آسان پرداخت پرشین

شرکت آسان پرداخت پرشین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460114292
زنجان شهر زنجان-گاوازنگ-بلوار استاد يوسف ثبوتي-خيابان (پارك علم و فن آوري)-پلاك 0-ساختمان پارك علم و فن آوري-طبقه سوم-واحد 306- 4513765722
13
افراد
30
آگهی‌ها
8091
شماره ثبت
1388/2/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717647
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشینسهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اضغر فرخ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۴۱۵۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031333
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۰۵ ریال منقسم به چهارهزار و هشتصد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۴۱۸۴ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار آفریقا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۵۰ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۳۵۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053138
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۰۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۸۹ ریال منقسم به هشت هزار و ششصد سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۹۲/۱۰۲/۳۷۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۸۳ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۴۵۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149615
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ نشانی شرکت از استان زنجان واحد زنجان به کیش واحد کیش به نشانی جدید کیش منطقه آزاد کیش کیش خانه گستر ورودی۱ ساختمان بال ساختمان پرشین سوئیچ کدپستی۷۹۴۱۷۴۷۱۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۹۱۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195570
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۷/۹۲ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۷/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی شهیدی به شماره ملی۴۲۸۴۳۳۲۶۳۵ و آقای حامد منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ و آقای حامد شهیدی به شماره ملی۴۲۸۴۴۶۹۸۰۰ تا تاریخ۱۵/۷/۹۴ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی شهیدی به شماره ملی۴۲۸۴۳۳۲۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ به سمت نا ئب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد شهیدی به شماره ملی۴۲۸۴۴۶۹۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ به سمت مدیرعامل ۳ محل شرکت در واحد ثبتی زنجان به آدرس شهر زنجان کوچه مشکی چهار راه دوم ساختمان شهاب واحد۷ کدپستی کدپستی۴۵۱۳۸۵۴۱۷۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای متفق آقایان مهدی شهیدی و حامد منصوری همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۴/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۷۱۸۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339451
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه‌ای اعم از سخت افزار و تولید نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی و ارائه کلیه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی (پی اس پی) و عقد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چندرسانه‌ای رسانه‌های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای فعالیت‌های یادشده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارائه آن و ارائه خدمات در کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارتهای اطلاعات (پوز) و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای مذکور و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای اطلاعاتی و تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و اخذ و پذیرش نمایندگی‌های شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر و شعب و نمایندگی در سراسر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام پروژههای خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات. در تاریخ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۷۶۹۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464589
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هیئت مدیره بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۸۹۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511226
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۴ اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴ شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ آقای ولی اله شهیدی به کد ملی ۴۲۸۰۸۹۹۷۴۶ آقای یوسف منصوری به کد ملی ۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰ آقای محمد علی گوگانی به کد ملی ۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲ ش۱۸۴۷۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579066
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ولی ا … شهیدی با کدملی شماره ۴۲۸۰۸۹۹۷۴۶به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ با نمایندگی آقای مسعود آتشی با کدملی شماره ۴۱۳۲۱۱۳۴۷۷به سمت نایب رئیس هیأت مدیره صندوق رفاه و تأمین آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴ با نمایندگی آقای عبدا … سلیمانی با کد ملی ۲۱۶۲۰۵۵۲۴۴به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد علی گوگانی با کد ملی ۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲به سمت عضو هیأت مدیره آقای یوسف منصوری با کد ملی ۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حامد منصوری با کد ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ب به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) تا تاریخ ۲۷/۰۵/۹۵ انتخاب گردیدند. ب: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر یک، یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۰۵۲۸۱۲۴۶۳۸۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762059
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آدرس شرکت به آدرس: شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری هفتم، پلاک۷۲، کدپستی: ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۵ انتقال یافت. و با این ترتیب ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش۹۳۱۰۱۳۸۱۶۲۹۶۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620306
آگهی تغییرات شرکت الوان تجارت پرشین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۸/۲/۸۹ که در مورخ ۱۳/۲/۸۹ واصل گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ بیست وپنج میلیارد ریال منقسم به ۲۵۰۰ سهم ده میلیون ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره ۲۴۶/۱۱۴۲/۴/۷۲ بانک صادرات ایران شعبه عارف افزایش و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. ۲ نام شرکت از الوان تجارت پرشین به آسان پرداخت پرشین تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۳ اعضای هیات مدیره از۴ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۴ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۸۹ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: ۱ منوچهر کریمی ۲ مهدی شهیدی ۳ حامد منصوری ۴ محمدصادق مهین بابائی ۵ حامد شهیدی ۵ آقای بهروز نجفی نیا به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن اسمعیل گل به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۶ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۷ باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ آقای منوچهر کریمی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی شهیدی به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره از بین آقایان مهدی شهیدی و حامد منصوری همراه مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۸ دفتر در مورخ ۱۴/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043640
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اضغر فرخ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057528
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۹۱و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال منقسم به ۲۵۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره ۱۸۰۴/۱۰۰۱ مورخ ۱۵/۴/۸۹ بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۲ موضوع شرکت به انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی و ارائه کلیه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) و عقد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چند رسانه‌ای , رسانه‌های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات , تجهیزات , ماشین آلات و نرم افزاهای فعالیت‌های یاد شده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی لازم , ارائه خدمات در کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات , ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارت اطلاعات POS و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای مذکور , ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای اطلاعاتی , تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت , اخذ و پذیرش نمایندگی‌های شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر , شعب و نمایندگی در سایر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر یافت و ماده ۱۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ دفتر در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282298
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای مهدی شهیدی و آقای حامد منصوری و آقای حامد شهیدی تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی شهیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد شهیدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به سمت مدیرعامل ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات با امضاء متفق آقایان مهدی شهیدی و حامد منصوری همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10539184
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید و شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر اداره خواهد شد. ۲ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفور ماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی و ارائه کلیه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی پی اس پی و عقد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای (باستثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزاری‌های چند رسانه‌ای رسانه‌های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای یاد شده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارائه آن و ارائه خدمات در کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارتهای اطلاات پوز و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای مذکور و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای اطلاعاتی و تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و اخذ و پذیرش نمایندگی شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر و شعب و نمایندگی در سایر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام پروژه‌های خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ ذیل دفترثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10789033
آگهی تغییرات شرکت الوان تجارت پرشین با مسئولیت محدودبه شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و هیات مدیره مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حامد شهیدی به شماره ملی ۴۲۸۴۴۶۹۸۰۰ به شماره شناسنامه ۵۰۶ تولد ۶/۳/۱۳۶۳ فرزند ولی اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی شهیدی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال افزایش داد. آقای منوچهر کریمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال افزایش داد. آقای محمد صادق مهین بابائی به شماره ۰۰۵۸۹۱۳۶۸۸ به شماره شناسنامه ۲۶۱۵۹ تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۵۸ فرزند محمدحسن با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیات مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر کریمی به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی شهیدی به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدصادق مهین بابائی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حامد شهیدی به سمت عضو هیات مدیره ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای توام رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۵۲ آقای بهروز نجفی نیا به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن اسمعیل گل به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ شعبه به نشانی تهران خیابان کریمخان زند خیابان خردمندجنوبی پلاک ۱۲۷ و به مدیریت محمدصادق مهین بابائی تغییر یافت. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی زنجان به آدرس شهر زنجان کوچه مشکی چهارراه دوم ساختمان شهاب واحد ۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز علی الخصوص از انواع سبک و سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و کلیه ماشین آلات صنعتی عمرانی. اقدام درجهت اخذ هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها در جهت پیشبرد اهداف شرکت طرح و اجرای پروژه‌های تولیدی صنعتی وعمرانی (به علاوه هرگونه اقدام تجاری و تولیدی و بازرگانی که مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشته باشد) و کلیه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های آی تی (IT) مکانیزاسیون ارائه کلیه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی بین المللی، خدمات پرداخت پی اس پی (PSP) و عقد قرارداد با شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی در صورت نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چندرسانه‌ای، رسانه‌های برخط و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یادشده) در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795619
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با نمایندگی آقای امیرجلال امیدی به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز نجفی نیا به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914376
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ ۹۹۶ , ۷۵۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۲۷۹۹۴۶۵۳۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975191
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به سمت بازرس اصلی  و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان یوسف منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰ و محمد علی گوگانی به شماره ملی ۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲ و ولی اله شهیدی به شماره ملی ۴۲۸۰۸۹۹۷۴۶ و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود آتشی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۱۳۴۷۷ و صندوق رفاه و تامین آتیه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴ به نمایندگی آقای حشمت اله نظری به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۶۲۹۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۳۰۹۸۳۳۰۱۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980173
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی اله شهیدی به شماره ملی ۴۲۸۰۸۹۹۷۴۶ به سمت رئیس هیات مدیره، و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود آتشی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۱۳۴۷۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود آتشی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۱۳۴۷۷ وموسسه صندوق رفاه و تامین آتیه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴ به نمایندگی آقای مسعود جلالیان به شماره ملی ۳۲۵۶۶۰۹۰۱۵ و یوسف منصوری کدملی ۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰ و محمد علی گوگانی کدملی ۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲ عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید. ش۹۵۰۶۰۱۹۰۶۲۰۶۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004050
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ مجوز شماره ۱۱۲۶۲ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۵۰۶۱۴۱۰۷۴۶۰۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346715
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود فلاح سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۷۷۵۵۸ به نمایندگی از شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به جای مسعود آتشی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۱۳۴۷۷ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۱۸۶۲۴۳۴۷۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502553
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقایان یوسف منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰ و حامد منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ و محمد علی گوگانی به شماره ملی ۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲ و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ و مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۷۳۳۹۵۶۳۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502921
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۵۱۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود فلاح سیچانی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۷۷۵۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۰۳۴ به نمایندگی آقای مسعود جلالیان به شماره ملی ۳۲۵۶۶۰۹۰۱۵ و آقای علی گوگانی به شماره ملی ۱۳۷۷۸۷۹۶۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۳۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۱۸۸۳۴۲۳۵۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527589
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان زنجان شهر زنجان گاوازنگ خیابان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی پارک علم و فناوری پلاک ۴۴۴ طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۳۷۶۶۷۳۱ انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۵۰۲۴۴۴۴۲۵۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551817
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان زنجان شهر زنجان گاوازنگ خیابان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی پارک علم و فناوری پلاک ۴۴۴ طبقه همکف کد پستی ۴۵۱۳۷۶۶۷۳۱ انتقال و در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری زنجان تحت شماره ۸۰۹۱در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶به ثبت رسید. ش۹۶۰۵۱۸۹۴۷۳۷۸۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607305
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ وباستنادنامه شماره ۰۵۰/۳۵۷۶۴۰/۹۶۹مورخ۲۰/۰۶/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته که تماما پرداخت و تأدیه شده است افزایش وماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش۹۶۰۶۲۲۵۱۰۴۲۶۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613206
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان شهر زنجان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی خیابان (پارک علم و فن آوری) پلاک ۰ ساختمان پارک علم و فن آوری طبقه سوم واحد ۳۰۶ کدپستی ۴۵۱۳۷۶۵۷۲۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ مقرر گردید که شعب شرکت در استان تهران به آدرس‌های ذیل تاسیس گردد: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، پلاک ۶۹، کدپستی ۱۵۸۴۸۵۴۳۳۷ تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه نیایش، خیابان مهناز، پلاک ۸، کدپستی۱۹۶۶۷۶۵۱۱۴ تهران، شهر جدید پردیس، پارک علم و فن آوری، خیابان نوآوری هفتم، پلاک ۷۲، کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۵ ش۹۶۰۶۲۶۲۱۶۹۶۶۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079700
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۸۳۱۶۶۴۶۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099803
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷وبرابرنامه شماره ۳۶۱۹۲ , ۱۲۲ مورخ۰۵/۰۴/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. عبارت زیر به عنوان موضوع فرعی فعالیت به ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید. سرمایه گذاری در سایر شرکتها، خرید و فروش کالاها و لوازم مرتبط با فعالیت درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۷۰۴۱۰۴۴۹۳۵۴۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک