شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460103128


شماره ثبت:
174
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1386/5/13
آدرس:
استان زنجان - شهرستان ايجرود - بخش مركزي - دهستان سعيدآباد - روستا سعيدآباد-جاده 3 راهي سعيدآباد-جاده كيلومتر 50 بيجار-پلاك 0-طبقه همكف- 4595136358

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محسن عطائیان 1498753
آقای رامین دوست محمدی 1498753
منصورشمس احمدی 1653870
آقای وحید منفرد 12917473
آقای سیدمحمودرضا حسینی 13341794
آقای حسن طغرانگار 13341794
آقای غلامحسین جمیلی 13341794
آقای ایرج تاج الدین 13341794
آقای اکبر عباسی 13656228

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706770
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید: ۱ آدرس شرکت از محل قبلی به زنجان کیلومتر ۴۸ جاده زنجان بیجار بعد از روستای قمچقای نرسیده به سه راهی سعید آباد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۱۲۲۲۶۸۴ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706773
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ که در تاریخ ۹/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای منصور شمس احمدی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای غلامحسین جمیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ دفتر در مورخ ۱۲/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۱۲۲۶۰۷۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079253
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای رامین دوست محمدی به نمایندگی موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک با امضای عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۵۶۷۳۱ ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146212
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت۷۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ که در تاریخ۱۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای منصور شمس احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ۲۱/۵/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۸۸۷۹۸ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498733
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین جمیلی با کد ملی ۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ آقای محسن عطائیان با کد ملی ۴۲۸۴۵۲۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۴۲۴۰۵ بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ آقای رامین دوست محمدی با کد ملی ۴۲۸۴۹۲۴۷۱۰ به نمایندگی از موسسه بنیاد نیکو کاری جمیلی بشماره ثبت ۲۹۸ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ ش۱۸۴۱۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498753
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عطائیان به کد ملی ۴۲۸۴۱۵۲۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامحسین جمیلی به کد ملی ۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین دوست محمدی به کد ملی ۴۲۸۴۹۲۴۷۱۰ به نمایندگی از موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای غلامحسین جمیلی، به سمت مدیرعامل تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر یک با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۴۱۸۱۵ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653870
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ تعیین شدند. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۷۸۲۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746379
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ که در تاریخ ۹/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای منصور شمس احمدی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای غلامحسین جمیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ دفتر در مورخ ۱۲/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046999
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳و شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ که در تاریخ‌های ۲/۱۰/۸۸ و ۱۶/۱۰/۸۸ واصل گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۹۵ ریال منقسم به ۹۵۶۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام از محل نقدی به موجب گواهی شماره ۳۰۲/۹۰۰/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ بانک صادرات زنجان شعبه میدان آزادی واریز و افزایش یافت که بدین ترتیب ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ آقای محسن عطائیان به نمایندگی از طرف شرکت امید ایرانیان و آقای علی کمالی به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت و آقای علی اکبر کرم زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ آقای محسن عطائیان به نمایندگی از طرف شرکت امید ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت به نمایندگی آقای علی کمالی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر کرم زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت شامل سفته برات چک و غیره با امضای مشترک آقای علی کمالی به همراه یکی از ۲ امضاء دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ دفتر در مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370841
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس اصلی و قانونی و آقای منصور شمس احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۱/۶/۸۹ تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498826
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران بشماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره که در مورخ ۴/۵/۹۰ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات مطروحه در بندهای ۱و ۶ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ دفتر در مورخه ۶/۵/۹۰ تکمیل و امضا شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552458
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید: ۱ آدرس شرکت از محل قبلی به زنجان کیلومتر ۴۸ جاده زنجان بیجار بعد از روستای قمچقای نرسیده به سه راهی سعید آباد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917473
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید منفرد با شماره ملی ۴۲۸۴۷۵۵۳۶۶ به عنوان نماینده جدید مؤسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ (مؤسسه) تا تاریخ ۰۶/۱۱/۹۵ با سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۸۸۱۶۱۷۹۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942000
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا - رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۱۲۵۳۸۵۲۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320823
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ ۲ موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ ۳شرکت زرین معدن آسیا (سهام عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ ۴شرکت ذوبگران رنگین فلز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۳۷۱۱ ۵شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵ ش۹۵۱۲۰۳۹۲۳۸۵۷۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341794
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عطائیان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۵۲۰۴۱به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلام حسین جمیلی به شماره ملی ۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، /آقای سیدمحمودرضا حسینی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۷۳۵۳۵به نمایندگی از موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای ایرج تاج الدین به شماره ملی ۰۴۹۲۴۸۸۶۲۲به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسن طغرانگار به شماره ملی ۴۲۸۴۷۰۹۱۰۰به نمایندگی ازشرکت ذوبگران فلز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۳۷۱۱به عنوان عضو هیئت مدیره تاتاریخ ۰۶/۱۱/۹۷ تعیین گردیدند.) آقای غلام حسین جمیلی به شماره ملی ۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶ تا تاریخ ۰۶/۱۱/۹۷ به سمت مدیرعامل نعیین گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته؛ براوت و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دونفر از اعضاءهیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۷۵۳۴۸۹۵۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540785
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۵۱۰۶۲۲۱۶۱۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656228
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر عباسی با شماره ملی ۴۲۸۴۱۵۶۹۴۲به عنوان نماینده شرکت ذوبگران رنگین فلزبه شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۳۷۱۱ (سهامی خاص) تا مدت باقی مانده ۰۶/۱۱/۹۷ انتخاب گردید. امضای اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۲۲۵۸۹۳۰۶۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840473
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان زنجان شهرستان ایجرود بخش مرکزی دهستان سعیدآباد روستا سعیدآباد جاده ۳ راهی سعیدآباد جاده کیلومتر ۵۰ بیجار پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۴۵۹۵۱۳۶۳۵۸ انتقال وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۰۷۹۵۷۸۰۱۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911340
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان زنجان - شهرستان ایجرود - بخش مرکزی - دهستان سعیدآباد - روستا سعیدآباد - جاده ۳ راهی سعیدآباد - جاده کیلومتر ۵۰ بیجار - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۴۵۹۵۱۳۶۳۵۸ انتقال یافت ودر اداره ثبت اسناد واملاک ایجرود تحت شماره۱۷۴مورخ۰۸/۱۱/۱۳۹۶به ثبت رسید. ش۹۶۱۲۱۲۶۸۵۱۵۷۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036954
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ وبرابرنامه شماره ۰۰۴ ۴۱۳۷۴۱ , ۹۷۴ ۲۹/۰۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت مواردذیل: احداث نیروگاه برق و تولید و فروش برق به موضوع اصلی و «حمل و نقل مواد اولیه، تجهیزات و محصولات (داخل شهری)» به موضوع فرعی. الحاق گردیدوماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۱۵۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳۰۴۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۳۰۴۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۲۹۴۳۱۶۶۱۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه