ترانس پست پارس

شرکت ترانس پست پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460080786
شهرك صنعتي شماره يك - خيابان پرفسور ثبوتي - ابتداي خيابان دي 4533155895
18
افراد
25
آگهی‌ها
4824
شماره ثبت
1381/6/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 617387
آگهی تغییراتشرکت ترانس پست پارس سهامی عامشماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۴/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ شرکت‌های ایران ترانسفو ایران ترانسفو ری ترانسفورماتور توزیع زنگان نیرو ترانس پارس سویچ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ موضوع معاملات ماده ۱۲۹ مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۶ دفتر مورخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۷۶۳۲۸۱۴ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660441
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عامشماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که در تاریخ ۸/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای محمد کبیری اصفهانی بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر گزین بنمایندگی از شرکت نیرو ترانس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خاکی صدیق بنمایندگی از ترانسفورماتور توزیع زنگان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیار نمایندگی از ایران ترانسفوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۹۴۶۰۵۱۶ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061480
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۷/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ موضوع معاملات ماده ۱۲۹ مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۵ دفتر مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۸۴۲۷۰۱ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062749
آگهی تصمیمات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مورخ ۴/۱۰/۹۱ هیئت مدیره که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادها و ارگان‌های انقلابی و موسسات خصوصی ۱۲ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل حقوق دستمزد و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با توجه به مصوبات اداره کار و آئین نامه‌های داخلی شرکت. ۲۲ پاداش نقدی به کارکنان حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا و بیش از آن با تایید هیئت مدیره ۳۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و هزینه و متفرعات ۴۲ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی و پرداخت واخواست اوراق تجارتی برابر آئین نامه معاملات ریالی. ۵۲ انجام کلیه عملیات و خدمات بازرگانی در چهارچوب آئین نامه مصوب شماره ۳۵ مورخ ۱۲/۷/۸۳ ۶۲ پرداخت وام به کارکنان در چارچوب با شرایط ذیل و خارج از شرایط ذیل پس از تایید هیئت مدیره ۱۶۲ بودجه وام مشارکت با توجه به آئین نامه مربوطه ۲۶۲ بودجه وام موارد فورس ماژور ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال برای هر مورد حداکثر ده میلیون ریال. ۷۲ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین و تقاضای تجدید در رای صادره با اجرای آن به جز محل شرکت. ۸۲ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند صرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین دعوی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور و برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۹۲ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به هیئت مدیره ۱۰۲ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت و تنظیم و تسلیم ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره ۱۱۲ انجام هزینه‌های جاری و خدماتی ۱۲۲ درخواست نقدی از صندوق شرکت تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال. ۱۳۲ مذاکره و عقد کلیه قراردادهای دسته جمعی با کارکنان و یا مراجع ذیصلاح. دفتر در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۸۴۲۸۰۵ مسئول ثبت شرکت‌ها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208651
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای علی مزینی منفرد با کد ملی ۰۰۴۲۲۱۶۴۶۱ بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. دفتر در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۸۵۷۰۵۱۳ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1352265
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۲ که در تاریخ ۷/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای علیرضا شریفی با کد ملی ۰۰۵۹۶۴۲۹۴۷ بنمایندگی از شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ۲ دفتر در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۳۸۵۳۵۰۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512625
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا و شناسه ملی ۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله با کدملی ۳۸۷۲۲۵۵۹۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ عضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای ایران ترانسفوشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ نیرو ترانس شنا سه ملی۱۰۱۰۱۳۶۰۰۳۵ پارس سوئیچ شنا سه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ ایران ترانسفوری شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰. ش۹۳۰۴۱۸۲۹۴۱۶۵۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512629
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مزینی منفرد با کدملی ۰۰۴۲۲۱۶۴۶۱ به نماینده شرکت ایران ترانسفو با وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اکبر گزین با کدملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به نماینده شرکت نیرو ترانس و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ولی الله بیات با کدملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ به نماینده شرکت پارس سوییچ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای اکبر هوشیار باکدملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علیرضا شریفی با کدملی ۰۰۵۹۶۴۲۹۴۷به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۴۱۸۶۶۴۳۸۸۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724480
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به شماره ثبت ۲۱۲۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی منصوری راد با کد ملی ۳ ۶۰۷۹۳۴ ۰۰۴ بعنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب گردید ش۹۳۰۹۱۷۵۱۰۵۰۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107169
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که در تاریخ ۸/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای محمد کبیری اصفهانی بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر گزین بنمایندگی از شرکت نیرو ترانس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خاکی صدیق بنمایندگی از ترانسفورماتور توزیع زنگان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیار نمایندگی از ایران ترانسفوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169510
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۴۸۲۴ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۲/۹۰ که در تاریخ۲۰/۲/۹۰ به این اداره واصل شده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسیده است. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گسترپویا به سمت بازرس اصلی و آقای علی صاره راز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ موضوع معاملات ماده۱۲۹ مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۵ دفتر در مورخ۲۷/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445747
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۴/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ شرکت‌های ایران ترانسفو ایران ترانسفو ری ترانسفورماتور توزیع زنگان نیرو ترانس پارس سویچ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ موضوع معاملات ماده ۱۲۹ مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۶ دفتر مورخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848089
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت پارس سوییچ با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ شرکت نیرو ترانس با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ شرکت ایران ترانسفو ری با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۳۲۳۸۲۷۱۶۹۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877960
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای هادی گل بیانی به شماره ملی۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای اکبر گزین به شماره ملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰به نمایندگی از طرف شرکت نیرو ترانس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۰۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ به سمت عضو هیات مدیره - آقای رضا جمشیدی به شماره ملی ۴۱۸۹۲۳۰۳۲۴به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر هوشیار به شماره ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۰۶۸۰۵۲۳۱۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252423
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت پارس سوییچ با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ شرکت عایق‌های الکتریکی پارس با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ شرکت ایران ترانسفو ری با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ ش۹۵۱۰۲۲۳۲۴۲۷۰۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252432
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۲/۹۷: آقای هادی گل بیانی به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای روح الله حیدر زاده به شماره ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵به نمایندگی از طرف شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای عباس خسروی به شماره ملی ۰۶۳۸۸۸۹۸۳۹به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۵۶۸۲به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت عضوهیات مدیره آقای اکبر هوشیار به شماره ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) *حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۲۸۵۹۷۵۶۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272083
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * بازرسین شرکت: مؤسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر محمدی با کدملی ۴۲۸۰۸۴۰۰۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۴۴۶۶۲۳۸۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478612
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر محمدی با کدملی ۴۲۸۰۸۴۰۰۸۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۹۶۴۷۹۳۴۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506355
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جباری تیمورلویی به شماره ملی ۱۳۷۷۳۵۵۹۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ و با استناد به نامه شماره ۲۱۸۹ ۵۲ ۱۰ ت ز مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای روح الله حیدر زاده به شماره ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ و با استناد به نامه شماره ۲۵۸۲/ص/۹۵ مورخ ۲/۹/۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ وبا استناد به نامه شماره ۱۵۱۴ , ۸۷۱ مورخ ۱۵/۴/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس خسروی به شماره ملی ۰۶۳۸۸۸۹۸۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰و بااستناد به نامه شماره ۶۰۸۵/۶۹۵۹۰/ دم ع مورخ ۲/۹/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۵۶۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ و با استناد به نامه شماره ۵۷۷۷۳۹ ۵ مورخ ۲/۹/۹۵ به سمت عضوهیئت مدیره آقای اکبر هوشیار به شماره ملی ۰۶۰۳۱۶۵۲۵۷ به سمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۱۹۹۹۰۶۷۶۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759726
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین طاهری اسبق با شماره ملی ۱۶۸۹۵۳۹۱۰۰ برای مدت باقی مانده بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهدآورشرکت با امضای مشترک یکی ازاعضای هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. ش۹۶۰۹۲۲۳۸۰۶۵۰۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836631
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای ارسلان فتحی پور به شماره ملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳بعنوان عضو هیات مدیره ورئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۱۱۰۴۹۳۷۵۶۲۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192948
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید کاظمی به شماره ملی ۴۳۰۲۵۹۰۱۴۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای روح اله حیدرزاده به شماره ملی ۵۲۶۴۱۵۶۲۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت عایق‌های الکتریکی پارس به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی ۲۳۴۸۵۶۸۲۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۶۰۱ به سمت عضو هیات مدیره ۴ آقای عباس خسروی به شماره ملی ۹۸۸۸۹۸۳۰۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰به سمت عضو هیات مدیره ۵ آقای طهمورث دلفانی به شماره ملی۶۲۷۹۸۵۵۶۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فاوا صنعت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۵۷۸ به سمت عضو هیات مدیره ۶ آقای امین طاهری اسبق به شماره ملی ۰۹۵۳۹۱۰۱۶۸ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاو با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۰۷۱۸۲۶۳۲۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192955
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت توسعه فاوا صنعت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۵۷۸ ۳ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۶۰۱ شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳ ش۹۷۰۶۰۷۶۲۸۳۸۸۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192961
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورت‌های مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. * مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۰۷۷۹۴۲۴۱۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349917
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید کاظمی به شماره ملی ۱۴۶۳۰۲۵۹۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای روح اله حیدرزاده به شماره ملی ۲۰۹۲۶۴۱۵۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت عایق‌های الکتریکی پارس به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۵۶۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت عضو هیات مدیره ۴ آقای عبدالحمید رهیده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۱۴۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره ۵ آقای طهمورث دلفانی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۵۵۶۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فاوا صنعت به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۸۵۷۸ به سمت عضو هیات مدیره ۶ آقای امین طاهری اسبق به شماره ملی ۱۶۸۹۵۳۹۱۰۰ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاو با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۸۵۴۲۶۵۰۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک