای سیدعباس ملک جعفریان 13072569
ابوالفضل حسنی 13157904
آقای احمد صفاری 13157904
آقای محمد علی شامانیان 13157904
آقای کورش بشیری 13693258
سیدمهدی خاتمی 14257920
آقای محمد رضا رضایی 14257920
وحسن اشرفی 14257920
احمد مظهری 14257920
امیر فتح اله پور شرستانکی 14257920
آقای احمد رضایی 14257920
آقای علی رسولی نژاد 14297879
آقای علی محسن زاده 14297879
آقای خلیل اله عبدالله زاده 14297879

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645060
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عامشماره ثبت ۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره ۳۲۳/۶۰۹۲ مورخه ۸/۳/۱۳۹۱ با واریز نهصد و بیست و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار ریال سرمایه شرکت از شش میلیارد و هشتصد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و یکهزار ریال به هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال و سهام شرکت از شش میلیون و هشتصد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و یک سهم یکهزار ریالی به هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید. ش۲۰۱۶۱۰۳۶۷۱۱۱۶۸۷۶۸۴۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732994
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره ۶۱۰/۶۰۹۲ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۱ بانک ملت شعبه مرکزی دامغان با واریز دویست و شصت و نه میلیون و دویست و شصت هزار ریال سرمایه شرکت از هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال به هشت میلیارد ریال و سهام شرکت از هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم یک هزار ریالی به هشت میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید. ش۳۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۲۷۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962728
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هیئت مدیره آقای ابوالفضل حسنی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی رسولی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی بعنوان منشی هیئت مدیره و آقایان سید محمد علی هاشمی و احمد صفاری بعنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ۲ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد علی شامانیان بعنوان مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره برای مدت یک سال منصوب گردید. ۳ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ انتخاب بازرسان: آقایان سید مهدی ترابی و احمد رضایی بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صرفی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۶ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ش۳۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۷۷۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579129
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

برابر صورت جلسه هیئت مدیره تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره ۶۱۰/۶۰۹۲ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۱ بانک ملت شعبه مرکزی دامغان با واریز دویست و شصت و نه میلیون و دویست و شصت هزار ریال سرمایه شرکت از هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال به هشت میلیارد ریال و سهام شرکت از هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم یک هزار ریالی به هشت میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721120
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هیئت مدیره آقای ابوالفضل حسنی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی رسولی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی بعنوان منشی هیئت مدیره و آقایان سید محمد علی هاشمی و احمد صفاری بعنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ۲ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد علی شامانیان بعنوان مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره برای مدت یک سال منصوب گردید. ۳ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ انتخاب بازرسان: آقایان سید مهدی ترابی و احمد رضایی بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صرفی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۶ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713393
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت … ۲ - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ - آقای امیر فتح اله پور شرستانکی به شماره ملی ۰۰۸۴۸۱۴۳۵۷ و آقای محسن صرفی به شماره ملی ۴۵۷۹۴۴۹۹۸۳ به عنوان بازرسان اصلی و آقای بیژن معماری به شماره ملی ۴۵۷۹۸۷۸۷۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ش۹۴۱۲۲۵۱۳۲۸۵۳۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072569
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ با تایید صاحبان سهام رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت با ۸ , ۷۶۳ , ۷۱۷ رای انتخاب گردید آقایان علی رسولی نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۸۴۸۸۵۳ابوالفضل حسنی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۱۶۲۱ احمد مظهری به شماره ملی ۰۰۴۸۶۳۰۷۲۱ سیدمهدی خاتمی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۰۱۵۷۴ و احمد صفاری به شماره ملی ۴۵۷۹۲۱۰۴۷۶بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان سیدعباس ملک جعفریان به شماره ملی ۹۴۰۴۱۰۱۲۵ و بیژن معماری به شماره ملی ۴۵۷۹۸۷۸۷۷۹ و بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقایان امیرفتح اله پورشرستانکی فرزند غلامحسین به شمار ملی ۰۰۸۴۸۱۴۳۵۷ وحسن اشرفی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۲۵۹۰۲بعنوان بازرسین اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۷۲۴۲۲۱۱۳۳۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157904
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رسولی نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۸۴۸۸۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد صفاری به شماره ملی ۴۵۷۹۲۱۰۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۰۱۵۷۴ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۱۶۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد مظهری به شماره ملی ۰۰۴۸۶۳۰۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی شامانیان به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۶۶۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۹۰۷۶۶۹۵۰۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693258
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۵ موافقت گردید. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. افراد زیر به عنوان بازرسان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند: آقای امیر فتح اله پور شهرستانکی فرزند غلامحسین به شماره ملی ۰۰۸۴۸۱۴۳۵۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای کورش بشیری فرزند کوچک به شماره ملی۴۵۷۹۷۲۸۰۱۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسن اشرفی فرزند علی اکبر به شماره ملی۴۵۷۹۲۲۵۹۰۲با۲ , ۹۷۷ , ۸۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۶۰۸۱۴۹۸۹۳۱۹۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257920
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۶ موافقت گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای خلیل اله عبدالله زاده به شماره ملی ۴۵۷۹۴۶۰۸۹۸ ۲ آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۱۶۲۱ ۳ آقای علی رسولی نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۸۴۸۸۵۳ ۴ آقای احمد صفاری به شماره ملی ۴۵۷۹۲۱۰۴۷۶ ۵ آقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۰۱۵۷۴ اعضا علی البدل هیئت مدیره با اخذ آرا زیر به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای احمد مظهری به شماره ملی ۰۰۴۸۶۳۰۷۲۱ ۲ آقای محمد رضا رضایی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۸۱۳۶ افراد زیر به عنوان بازرس انتخاب شدند: آقای امیر فتح اله پور شرستانکی به شمار ملی ۰۰۸۴۸۱۴۳۵۷ و آقای حسن اشرفی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۲۵۹۰۲ بعنوان بازرسان اصلی و آقای احمد رضایی به شماره ملی ۴۵۷۹۶۲۷۲۰۲ با ۳ , ۱۳۵ , ۲۴۹ رای بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۲۸۰۵۶۷۹۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297879
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رسولی نژاد به شماره ملی ۴۵۷۹۸۴۸۸۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل الله عبدالله زاده به شماره ملی ۴۵۷۹۴۶۰۸۹۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۰۱۵۷۴ بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای احمد صفاری به شماره ملی ۴۵۷۹۲۱۰۴۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۸۱۶۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محسن زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۰۰۶۶۴۸ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۳۱۷۷۵۵۷۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه