شرکت سیمان شاهرود (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10480015652


شماره ثبت:
212
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1363/9/26
آدرس:
فرمانداري شاهرود 3619748851

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اکبرشهری 13033651
آقای حبیب اله جوانمرد 13033651
سید علی رئیس زاده 13033651
آقای محمدجعفر باجلان 14044688
علی اصغر گرشاسبی 14044688

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613129
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر گرفته شد: ۱ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و نود خورشیدی تصویب گردید. ۲ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی خاص) سیمان ارومیه (سهامی عام)، سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال برگزیده شدند. ۳ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل بمدت یکسال برگزیده شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد. ش۱۱۴۶۸۵۷ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648535
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۶/۴/۹۱ و پیرو آگهی تغییرات ۶۲۹۵/۱۲۱ مورخ ۳۱/۲/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ آقای علیاکبر شهری نماینده شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به سمت رئیس هیاتمدیره و آقای خلیل جعفرزاده نماینده شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیاتمدیره و آقای محمدرضا بازویبیدستانی نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) و آقای ماشااله کامکار نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و آقای محسن نامداری نماینده شرکت سرمایهگذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت اعضاء هیاتمدیره و آقای حسین کاظمیکلشتری به سمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۴۰۳۹۰۲ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081022
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ و پیرو آگهی تغییرات شماره ۱۱۳۴۰/۱۲۱ مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره ثبت: ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به وکالت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به نمایندگی آقای سید احمد موسوی اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقایان علی اکبر شهری به عنوان رئیس هیئت مدیره، خلیل جعفرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین کاظمی کلشتری به عنوان مدیرعامل، سید احمد موسوی و محسن نامداری تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۵۷۹۳۵ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441249
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. انتخاب بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره ثبت ۱۸۲۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان شماره ثبت ۲۸۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. ۲. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت برگزیده شد. ش۱۸۱۹۷۶۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571348
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۹۳ و هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ انتخاب اعضای هیات مدیره: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت: ۱۵۱۳۹۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت: ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۰۴ و شرکت سیمان صوفیان (سهام عام) به شناسه ملی: ۰۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) به شماره ثبت: ۱۴۷۸۸۸ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ برای مدت دو سال برگزیده شدند. ۲ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ انتخاب بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت: ۱۳۲۷۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به نمایندگی آقای صادق افشار به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی اکبر شهری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاظمی کلشتری فرزند: ناصر به شماره ملی: ۲۶۵۹۷۸۶۹۳۳ به سمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری سیمان صوفیان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمدجعفر باجلان عضو هیات مدیره و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به نمایندگی حسین کاظمی عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی محسن نامداری به سمت عضو هیات مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی، اوراق بهادار و بانکی، تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۳۶۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۸۳۸۱۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812278
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

پیرو آگهی تغییرات شماره ۱۱۳۴۰/۱۲۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ آقای حسین کاظمی کلشتری به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۶/۴/۱۳۹۳ برگزیده شد و باستناد تبصره ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات اساسنامه شرکت مسئول اداره کلیه امور شرکت می‌باشد و می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معینی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید. ۲ مسئولیت اداره کلیه امور شرکت و نظارت برحسن جریان کلیه امور اداری، مالی، فنی، بهره برداری، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال بر اساس مقررات و آئین نامه‌های مربوط ۳ تصویب معاملات شرکت اعم از خرید و فروش اموال منقول، اجاره، استجاره، سفارش کالا و خدمات اعم از داخل و خارج کشور و فروش محصولات تولیدی و ضایعات مواد و کالا با رعایت مفاد آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره ۴ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه بجز مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ۵ نمایندگی قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و اقدام به ارجاع موارد فوق به داوری ۶ تهیه؛، تنظیم و پیشنهاد روشهای راهبردی، برنامه عملیات و بودجه سالانه و دوره‌ای شرکت به هیئت مدیره ۷ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره ۸ پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، تکیلاتی و یا پیشنهاد اصلاح موارد فوق به هیئت مدیره تشکیلاتی ۹ پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیات مدیره حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی ۱۰ افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و ارزی (حساب‌های جاری، سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه) به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و مسدود نمودن حساب‌های بانکی غیر لازم با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962897
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد: ۱ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد و نه تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال برگزیده شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد. اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669770
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۸۹ تصمیم ذیل گرفته شد: ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841325
آگهی تغییرات سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت۲۱۲ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ۱۴/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل گرفته شد: ۱ سرمایه شرکت (ماده ۵ اساسنامه) از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به چهارصدوپنجاه میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام از محل بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت. برابر گواهی شماره ۷۷/۶۰۵۷۴ ۲۳/۰۸/۱۳۹۰ بانک ملت شعبه شهید صدوقی شاهرود مبلغ۹۹۸/۲۵۳/۵۰۴ ریال بحساب شرکت واریز گردیده است و برابر گواهی ۱۵۹۷۶۵/۱۲۱ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه شرکت صادر گردیده است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914281
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۸۹ تصمیمات ذیل گرفته شد: ۱ ترازنامه سال مالی یکهزاروسیصدوهشتادوهشت خورشیدی به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی پور بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال برگزیده شدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شدند. ۴ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت سیمان قائن (سهامی عام) و شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹ تصمیمات ذیل گرفته شد: آقای علی اکبر شهری به نمایندگی شرکت سیمان قاین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ایزدپرست به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور قدمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و آقای غلامرضا کریمی به نمایندگی شرکت سیمان ارومیه و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی به نمایندگی شرکت سیمان صوفیان بسمت اعضاء هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033643
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیربه عنوان هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شرکت سیمان قائن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ و شماره ثبت ۴۶۴۹۱ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شماره ثبت ۳۹ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۳۱۸و شماره ثبت ۲۶۳ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و شماره ثبت ۱۱۸۶۸به عنوان بازرس قانونی واصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۰۱۴۲۶۸۰۲۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033651
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ بنمایندگی آقای حبیب ا … جوانمرد کدملی ۴۱۳۱۳۹۱۷۸۳ به موجب حکم شماره ۶۹۵ - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سیمان قائن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ و شماره ثبت ۴۶۴۹۱ با نمایندگی آقای علی اکبر شهری کدملی ۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱ به موجب حکم شماره ۶۹۲ - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شماره ثبت ۳۹ با نمایندگی آقای محمدجعفر باجلان کدملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ به موجب حکم شماره ۶۹۴ - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۳۱۸ و شماره ثبت ۲۶۳ با نمایندگی آقای علی اصغر گرشاسبی کدملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به موجب حکم شماره ۶۹۵ - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ بنمایندگی آقای سیدعلی رئیس زاده کدملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ به موجب حکم شماره ۲۸۳۲۲/ص مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. آقای علی اکبر شهری فرزندمهدی به شماره ملی ۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. آقای محمدجعفر باجلان فرزند غلامعلی به شماره ملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. آقای مهندس علی اصغر گرشاسبی فرزند اله رضا به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به عنوان مدیرعامل وعضو موظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید. آقایان سیدعلی رئیس زاده فرزند سیدمحمدعلی متولد ۱۴/۵/۱۳۵۷ به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ و حبیب اله جوانمرد فرزند علی به شماره ملی ۴۱۳۱۳۹۱۷۸۳ به عنوان اعضای اصلی غیرموظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقو د اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت امکان پذیر خواهد بود و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۷۰۱۳۶۵۴۳۱۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559332
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع با اکثریت ارا مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۳۳۳۲۶۴۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952964
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و با عنایت به تفویض اختیار انجام شده و جلسه هیأت مدیره در مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ و با توجه به نامه شماره ۳۱۶۹۳۶/۹۵۴ ۱۳۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سرمایه مزبور: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم ۱۰۰۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۷۴۰۴۱۹۵۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044688
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان قائن سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ و شماره ثبت ۴۶۴۹۱ با نمایندگی اقای علی اکبر شهری به شماره ملی ۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و به موجب حکم شماره ۹۵۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۵٫۳.۱۲ به عنوان نماینده شرکت مزبورو شرکت سیمان صوفیان سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شماره ثبت ۳۹ با نمایندگی اقای محمدجعفر باجلان به شماره ملی ۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به موجب حکم شماره ۹۵۰۶۹۴ مورخ ۱۳۹۵٫۳.۱۲ به عنوان نماینده شرکت مزبور و شرکت سیمان ارومیه سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۳۱۸ و شماره ثبت ۲۶۳ با نمایندگی اقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به موجب حکم شماره ۹۵۰۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۳.۱۲ به سمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ با نمایندگی اقای حبیب ا … جوانمرد بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۴۱۳۱۳۹۱۷۸۳ به مو جب حکم شماره ۹۵۰۶۹۵ مورخ ۹۵٫۳.۱۲ وشرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ با نمایندگی اقای مجتبی ستاری قهفرخی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۹۲۷۳۸۸۲۰ به و به موجب حکم شماره ۳۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۹ برای بقیه مدت تصدی بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۰۲۷۵۱۲۱۰۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121408
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۱۹ و صورت سود و زیان با اکثریت آرا تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شرکت سیمان قائن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ و شماره ثبت ۴۶۴۹۱ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شماره ثبت ۳۹ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۳۱۸ و شماره ثبت ۲۶۳ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ و شماره ثبت ۱۱۸۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۴۲۴۸۳۲۶۸۰۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه