شرکت زرین معدن آسیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460095240


شماره ثبت:
6285
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1383/8/19
آدرس:
زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان معجزات - آبادي شهرك صنعتي روي-خيابان بهره وري 6-پلاك 74-طبقه همكف-- 4535153455

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید مرتضی هاشمی اصفهانی 1357332
آقای شهرام کدخدائی 1357332
آقای محمد مصطفی بهروز 1357332
آقای رضا جمیلی 13550271
آقای علی اکبر ولی پور 13841996
آقای حسین سلیمی 13841996
آقای فرید کوتی 13841996

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 686850
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عامشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۰۵۹۸۸۱۷ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686851
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ و تاییدیه شماره ۱۸۴۵۵۳/۱۲۱ مورخ ۱۱/۴/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل مطالعات حال شده سهامداران منقسم به ۶۰ میلیون سهم هزار ریالی افزایش و ماده مربوط اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۰۵۹۸۹۲۰ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119722
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ۱۹/۴/۱۳۹۲ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب به عنوان حسابرس بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۲ تعیین شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴ دفتر در مورخ۱۹/۴/۱۳۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۷۷۲۱۴ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357332
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۶/۱۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ۲ شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ۳ شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان ۴ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ۵ موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی ۲ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ آقای حسین سلیمی با کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸ به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر ولی پور با کدملی ۴۲۸۴۱۰۸۵۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمرتضی هاشمی اصفهانی با کدملی ۰۰۵۷۵۲۳۱۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدمصطفی بهروز با کدملی ۳۷۸۱۸۳۲۲۹۵ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران بعنوان عضو هیات مدیره و آقای شهرام کدخدائی با کدملی ۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ دفتر در مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۷۷۷۶۸۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456932
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام بشماره ثبت ۶۲۸۵ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از محل نقدی از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به (۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام که برابر نامه شماره ۹۲/۹۰۰/۱۱ مورخ ۱۰/۰۲/۹۳ بانک صادرات زنجان تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۱۸۲۶۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563611
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۵۱۹۲۴۳۴۵۷۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603373
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جمیلی به کد ملی ۸ ۴۱۵۹۸۲ ۴۲۸ به عنوان نماینده جدید شرکت توسعه تجارت امیدایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ برای مدت باقیمانده به سمت عضو هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۱۲۵۲۵۵۷۷۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413462
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه‌ای شرکت در تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی بین میدان سرو و میدان کتاب پلاک ۱۲۶ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۹۸۹۹۳۸۱۷ منحل گردید ش۹۳۱۱۰۹۷۸۹۱۲۷۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563751
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۸ که در مورخ ۹/۹/۸۸ واصل گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان بعنوان بازرس قانونی اصلی آقای علی امانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۸۸ تعیین شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند. ۴ دفتر در مورخ ۳/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601341
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ و تاییدیه شماره ۱۸۴۵۵۳/۱۲۱ مورخ ۱۱/۴/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل مطالعات حال شده سهامداران منقسم به ۶۰ میلیون سهم هزار ریالی افزایش و ماده مربوط اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982529
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538755
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است ۲ دفتر در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ تکمیل و امضا شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781995
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایا رایان بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۰/۵/۹۰ تکمیل و امضاء شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933166
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر ولی پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ۲ آقای محمد مصطفی بهروز به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ۳ آقای شهرام کدخدائی به نمایندگی از طرف شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان ۴ آقای مصطفی فیروزی نیاکی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ۵ آقای محمدرضا شیرزاد کبریا به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقای علی اکبر ولی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مصطفی بهروز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام کدخدائی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی فیروزی نیاکی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شیرزاد کبریا بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۳ دفتر در مورخ ۹/۱۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103197
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

باستناد تاییدیه شماره ۹۲۷۱۲/۱۲۱ مورخه ۲/۱۰/۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۸۸ که در تاریخ ۳/۱۰/۸۸ واصل گردید. ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ۲ دفتر درمورخ ۳/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928379
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. *صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۰۳۱۵۶۱۰۱۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536372
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۸۷۷۴۷۶۲۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550271
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جمیلی به کدملی ۴۲۸۴۴۷۵۷۶۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت امیدایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ برای مدت باقیمانده به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد. ش۹۶۰۵۱۷۸۴۲۲۱۵۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657470
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/۹۶ و مجوز شماره۰۵۹ ۳۳۴۰۰۳ , ۹۶۹ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال منقسم به (۱۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی) به ۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی برابرگواهی شماره۷۳/۱۷۰۰۰/۶۴مورخ۰۵/۰۷/۱۳۹۶بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان که تماما پرداخت شده میباشد افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۷۲۳۶۰۰۱۵۶۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755298
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان معجزات آبادی شهرک صنعتی روی خیابان بهره وری ۶ پلاک ۷۴ طبقه همکف کدپستی ۴۵۳۵۱۵۳۴۵۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۹۲۱۷۹۷۸۲۳۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836125
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸ شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ ش۹۶۱۱۰۴۸۹۰۴۵۲۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841996
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی با شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ بعنوان نماینده بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ولی پور با شماره ملی ۴۲۸۴۱۰۸۵۴۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید کوتی با شماره ملی ۱۹۸۹۶۱۹۵۲۵ بعنوان نماینده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضاجمیلی با شماره ملی۴۲۸۴۴۷۵۷۶۲ بعنوان نماینده شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام کدخدائی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله چک، سفته، برات و غیره، با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۸۴۰۴۸۹۲۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106168
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *حدود اختیارات به شرح بندهای ۱۷، ۱۴، ۷، ۴، ۱ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید:. الف) بند ۱ ماده ۳۷ اساسنامه: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب) بند ۴ ماده ۳۷ اساسنامه: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پ) بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ت) بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ث) بند ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ج) بند ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش۹۷۰۴۱۳۴۷۷۲۳۸۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه