شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460096368


شماره ثبت:
6396
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1385/2/27
آدرس:
كيلومتر 5جاده تهران جنب شركت ايران ترانسفو 4516118768

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی شلیله 1495393
آقای احمد مهدوی 1495394
آقای مجتبی شمسی 1495397
خانم مهشید امیرمقدمی 12807875
آقای حمید کاظمی 13117396
آقای مرتضی فرجی 13117396
آقای رضا جمشیدی 13322715
آقای ارسلان فتحی پور 13634927
*اقای سعید تقی لو 13634927
آقای ابوالفضل جعفرآبادی 13634927
کریم میرعلیخانی 14172378
آقای ایرج فکورمستعلی بگلو 14172378
یعقوب کارگرزاده 14172378
آقای محمد کولایی 14172378

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629048
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی ۲ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی ۳ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی آقای مجتبی شمسی ۴ شرکت ترانس پست پارس با نمایندگی خانم مهشید امیر مقدمی ۵ شرکت عایقهای الکتریکی پارس با نمایندگی آقای علیرضا ثابت باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی آقای مجتبی شمسی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ترانس پست پارس با نمایندگی خانم مهشید امیر مقدمی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت عایقهای الکتریکی پارس با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. دفتر در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۷۹۴۰۱۹۷ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854229
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت باقیمانده بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت ایران ترانسفو ۲ - شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ - شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو ۴ - شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۵ - موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیرمقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی مجتبی شمسی بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ۳ دفتر در مورخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۳۷۶۸۳۰۴ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029411
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ واصل گردیده: شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی مجتبی شمسی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیزاله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. دفتر در مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۲۵۰۶۵۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053223
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در مورخ ۲۱/۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۵۲۱۹۸۹ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097673
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی عزیزاله علیمحمد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۴۵۰۱۶۷۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216428
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۷/۷/۹۲ واصل گردیده: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی خانم ناهید نصیری واحد بسمت عضو هیئت مدیره باستناد نامه شماره ۱۹۵۳/۹۲/MA و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران با نمایندگی عزیز اله علیمحمد بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت ایران تراسفو با نمایندگی آقای حمید کاظمی بسمت عضو هیئت مدیره باستناد نامه شماره ۳۵۶۷۰ ۹۲ برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. دفتر در مورخ ۸/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۸۸۴۲۵۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303946
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ واصل گردیده: ۱ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی خانم ناهید نصیری واحد بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی سعید تقیلو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای حمید کاظمی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۱۵۱۴۱۵۱ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495393
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا موسسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی شلیله کد ملی ۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۰۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495394
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد مهدوی کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۲ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ آقای سعید تقیلو کد ملی ۴۵۱۶۹۶۹۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۴ آقای حمید کاظمی کد ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ۵ آقای مجتبی شمسی کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495397
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد مهدوی کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایرانی ترانسفو ۲ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ آقای سعید تقیلو کد ملی ۴۵۱۶۹۶۹۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۴ آقای حمید کاظمی کد ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ۵ آقای مجتبی شمسی کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495826
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا موسسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی شلیله کد ملی ۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۰۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495827
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد مهدوی کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۲ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ آقای سعید تقیلو کد ملی ۴۵۱۶۹۶۹۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۴ آقای حمید کاظمی کد ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ۵ آقای مجتبی شمسی کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495830
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد مهدوی کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایرانی ترانسفو ۲ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ آقای سعید تقیلو کد ملی ۴۵۱۶۹۶۹۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۴ آقای حمید کاظمی کد ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ۵ آقای مجتبی شمسی کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496704
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا موسسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی شلیله کد ملی ۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۰۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496705
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد مهدوی کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۲ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ آقای سعید تقیلو کد ملی ۴۵۱۶۹۶۹۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۴ آقای حمید کاظمی کد ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ۵ آقای مجتبی شمسی کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496708
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد مهدوی کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایرانی ترانسفو ۲ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ آقای سعید تقیلو کد ملی ۴۵۱۶۹۶۹۴۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۴ آقای حمید کاظمی کد ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ۵ آقای مجتبی شمسی کد ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687888
آگهی تغییرات شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱/۸/۹۰ به این اداره. اصل گردیده است و تاییدیه شماره ۱۴۸۰۱۲۱ ۴/۷/۹۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱ نام شرکت به ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر مورخ ۴/۸/۹۰ تکمیل و امضاء شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407024
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت باقیمانده بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت ایران ترانسفو ۲ - شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ - شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو ۴ - شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۵ - موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیرمقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی مجتبی شمسی بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ۳ دفتر در مورخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644150
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید که عبارتنداز: انجام فعالیت ازمایشگاهی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۴۱۱۱۷۹۲۲۴۵۳۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748619
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴و تائیدیه شماره ۱۷۸۰ ۹۴۲ ۲۲ت مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید. ۳ طبق اعلامیه ارسالی مشخصات شرکت بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شماره ثبت ۶۳۹۶ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از، ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع ترانسفورماتور روغنی و خشک رزینی، راکتور، ترانسفورماتورهای خاص و تجهیزات الکتریکی، همچنین بسته بندی، خرید و فروش، صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی و نیز سرمایه گذاری، ایجاد نمایندگی و ارائه خدمات مهندسی مرتبط و هرگونه فعالیت مجاز دیگر جهت نیل به اهداف شرکت. موضوع فرعی: انجام هر گونه فعالیت آزمایشگاهی، خرید و فروش اوراق بهادار، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای بورسی و فرابورس و غیره. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان زنجان کدپستی: ۴۵۱۶۱۱۸۷۶۸ ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه ثبت شده مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و تماما «پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: این شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو (سهامی خاص) ۵۴۳۳ ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ احمد مهدوی مهدی ۱۹۳۴ ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ رئیس هیئت مدیره شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) ۳۴۳۰ ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ ابوالفضل جعفر آبادی اکبر ۸۴۵۵ ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ نایب رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی ۱۱۹۸۹ ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ با نمایندگی سعید تقی لو به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۵۶۴۸ ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ با نمایندگی مجتبی شمسی به شماره ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ عضو هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۲۲ ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵بانمایندگی حمید کاظمی به شماره ملی۱۴۶۳۰۲۵۹۰۶ عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا» پرداخت نموده باشند. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مبلغ ۱۴۶۶۳۵۴۱۰۵۴۹۸ ریال شامل ۱۴۵۱۶۲۴۹۳۶۶۹۱ ریال بدهیهای جاری و مبلغ ۱۴۷۲۹۱۶۸۸۰۷ ریال بدهیهای غیرجاری می‌باشد. ضمنا «تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت مجموعا» ۱۰۹۱۸۵۶۲۳۴۸۶۴ ریال بابت چکها، سفته‌های تضمینی، ضمانتنامه‌های گمرکی و ضمانت تسهیلات دریافتی شرکتهای گروه می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ضمنا اساسنامه ودو ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت مربوط به دو سال قبل وصورت تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت جهت رویت درمرکز شرکت ودر اداره ثبت برای مراجعه علاقه مندان موجود می‌باشد. ش۹۵۰۱۲۸۱۷۷۲۸۵۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807875
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی فرجی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۳۲۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ آقای ابوالفضل جعفرآبادی به شماره ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ آقای سعید تقیلو به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ خانم مهشید امیرمقدمی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۰۷۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای مجتبی شمسی به شماره ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ تا تاریخ۲۵/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۰۱۷۹۹۷۳۵۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807891
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. * شرکت ایران ترانسفوبه شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ * شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو. به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ * شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ * شرکت بازرگانی ایران ترانسفوبه شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ * موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ ش۹۵۰۳۰۱۲۴۰۵۶۰۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117396
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶: آقای مرتضی فرجی با شماره ملی ۰۰۴۹۶۳۲۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ آقای ابوالفضل جعفرآبادی با شماره ملی۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ آقای سعید تقی لو با شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ خانم مهشیدامیرمقدمی با شماره ملی ۴۲۷۰۸۰۷۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای حمید کاظمی با شماره ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ آقای رضا جمشیدی با شماره ملی ۴۱۸۹۲۳۰۳۲۴به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۸۸۹۷۵۶۳۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322715
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶: آقای ارسلان فتحی پور با شماره ملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ آقای ابوالفضل جعفرآبادی با شماره ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ آقای سعید تقی لو با شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ خانم مهشیدامیرمقدمی با شماره ملی ۴۲۷۰۸۰۷۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای حمید کاظمی با شماره ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ آقای رضا جمشیدی با شماره ملی ۴۱۸۹۲۳۰۳۲۴به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۴۵۳۵۷۵۹۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436741
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۳۰۶۳۱۶۹۵۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436750
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. هیئت مدیره به استناد مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: • نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل • اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد • پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات • اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره • به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراد آنها • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا" • اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک ازدادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یادعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذمحکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امور مشابه دیگر • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش۹۶۰۲۳۰۹۸۳۸۶۷۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634927
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای ارسلان فتحی پوربه شماره ملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو. آقای ابولفضل جعفرآبادی به شماره ملی ۴۵۷۸۵۶۴۵۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان. آقای سعید تقی لوبه شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران. خانم مهشیدامیرمقدمی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۰۷۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو. آقای حمید کاظمی به شماره ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو. آقای ایرج فکوربه شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۴۶۱۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۰۹۶۷۹۰۲۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635013
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. هیئت مدیره به استناد مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: • نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل • اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد • پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات • اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره • به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراد آنها • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا" • اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک ازدادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یادعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذمحکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امور مشابه دیگر • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش۹۶۰۷۱۰۲۷۱۸۱۲۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016805
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ ش۹۷۰۲۱۷۲۴۸۸۶۳۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172378
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ - آقای کریم میر علیخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۱۹۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰ - آقای حمید کاظمی به شماره ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۱۲۲ - آقای محمد کولایی به شماره ملی ۲۸۹۹۱۶۰۹۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ - آقای سعید تقی لوبه شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۹۳۵ - آقای ایرج فکوربه شماره ملی ۱۴۶۵۳۱۴۶۱۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۵۲۴۱۸۲۴۱۸۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه