شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460098695


شماره ثبت:
6628
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/8/1
آدرس:
زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان تهم - آبادي شهرك صنعتي اشراق-خيابان بهمن-پلاك 427-طبقه همكف-- 4533154673

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید سعید سید سیوانی 12718704

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599105
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عامشماره ثبت ۶۶۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر با نمایندگی آقای جبار نوری ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان با نمایندگی آقای محمد رئوف شریفی ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم با نمایندگی آقای سید موسی شفیعی ۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان با نمایندگی خانم راضیه عبدی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره با نمایندگی آقای مهران غریبی. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ آقای جبار نوری بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان ابهر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رئوف شریفی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۱۶/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۲۷۴۱۰۵۷۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929724
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای محمد صالح آقائی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۱۵/۸/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۰۵۸۰۳۳۶ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی حسابرس و موسسه حسابرسی نماگر حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۷/۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۲۲۲۸۸۵۶ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر با نمایندگی آقای جبار نوری ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان با نمایندگی آقای محمد رئوف شریفی ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم با نمایندگی آقای سید موسی شفیعی ۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان با نمایندگی خانم راضیه عبدی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره با نمایندگی آقای مهران غریبی. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ آقای جبار نوری بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان ابهر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رئوف شریفی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۱۶/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای محمد صالح آقائی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۱۵/۸/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدباباپور بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام سهامداران از محل سود تقسیم نشده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. دفتر در تاریخ ۹/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۸/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۸/۹۰ واصل گردید: ۱ آقای مهران غریبی به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت خرمدره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر مورخ ۱/۹/۹۰ تکمیل و امضاء شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683645
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وموسسه حسابرسی بهمندبا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. *صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴به تصویب رسید *روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۹۸۰ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۳۷۴۲ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۸۱۰۷ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۴۱۱۲ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۰۳۷۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایجرود به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۱۷۰۴ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خدابنده به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۰۷۱۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. ش۹۴۱۲۱۰۶۵۰۱۱۶۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: * آقای جبار نوری به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۴۳۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره * محمد صالح آقائی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت زنجان وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۶۹۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره * خانم راضیه عبدی به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۰۰۳۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره * آقای سید موسی شفیعی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۰۸۱۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره *آقای مهران غریبی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۱۴۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره * آقای سید سعید سید سیوانی با کدملی ۴۲۸۴۶۴۱۳۴۴ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب شدند *کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت به امضاء مشترک آقای سید سعید سید سیوانی مدیرعامل وآقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ودر مورد اسناد عادی شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۲۷۱۰۰۱۵۱۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه محلی مردم نو و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۲۱۶۱۰۹۶۸۸۲۴اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان بهمن پلاک ۴۲۷ طبقه همکف کدپستی ۴۵۳۳۱۵۴۶۷۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۶۲۵۹۰۹۴۵۰۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924482
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۹۸۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۳۷۴۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۸۱۰۷ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۴۱۱۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۰۳۷۶ *اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایجرود به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۱۷۰۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خدابنده به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۱۲۸۸ *تراز و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶به تصویب رسید. * روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۲۱۶۷۳۲۱۲۷۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225279
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ وباستنادنامه شماره ۳۹۲۴۵ , ۱۲۲ مورخ۲۵/۰۶/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء مشترک آقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره و آقای سید موسی شفیعی عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. ودر مورد اسناد عادی و نامه‌های شرکت با امضاء آقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۳۱۳۷۷۸۹۷۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه