شرکت صنعت روی زنگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460086306


شماره ثبت:
5383
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/12/18
آدرس:
زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان زنجانرودبالا - روستا مهتر-جاده كيلومتر 10 دندي-جاده (اختصاصي صنعت روي زنگان)-پلاك 0-طبقه همكف-- 4537155664

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهندس ولی اله بیات 1440102
علیرضا اسماعیلی علمدارمحلی 1440102
آقای مصطفی الماسی 1440102
محمدابراهیم فروزنده 1440102
مهدی غریبلو 1440102
آقای قاسم فارسی عباس آبادی 1440102
آقای اصغر عامری 12994382
آقای ابوالفضل امیری 12994382
آقای محمدرضا اربابیان 12994382
آقای حمیدرضا اسدی 13541285
آقای عطاء تفضلی 13541285
آقای ذبیح اله دواجی 13541285
آقای علیرضا سربندی 14074153
آقای ابوالفضل مصطفایی 14074153
آقای رامین محمدی نیائی 14074153
آقای موسی مجیدی 14074153

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629376
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه سال ۹۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۷۹۴۰۴۰۶ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097664
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۶/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده مرکز اصلی شرکت به آدرس زنجان کیلومتر ۵ جاده بیجار کیلومتر ۱۰ جاده دندی جاده اختصاصی شرکت صنعت روی زنگان تغییر یافت. دفتر در تاریخ ۷/۳/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۴۵۰۰۰۴۱ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097970
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ به این اداره واصل شده است: ۱ ترازنامه سال ۱۳۹۱ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در مورخ ۱۸/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۴۵۰۰۱۴۵ مسئول ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413112
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹ ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۹۴۰۷۷۱۶ اداره شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440102
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: (۱ آقای محمد ابراهیم فروزنده کد ملی ۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱ بنمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره (۲ آقای ولی اله بیات کد ملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ بنمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره (۳ آقای مهدی غریبلو کد ملی ۰۰۴۹۰۷۳۵۲۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره (۴ آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی کد ملی ۵۷۹۹۵۶۵۷۰۳ بنمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره (۵ آقای قاسم فارسی عباس آبادی کد ملی ۳۹۳۳۱۲۷۴۰۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مصطفی الماسی کد ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردید. برابر ماده ۱۲۴ قانون تجارت اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ۶) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالح و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۸) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۰۰۶۹۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471100
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۲۵/۲/۹۳ ۴۷/۱۷۰۰۰/۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی و ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ ۲۴۵/۱۷۰۰۰/۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش۱۸۳۱۸۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566148
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) بشماره ثبت۵۳۸۳ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۰ که به تاریخ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر مورخ۲۶/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307279
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای مصطفی الماسی بسمت مدیر عامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ۲ برای ماده ۱۲ ق ت اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663053
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد نامه شماره ۱۶۵۵۹/۱۲۱۲/۱۰/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ و هیئت مدیره که در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده است. ۱ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. ۳ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند. شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمدابراهیم فرزونده و شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ولی اله بیات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامحسین ابراهیم شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی غریبلو شرکت کالسیمین (سهامی عام) با نمایندگی پرویز خسروشاهی و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مصطفی الماسی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شدند اختیارات هیئت مدیره به شرح به مدیرعامل تنفیذ گردید. ۳۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۳۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه ۳۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳۴) صدور، ظهرنویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. و ۳۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۳۶) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهارچوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۳۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۳۸) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سهم الشرکه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دفتر در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680757
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ که در مورخ ۳۰/۶/۸۹ واصل گردیده: ۱ آقای محمدرضا کاشانی به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۱۴/۷/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757825
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه سال ۹۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792087
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه شرکت وصورت سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی بهرادمشار به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضای هیئت مدیره به قرار زیر به مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹ ش۹۵۰۲۲۲۱۷۴۸۸۳۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994382
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای اصغرعامری به شماره ملی ۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ ۲) آقای محمدرضا اربابیان به شماره ملی ۰۴۹۲۲۹۸۱۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹ ۳) آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی ۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ ۴) آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی ۳۹۳۳۱۲۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ ۵) آقای علیرضا اسماعیلی علمدارمحلی به شماره ملی ۵۷۹۹۵۶۵۷۰۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی ۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۴/۰۲/۹۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۸) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرار دادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبرخواهد بود. ش۹۵۰۶۰۹۲۳۸۳۵۱۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446199
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه شرکت وصورت سود وزیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. * مؤسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۰۶۶۵۸۱۱۸۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541285
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عطاء تفضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۱۲۰۵۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا سربندی به شماره ملی ۰۰۵۱۵۳۰۳۳۳ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید سلطانیانی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۷۶۲۴۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ذبیح اله دواجی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۷۸۹۰۶ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای رامین محمدی نیائی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۴۵۵۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به عنوان عضوهیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از ا عضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. ۶) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیه ایقاعات براساس مفادآیین نامه معاملات شرکت ۷) اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۸) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس. ۹ (تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ش۹۶۰۵۱۱۱۷۱۸۱۸۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765596
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان زنجانرودبالا روستا مهتر - جاده کیلومتر ۱۰ دندی - جاده (اختصاصی صنعت روی زنگان) - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی ۴۵۳۷۱۵۵۶۶۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۹۲۷۸۹۲۵۳۴۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038439
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. *ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، صورت سود وزیان سال منتهی به تاریخ مذکورمورد تصویب قرارگرفت. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال عبارتند از:. ۱ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ ۲ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ ۳ شرکت تولید روی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸ ۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ ۵ شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹ ش۹۷۰۲۳۰۷۹۰۲۵۲۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074153
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علیرضا سربندی به شماره ملی ۰۰۵۱۵۳۰۳۳۳ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۰۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره • آقای رامین محمدی نیائی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۴۵۵۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره • آقای حمید سلطانیانی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۷۶۲۴۵ به نمایندگی از شرکت تولیدروی بندر عباس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (موظف) • آقای ابوالفضل مصطفایی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۸۷۹۳۱ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای موسی مجیدی به شماره ملی ۲۱۶۲۴۷۳۹۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره *کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از ا عضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. *با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، اعضاء هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۸ ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۸ ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دیگر طبق اساسنامه. ۸ ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۸ ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه. ۸ ۶) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیۀ ایقاعات براساس مفادآیین نامه معاملات شرکت ۸ ۷) اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۸ ۸) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به حسابرس و بازرس قانونی. ۸ ۹ (تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ش۹۷۰۳۲۳۷۲۷۶۰۱۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه