شرکت کشت و صنعت دامغان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480031643


شماره ثبت:
531
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1374/4/4
آدرس:
دامغان خ شهيد بهشتي جنب حسينيه حضرت ابوالفضل 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدرضا میرمحسنی 13285993
محمدحسن ملکی 13285993
آقای حسین خوری نژاد 13285993
آقای تقی دربانیان 13285993
سیدمحسن طباطبائیان 13285993
رمضان جابرزاده 13285993
آقای حسن علیان نژادی 13285993
محمد تقی نرگس زاده 13285999
علی قربانی 13285999

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13285993
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تقی دربانیان به کدملی ۴۵۹۱۹۱۴۳۶۴ محمد تقی نرگس زاده به کدملی ۴۵۷۹۸۶۹۰۴۴ علی قربانی به کدملی ۴۵۷۹۳۱۳۸۴۴ سیدرضا میرمحسنی به کدملی ۴۵۷۹۲۷۶۰۳۵ سیدمحسن طباطبائیان به کدملی ۴۵۷۹۳۰۹۱۷۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان: محمدحسن ملکی به کدملی ۴۵۷۹۴۴۵۷۳۲ رمضان جابرزاده به کدملی ۴۵۷۹۵۳۱۸۶۸ به عنون اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای حسین خوری نژاد به کدملی ۴۵۷۸۹۹۶۸۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن علیان نژادی به کدملی ۴۵۷۹۰۳۲۳۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۲۵۲۳۶۳۵۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285999
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسن ملکی به کدملی ۴۵۷۹۴۴۵۷۳۲ بعنوان مدیرعامل آقای تقی دربانیان به کدملی ۴۵۹۱۹۱۴۳۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی نرگس زاده به کدملی ۴۵۷۹۸۶۹۰۴۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیر رضا میر محسنی به کدملی ۴۵۷۹۲۷۶۰۳۵ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای علی قربانی به کدملی ۴۵۷۹۳۱۳۸۴۴ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای سیدمحسن طباطبائیان به کدملی ۴۵۷۹۳۰۹۱۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۲۲۵۳۹۱۶۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه