شرکت عایق های الکتریکی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460089123


شماره ثبت:
5667
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1383/8/4
آدرس:
استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان تهم - آبادي شهرك صنعتي اشراق-خيابان روزبه 11-پلاك 75-طبقه همكف- 4533156791

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا جمشیدی 1681243
آقای احمد مهدوی 1681243
آقای عزیزاله علیمحمد 13106788
آقای سید محمد موسوی 13106788
کریم میرعلیخانی 13106788
آقای ناصر شریفیان 13106788
آقای مجتبی شهبازی 13455407
*اقای سعید تقی لو 13455407
خانم مهشید امیرمقدمی 13455407
یعقوب کارگرزاده 13648263
آقای مسعود سالاری راد 13648263
آقای یداله علی آبادی 13648263
آقای سهندعلی فلاحی چهاربرج 13648263
آقای حمید کاظمی 13648263

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629374
آگهی تصمیمات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهام عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در تاریخ ۱/۳/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۷۹۴۰۶۱۲ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719374
آگهی تصمیمات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ که در تاریخ ۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۹۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ده هزار ریالی از محل سود سهام افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. ۲ دفتر در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۱۹۷۳۶۰۷ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097611
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

طبق صورت جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و ۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ۲. شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام ۳. شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن سهامی عام ۴. شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو ۵. موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۲ آقای سعید تقی لوبه نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی مرتضوی بنمایندگی شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد مهدوی بنمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم میر علیخانی بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران و علیرضا انتظاری بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل به تنهایی با عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ دفتر در مورخ ۵/۳/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۴۵۰۲۱۵۱ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216427
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۷/۹۲ واصل گردیده: ۱ آقای سعید تقی لو به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی مرتضوی به نمایندگی شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مهدوی به نمایندگی شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و کریم میر علیخانی به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران و رضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر امور مالی شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر امور مالی شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۶/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۸۸۴۲۴۱۰ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348429
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۷/۱۱/۹۲ واصل گردید: ۱ آقای عزیز اله علیمحمد بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۴ انتخاب شدند. ۲ اختیارات هیئت مدیره طبق ۱۸ بند بر اساس صورت جلسه شماره ۱۰ ۹۲ ۱۲۵ مورخ ۲۸/۲/۹۲ هیئت مدیره به مدیر عامل جدید آقای عزیز اله علیمحمد تفویض گردید. ۲ دفتر در مورخ ۹/۱۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۵۲۷۴۵۶۶ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681216
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفوری شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰، شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸، شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰، شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸، شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۴۶۴۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681243
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تقیلو به کد ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری بشماره ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مهدوی به کد ملی ۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ به نمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزاله علیمحمد به کد ملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱ به نمایندگی شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رضا جمشیدی به کد ملی ۴۱۸۹۲۳۰۳۲۴ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای کریم میرعلیخانی به کد ملی ۴۴۱۰۹۱۹۰۱۶ به نمایندگی شرکت ترانفسورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی و اوراق اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل بتنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۴۶۳۹۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247155
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۵۶۶۷ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ۲۸/۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند:۱ شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)، ۲ شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام).۳ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (سهامی عام).۴ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو.۵ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱/۹۰ آقای محمد کبیری اصفهانی به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سعید تقی لو به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای احمد مهدوی به نمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به سمت مدیرعامل، آ قای مصطفی مرتضوی به نمایندگی شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن و کریم میرعلیخانی به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتورایران به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت معتبراست و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۶ دفتر در مورخ ۴/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474500
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۸ که در مورخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید: ۱ به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات اختیارات مدیرعامل در ۱۸ ماده مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ دفتر مورخ ۲/۳/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543699
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۸۹ که مورخ ۶/۲/۸۹ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ دفتر مورخ ۲۱/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749118
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. - موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۲۸۱۰۶۹۱۰۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106788
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۱/۹۶ آقای عزیزاله علیمحمد به شماره ملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای کریم میرعلیخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۱۹۰۱۶ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد موسوی به شماره ملی ۵۳۹۹۲۸۵۳۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر شریفیان به شماره ملی ۴۲۸۰۷۵۹۵۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مهشید امیرمقدمی به شماره ملی ۴۲۷۰۸۰۷۱۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید تقیلو با شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۲۵۵۹۲۶۵۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455383
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی (سهامی عام) ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی (سهامی عام) ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی (سهامی عام) ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۱۰۳۱۵۷۴۴۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455407
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی شهبازی به کدملی ۴۲۸۴۸۴۵۱۷۹ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر شریفیان به کدملی ۴۲۸۰۷۵۹۵۰۲ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهشید امیر مقدمی به کدملی ۴۲۷۰۸۰۷۱۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یداله علی آبادی به کدملی ۵۸۹۹۵۹۷۴۸۸ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کریم میر علیخانی به کدملی ۴۴۱۰۹۱۹۰۱۶ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید تقیلو به کدملی ۴۲۸۴۲۶۹۱۳۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امورمالی شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طی ۱۷ بند به شرح ذیل به مدیرعامل (آقای مهندس سعید تقیلو) تفویض گردید. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات، اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد. اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات مجامع و هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیر دولتی و نهادها) کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امورمالی شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. انجام کلیه معاملات طبق آئین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها (جاری سرمایه ائی) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن امضای اسناد مالی و ظهر نویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری انجام مفاد ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیئت مدیره و بازرس شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی و یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و خلع یدو رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امورمشابه دیگر (امور فوق بعنوان مثال بوده و محدود نمی‌شود) نصب و عزل کارکنان تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مزایا و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره پرداخت حقوق و مزایا و عیدی، پاداش، بهره وری و... به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیئت مدیره اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیئت مدیره پرداخت وام (، ازدواج، ضروری ومشارکت...) به کارکنان طبق آیین نامه ووام ضروری طبق صلاحدیدکدیرعامل تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیر نقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته مدیرعامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را به کارکنان شرکت تفویض نماید انجام مکاتبات و امضای صورتحسابهای فروش سایر امور جاری شرکت طبق قوانین و عرف به عهده مدیرعامل می‌باشد یا بر اساس مصوبات هیئت مدیره تفویض می‌گردد ش۹۶۰۳۱۰۷۴۷۷۸۰۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648263
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علی آبادی به شماره ملی ۵۸۹۹۵۹۷۴۸۸ طی معرفی نامه شماره ۱۵۲/۹۶/۰۱۰۰/۲ مورخ ۲۶/۰۱/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ طی معرفی نامه شماره ۰۸۰ ۹۶ ۲۱۰ ت ز مورخ ۳۱/۰۵/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کریم میرعلیخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۱۹۰۱۶ طی معرفی نامه شماره ۱۳۹۶/۱۶۲۱۸/ د م ع مورخ ۱۳/۰۶/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای سهندعلی فلاحی به شماره ملی ۲۹۷۱۹۶۱۴۶۱ طی معرفی نامه شماره ۰۷۹۶ ۹۶ ۲۰ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۷۴۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود سالاری راد به شماره ملی ۳۷۸۰۵۳۷۲۷۳ طی معرفی نامه شماره ۱۸۳۹ ۰۰۱ ۹۶ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدکاظمی به شماره ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) تاتاریخ ۲۵/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. • کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات طی ۱۸ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات، اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد. اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات مجامع و هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیر دولتی و نهادها) کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. انجام کلیه معاملات طبق آئین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها (جاری سرمایه ائی) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن امضای اسناد مالی و ظهر نویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری انجام مفاد ۲۳۲ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیئت مدیره و بازرس شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی و یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و خلع یدو رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امورمشابه دیگر (امور فوق بعنوان مثال بوده و محدود نمی‌شود) نصب و عزل کارکنان تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مزایا و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره پرداخت حقوق و مزایا و عیدی، پاداش، بهره وری و … به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیئت مدیره اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیئت مدیره پرداخت (وام ازدواج و مشارکت و …) به کارکنان طبق مصوبات و آیین نامه، و وام ضروری طبق صلاحدید مدیرعامل تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیر نقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته مدیرعامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را به کارکنان شرکت تفویض نماید انجام مکاتبات و امضای صورتحسابهای فروش سایر امور جاری شرکت طبق قوانین و عرف به عهده مدیرعامل می‌باشد یا بر اساس مصوبات هیئت مدیره تفویض می‌گردد. ش۹۶۰۷۱۷۲۷۶۱۰۲۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019722
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۷۰۲۱۹۶۳۲۳۲۶۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167018
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان روزبه ۱۱ پلاک ۷۵ طبقه همکف کدپستی ۴۵۳۳۱۵۶۷۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۵۲۲۳۲۸۴۰۸۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه