فرآوری مواد معدنی ایران

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460091758
زنجان شهر زنجان-غرب كوي كارمندان-خيابان ششم غربي-كوچه (فضاي سبز)-پلاك 0-4700-طبقه اول-- 4513984657
6
افراد
8
آگهی‌ها
5935
شماره ثبت
1370/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1469022
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۹۳۵ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۳۰۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732508
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس وفائی زنوز به شماره ملی ۰۴۹۲۴۱۰۲۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰، به عنوان عضواصلی هیات مدیره تا تار یخ ۱۱/۲/۱۳۹۴انتخاب شدند ش۹۳۰۹۲۳۴۱۷۸۰۹۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816892
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۰۵۱۶۴۶۱۱۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187915
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره ۱۰۶۶/۴۲/۴۰/۴۸۶۵ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری ساتا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ آقای ابراهیم بلالی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۳۱۰۱۲ جهت حضور و اعمال رأی در جلسات هیئت مدیره تا پایان مدت باقیمانده قانونی به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی شده‌اند. ش۹۵۰۹۲۲۳۱۴۹۷۹۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501713
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۴۱۷۴۵۱۵۲۸۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629637
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان اله شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۸۸۹۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای موسی مجیدی به شماره ملی ۲۱۶۲۴۷۳۹۷۶به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم بلالی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۳۱۰۱۲ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ و آقای رضا منفردبه شماره ملی ۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱ به نمایندگی ازطرف شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید علاماتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲ به نمایندگی ازطرف شرکت کالسیمین به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۰۲/۹۸ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب هر یک با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۰۴۶۰۱۸۰۸۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671068
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: زنجان شهر زنجان غرب کوی کارمندان خیابان ششم غربی کوچه (فضای سبز) پلاک ۰ ۴۷۰۰ طبقه اول کدپستی ۴۵۱۳۹۸۴۶۵۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۷۳۰۳۵۵۳۹۱۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066202
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶مورد تصویب قرار گرفت. *مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۰۵۱۶۳۷۱۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک