شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460078760


شماره ثبت:
4620
تعداد بازدید:
37
تأسیس:
1381/6/31
آدرس:
زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان تهم - آبادي شهرك صنعتي اشراق-خيابان سهروردي 1-پلاك 235-طبقه همكف-- 4533153378

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مسعود ثالثی 12992178
آقای اصغر اکبر زاده 12992178
آقای یداله علی آبادی 12992178
آقای علی محمد رنجبر 12992178
سید جواد سیدی کمجانی 12992178
آقای احمد مهدوی 12992178
آقای رضا جمشیدی 13475173
آقای عزیزاله علیمحمد 13929294
یعقوب کارگرزاده 13929294
خانم پروین پاشائی راد 13929294
بهزاد ظهیری 14402675

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 640185
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی شماره ثبت ۲۲۰۷۱ و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت ایران ترانسفو ۲ آقای مسعود ثالثی ۳ آقای سید جواد سیدی کنجانی ۴ آقای مصطفی شاه حسینی ۵ آقای علی محمد رنجبر ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ آقای علیمحمد رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ثالثی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی مزینی منفرد نماینده شرکت ایران ترانسفو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاه حسینی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عزیز اله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۶/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۸۴۱۹۶۱۰ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014869
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای مصطفی مرتضوی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۱۶۹۸۸۳۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079251
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت ۲۲۰۷۱ و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ با توجه به استعفای آقای مصطفی شاه حسینی از ترکیب اعضای هیات مدیره آقای محمد چوپانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و در ترکیب هیات مدیره قرار گرفت. ۵ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۲ آقای علیمحمد رنجبر بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود ثالثی بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علی مزینی منفرد نماینده شرکت ایران ترانسفو بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد چوپانی بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مصطفی مرتضوی به سمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۱۸/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۵۶۷۲۹ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222330
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۰۳/۰۷/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ۲۹/۷/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی آقای سید محمد موسوی آقای علی محمد رنجبر آقای سید جواد سیدی کنجانی آقای مسعود ثالثی آقای احمد مهدوی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۰۳/۰۷/۹۲ آقای علی محمد رنجبر به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود ثالثی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای سید محمد موسوی به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد مهدوی به سمت عضو هیات مدیره آقای مصطفی مرتضوی به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر است. ۴ دفتر در مورخ۳۰/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۷۲۴۷۴۸ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520206
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۴۲۱۹۷۷۹۴۶۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520252
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهندس مهشید امیرمقدمی به سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۳/۷/۱۳۹۴انتخاب شد ۲ آقای سیدجواد سیدی کنجانی فرزند سیدابراهیم به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل ۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۴۲۱۵۷۸۱۶۲۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772721
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ که به تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و آقای صاره راز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر مورخ ۹/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321927
آگهی تغییرات شرکت ترانسفوماتور سازی کوشکن سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ که در مورخ ۱۶/۱/۸۸ واصل گردید. ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۸ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ مؤسسه حسابرسی کوشش بعنوان بازرس اصلی و فرزاد سنندجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ شرکت ایران ترانسفو، آقایان احمدعلی ثالثی، مسعود ثالثی، مصطفی شاه حسینی و سیدجواد سیدی کنجانی بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۵ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ آقای مسعود ثالثی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجواد سیدی کنجانی بسمت نایب رئیس و قائم مقام مدیرعامل و آقای علی مزینی منفرد بنمایندگی شرکت ایران ترانسفو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدعلی ثالثی و مصطفی شاه حسینی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای عزیزاله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ دفتر مورخ ۲۱/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804454
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حساب‌ها و عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ (ترازنامه و صورت‌های سود و زیان) تصویب شد. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش۹۵۰۲۲۹۹۶۶۸۷۱۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992178
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۰۳/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی۴۱۳۲۰۱۹۰۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای مسعود ثالثی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل. آقای اصغر اکبرزاده به شماره ملی ۴۲۸۳۶۴۴۷۶۵ بعنوان نماینده شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ آقای احمد مهدوی به شماره ملی۵۱۷۹۰۳۹۸۷۸ به سمت عضو هیات مدیره. آقای یداله علی آبادی به شماره ملی ۵۸۹۹۵۹۷۴۸۸ به سمت مدیر عامل (خارج از هیات مدیره با حدود اختیارات ابلاغی مصوب). * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۸۸۱۲۹۲۶۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425671
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و صورت‌های سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ۳ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۴ - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ - آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی ۴۱۳۲۰۱۹۰۱۲ - آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ - آقای مسعود ثالثی به شماره ملی۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰ - آقای عزیزاله علی محمد به شماره ملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱ ش۹۶۰۲۲۱۹۵۲۲۰۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475173
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی۴۱۳۲۰۱۹۰۱۲ فرزند ماشااله به سمت رئیس هیات مدیره. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای رضا جمشیدی به شماره ملی ۴۱۸۹۲۳۰۳۲۴ فرزند غلام رضا بعنوان نماینده حق یقی ش رکت ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت عضو هیات مدیره به موجب نامه شماره ۹۶ ۰۰۱ ۱۷۴۴ مورخ ۲۶/۰۲/۹۶. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای مسعود ثالثی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰ فرزند احمدعلی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد مصوبه شماره ۳۸۱/۹۶/۰۱۰۰/۲ مورخ ۳۰/۰۲/۹۶هیات مدیره به شرح پیوست عینا" به نامبرده تفویض و ابلاغ گردید. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ فرزند سیدابراهیم به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای عزیزاله علی محمد به شماره ملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱ فرزند قربانعلی به سمت نائب رئیس هیات مدیره. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) خانم پروین پاشائی راد به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۴۱۷۹ فرزند حیدرقلی به سمت قائم مقام مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اشخاص مندرج در بندهای یک تا شش صورتجلسه بشرح فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرح اختیارات مدیرعامل: به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آیین نامه معاملات، اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد. اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات هیات مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی). کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان به امضای قائم مقام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نظارت و کنترل بر انجام کلیه معاملات طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها (جاری سرمایه‌ای) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن طبق بودجه‌های مصوب. امضای اسناد مالی و ظهرنویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری. انجام مفاد ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیات مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استی فای یکایک حق وق واقعی یا متص ور و … شرکت و نیز دف اع از شرکت و به نام ش رکت در مقابل هر دعوای اقامه ش ده علیه ش رکت چه جزائی و چه حق وقی در هر ی ک از مراجع اخت صاصی یا عم ومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکاری و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توق یف مظ نون و متهم و قبول اموال بدهکار در جل سه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر. نصب و عزل کارکنان شرکت به استثناء مدیران رده اول که با تصویب هیات مدیره انجام خواهد شد. تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مزایا و ارتقاء گروه شغلی بر اساس طرح طبقه بندی و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره. پرداخت عیدی، پاداش، بهره وری و غیره به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیات مدیره. اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیات مدیره. پرداخت وام (مسکن، ازدواج، ضروری و …) به کارکنان طبق آیین نامه‌های وام و مصوبات هیات مدیره مشروط به پیش بینی آن در بودجه شرکت. پرداخت حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال به صورت وام قرض الحسنه به کارکنانی که دارای شرایط فورس ماژور بوده و استرداد آن طی ده قسط مساوی ماهیانه از محل وام در اختیار مدیرعامل. تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیرنقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را با مسئولیت خود به کارکنان شرکت تفویض نماید. انجام مکاتبات و امضای صورت حساب‌های فروش. تصویب برنامه تولید ماهیانه و سالیانه شرکت. تصویب نهایی سفارشات مواد اولیه سالیانه شرکت متناسب با برنامه‌های تولیدی سالیانه. تصویب صورتجلسه کمیسیون معاملات مطابق حدود تعیین شده در آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره. تصویب درخواست پرسنل در مورد وام‌های ضروری تا سقف ده میلیون ریال. تعیین سقف و روش محاسبه پاداش افزایش تولید. مذاکره با شرکت‌های داخلی و خارجی طرف مذاکره و معامله. تهیه و تنظیم بودجه شرکت اعم از بودجه خرید مواد، بودجه خرید ماشین آلات جدید و جایگزین جهت تصویب. تایید برگ خروج کالای امانی، تعمیراتی، فروش و تنفیذ آنها به مدیران ذیربط و کنترل بعدی جهت صحت عملیات. تایید اسناد خرید اعم از برگ دستور خرید، جمع بندی صورتحسابهای خرید تا سقف تعیین شده در آئین نامه معاملات. تایید اسناد بازرگانی اعم از مجوزهای گشایش اعتبار، دریافت کارت بازرگانی، درخواست ثبت سفارش، پروفرما در حد و اختیارات. تایید برگ سهام سهامداران. ش۹۶۰۳۲۷۲۱۷۹۶۱۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753434
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان سهروردی ۱ پلاک ۲۳۵ طبقه همکف کدپستی ۴۵۳۳۱۵۳۳۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۹۲۰۷۳۸۳۷۱۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910902
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: انجام فعالیت آزمایشگاهی. درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. ش۹۶۱۲۱۲۹۴۸۹۵۷۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929283
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵. شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸. آقای علی محمد رنجبر به شماره ۴۱۳۲۰۱۹۰۱۲ آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ آقای مسعود ثالثی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰ ش۹۶۱۲۱۹۹۷۷۶۸۴۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929294
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰بعنوان نماینده حقیقی شرکت ایران ترانسفوبه شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸. آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی ۴۱۳۲۰۱۹۰۱۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸). آقای مسعود ثالثی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸). آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل. تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸). آقای عزیزاله علی محمد به شماره ملی ۰۴۹۲۹۲۶۷۶۱بعنوان نماینده حقیقی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸. خانم پروین پاشائی راد به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۴۱۷۹به سمت قائم مقام مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اشخاص مندرج در بندهای یک تا شش صورتجلسه بشرح فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۹۳۵۴۸۹۶۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007695
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت شده به شماره ۱۳۸۹۸ و به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ثبت شده به شماره ۱۳۹۱۹ و به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۱۰۳۹۸۱۰۴۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402675
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای بهزاد ظهیری به شماره ملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به نمایندگی ازشرکت ایران ترانسفو به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸ انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق سرکار خانم پروین پاشائی راد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۱۰۱۰۵۷۱۴۷۶۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه