صنایع کشاورزی و کود زنجان

شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460101525
استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - شهر زنجان-غرب كوي كارمندان-خيابان ششم غربي-كوچه (فضاي سبز)-پلاك 0-4700-طبقه اول- 4513984657
10
افراد
24
آگهی‌ها
6917
شماره ثبت
1386/1/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 716329
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی طلیعه سبز یاران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۱۴۹۰۰۸۷ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740272
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عامشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ صورتهالی مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ دفتر در مورخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۲۸۰۲۰۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029383
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردیده: آقای احمد رضا حیدر نیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا میر احمدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی طلیعه سبز یاران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۲۵۶۵۱۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621767
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وروزنامه محلی مردم نوجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۶۲۶۱۳۶۵۳۳۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764512
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره تاتاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدافضل موسوی به شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سپهر پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۴۶۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملی ۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳ به نمایندگی از شرکت اسکان راهان چاوش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۹۳۶به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر فخریة کاشان به شماره ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرید صباحی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۵۳۳۵۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۱۷۵۵ به نمایندگی از شرکت امین اعتماد پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد.. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات مراجع قضایی و سایر اشخاصی حقیقی و حقوقی صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت پس از تصویب هیأت مدیره عزل و نصب کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و مزایای ایشان تا تصویب آیین نامه‌های مربوطه اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و با دارا بودن کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوای ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح و یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناسی، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با امضای مجاز شرکت انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره با امضای مجاز شرکت تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی هر ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیأت مدیره ش۹۳۱۰۱۴۴۳۸۱۹۶۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934322
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ که مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ واصل گردید. ۱ آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مریدشوشتری به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای پرویز سیفی به نمایندگی از طرف شرکت سبز یاران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر اسمعیلی به نمایندگی از شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن بهاری به عنوان مدیر عامل خارج از شرکت انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109565
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ صورتهالی مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ دفتر در مورخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118536
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ که در مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ۳ دفتر در مورخ ۲۱/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10206328
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ۱ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز سیفی به نمایندگی شرکت طلیعه سبز یاران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مریدشوشتری به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان محمدرضا میراحمدی به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ابوالفضل مفیدی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره به همراه شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ دفتر مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373512
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی طلیعه سبز یاران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376574
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اکبر خالقی کرهرودی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شرکت تعاونی طلیعه یاران بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۵ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811225
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۰ و ۲۶/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده است ۱ بموجب گواهی بانکی شماره ۹۰۰/۱۷۰۴۰/۶۴ ۳/۱۰/۹۰ بانک تجارت شعبه خرمشهر کل مبلغ سرمایه تعهدی به حساب واریز گردید و سرمایه شرکت بمبلغ ۰۰۰/۷۹۹/۳۲۲/۵۵۶ ریال به تعداد ۷۹۹/۳۲۲/۵۵۶ سهم هزار ریالی بانام می‌باشد که ۱۰۰٪ مبلغ تادیه و نقدی اعلام می‌گردد ۲ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میر احمدی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت طلیعه سبز یاران بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اوراق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ۳ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ تکمیل و امضاء شد سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893078
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اکبر خالقی کرهرودی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت سرمایه گذرای توسعه اعتماد، شرکت تعاونی طلیعه یاران بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذرای اندیشه محوران و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۵ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019702
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۹۱۷و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدهادی علیپور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی ۸۸ به تصویب رسید. ۴ دفتر مورخ ۲۷/۴/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854886
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۹۴ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیات مدیره و براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۰۲۳/۲۰۳۵۷۳ , ۹۵۹ مورخ ۱۶/۰۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ , ۷۹۹ , ۳۲۲ , ۵۵۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۳۹۷/۹۶۸/۶۶۸/۱ ریال منقسم به ۳۹۷/۹۶۸/۶۶۸/۱ سهم به ارزش ریالی هر سهم ۱۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی (طی گواهی‌های بانکی شماره ۲۵۸/۲۰۱/۹۵ مورخ ۲۹/۰۲/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی ۲۰۱ و نامه شماره ۲۵/۲۲۱۰ مورخ ۲۹/۰۲/۹۵ بانک انصار شعبه مرکزی زنجان و نامه ۱۹۸ مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ بانک ملی شعبه خیابان خرمشهر زنجان و نامه ۱۰۱/۱۷۰۰۰/۶۴ مورخ ۲۸/۰۲/۹۵ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است. / ش۹۵۰۳۲۵۴۶۲۵۳۰۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937686
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ آقای سیدافضل موسوی به شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سپهر فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۴۶۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملی ۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳ به نمایندگی از شرکت اسکان راهان چاوش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۹۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸به نمایندگی شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل حق امضاء: کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۶۴۱۰۲۱۵۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980398
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند بازرسین شرکت: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال: شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۳۸ شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ شرکت نقش گسترشرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶ شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۷۶۷۷ اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال شرکت مدیریت صدر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ آقای یوسف ثبوتی به کدملی ۴۲۷۰۵۹۸۳۲۸ ش۹۵۰۶۰۱۵۹۹۲۲۷۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092573
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۷ آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شناسه‌ی ملی۱۰۴۶۰۰۵۷۶۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فیض الله محمدخانی با شماره ملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی ۲۲۹۶۴۶۴۸۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا با شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی ۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل * حق امضاء کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۴۶۱۵۸۷۹۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535429
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه‌ی محلی مردم نو جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۱۰۲۱ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شماره ثبت۲۲۲۷۰ و به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۸۹۱۵۲۵۹۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933349
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶ شرکت تولیدی سامان پلاستیک (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۳۸ شرکت توسعه کسب و کار هیراد (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۴۱۴۸ شرکت نیک پردازش زنگان (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۳۵۶۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۷۶۷۷ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) عضو علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ آقای مسعود مددی عضو علی البدل به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937357
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی شهر زنجان غرب کوی کارمندان خیابان ششم غربی کوچه (فضای سبز) پلاک ۰ ۴۷۰۰ طبقه اول کدپستی ۴۵۱۳۹۸۴۶۵۷انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۱۶۶۸۸۵۰۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997261
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شماره‌ی ثبت ۲۴۲۳ و به شناسه‌ی ملی۱۰۴۶۰۰۵۷۶۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲. آقای فیض اله محمدخانی با شماره ملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ به نمایندگی شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۴۸۷ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی ۲۲۹۶۴۶۴۸۲۳ به نمایندگی شرکت نیک پردازش زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۵۱۷۵ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۳۵۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴. آقای بابک جهان آرا با شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۱۵۱۰ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵. آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی ۲۳۹۲۰۶۷۶۰۰ به نمایندگی شرکت توسعه کسب و کار هیراد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۸۶۳۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۴۱۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ۶. آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۸ انتخاب شدند. ۷. کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش۹۷۰۲۰۴۴۸۲۳۹۱۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064946
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنابه تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۹۶ وبر اساس نامه شماره ۰۱۳ ۳۶۳۱۴۴ , ۹۷۹ مورخ ۰۹/۰۳/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت ازمبلغ۱۶۶۸۹۶۸۳۹۷۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی ازمحل مطالبات حال شده سهامداران (مبلغ ۳۴۴۲۴۴۹۲۸۴۱۷ ریال) وآورده نقدی (مبلغ۱۴۸۶۷۸۶۶۷۴۵۸۳ریال) برابرگواهی بانکی شماره ۲۹۸/۲۰۱/۹۷ مورخ۳۰/۰۲/۹۷ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی ۲۰۱ وگواهی شماره ۲۲۴ مورخه ۳۰/۰۲/۹۷ بانک ملی زنجان افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۳۱۹۲۹۷۷۰۰۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358413
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نام شرکت به «صنایع کشاورزی و کود زنجان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک