شرکت تجهیز نیروی زنگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460069728


شماره ثبت:
3646
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1378/12/24
آدرس:
زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان تهم - آبادي شهرك صنعتي اشراق-خيابان دي جنوبي-پلاك 343-طبقه همكف-- 4533155378

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مصطفی خواصی 1296872
احمد رضادیانی 1296872
آقای سیدحسین شهیدی 1686291
آقای محمدعلی بهشتی اصل 1686291
آقای امیرحسین نیوندی 1686291
آقای مصطفی خواصی 1686291
آقای علیرضا امیرفراهانی 13673261
آقای محمد کمالو 13673261
آقای سیدسهیل خادمی 13878259
آقای سید محمد جواد شهیدی 13908098
مرتضی کریمی خضراء 13908098
آقای بهنام امینی سفیداب 14220870
آقای سید محمد امین شهیدی 14220870
آقای صفر فرزانکیا 14220870

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 561646
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای مصطفی خواصی ۲ آقای بابک اجلال نوبریان ۳ آقای جواد کریمی خضراء ۴ شرکت پلیمر پارس هرمزان با نمایندگی آقای سیدعلی حسنین رضوی و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران با نمایندگی آقای ذکراله مشمول کلو به عنوان اعضای اصلی و خانم افسانه رحمانی و مرتضی کریمی خضراء به عنوان اعضای علی البدل ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ آقای سیدعلی حسنین رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ذکر اله مشمول کلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای ثابت آقای بابک اجلال نوبریان به همراه مدیرعامل شرکت و یا با امضای آقای سیدعلی حسنین رضوی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۶ دفتر مورخ ۱۶/۱/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۴۱۳۹۲۸۹ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640295
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ آقایان بابک اجلال نوبریان، آقای مصطفی خواصی شرکت پلیمر پارس هرمزان به نمایندگی آقای ساسان مختار ساسانی و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران به نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو و آقای جواد کریمی خضراء بعنوان عضو اصلی و خانم افسانه رحمانی و آقای مرتضی کریمی خضراء بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ۲ آقای بابک اجلال نوبریان رئیس هیئت مدیره و آقای ذکر اله مشمول کلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای آقای بابک اجلال نوبریان و آقای مصطفی خواصی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ دفتر مورخ ۱۷/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۸۴۱۸۹۱۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007464
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردیده: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید. ۲ دفتر در مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۰۸۹۰۰۷۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029354
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. آقای بابک اجلال نوبریان ۲. آقای مصطفی خواصی ۳. آقای جعفر حاجی بزرگی ۴. شرکت پلیمر پارس هرمزان ۵. آقای ذکر اله مشمول کلو بعنوان اعضای اصلی ۶. آقای محمد علی بهشتی بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ آقای بابک اجلال نوبریان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ذکراله مشمول کلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی بسمت مدیرعامل و شرکت پلیمر پارس هرمزان بنمایندگی آقای جواد کریمی خضرا و آقای جعفر حاجی بزرگی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای آقای بابک اجلال نوبریان به همراه مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره آقای ذکر اله مشمول کلو ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۶ دفتر در مورخ ۱۷/۱/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۲۵۶۴۷۰۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115128
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۶/۴/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ خانم زهرا فلاحی ۲ آقای مصطفی خواصی ۳ آقای جعفر حاجی بزرگی ۴ آقای ذکراله مشمول کلو ۵ احمدرضا دیانی به عنوان اعضای اصلی ۶ آقای محمدعلی بهشتی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۱۹/۴/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۷۴۷۷۱ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115129
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۶/۴/۹۲ واصل گردیده: ۱ آقای ذکراله مشمول کلو به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فلاحی نائب رئیس هیات و آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل و آقایان جعفر حاجی بزرگی و احمدرضا دیانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره به صورت دو امضایی با امضای ثابت آقای ذکراله مشمول کلو به همراه مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی و یا نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا فلاحی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و ضمنا اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدشد. ۲ دفتر در مورخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۷۴۷۷۰ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296872
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردید: ۱ اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده به قرار ذیل انتخاب شدند: آقایان سیدحسین شهیدی با کدملی ۳۳۹۲۰۶۶۲۱۴ امیرحسین نیوندی با کدملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ مصطفی خواصی با کدملی ۴۲۸۴۱۴۱۶۶۱ محمد کمالو با کدملی ۰۰۶۹۰۶۳۵۷۵ احمد رضادیانی با کدملی ۴۶۷۹۳۶۷۸۵۷ به عنوان اعضای اصلی و آقای محمدعلی بهشتی اصل با کدملی ۴۲۸۴۸۸۴۷۳۵ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ آقای امیرحسین نیوندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شهیدی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمد کمالو و احمد رضادیانی و محمدعلی بهشتی اصل اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره به صورت دو امضایی از سه امضاء با امضای مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی و رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین نیوندی و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شهیدی با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و ضمنا اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد شد. ۳ دفتر در مورخ ۸/۱۰/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۷۵۸۹۲۷ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469058
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال برای سال منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۳۰۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686291
آگهی تغییرات شرکت تجهیزنیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهنام امینی سفیداب با کد ملی ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ خارج ازشرکت به سمت مدیرعامل آقای امیر حسین نیوندی با کد ملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید حسین شهیدی با کد ملی ۳۳۹۲۰۶۶۲۱۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقایان احمدرضا دیانی با کد ملی۴۶۷۹۳۶۷۸۵۷ محمد کمالو با کد ملی۰۰۶۹۰۶۳۵۷۵ مصطفی خواصی با کد ملی ۴۲۸۴۱۴۱۶۵۱ اعضای اصلی هیات مدیره آقای محمدعلی بهشتی اصل با کد ملی ۴۲۸۴۸۸۴۷۳۵ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. چک و بروات و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان امیرحسین نیوندی رئیس هیات مدیره و سید حسین شهیدی نائب رئیس هیات مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاء همراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود. ش۹۳۰۸۱۱۶۴۴۹۸۲۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681786
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۴۶و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد باباپور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های میعانات شیمیایی پلیمر هرمزان به نمایندگی خانم افسانه رحمانی شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران به نمایندگی خانم ام فروه اعلم الهدی و آقایان مرتضی کریمی خضرا و بابک اجلال نوبریان آقای مصطفی خواصی به عنوان اعضا اصلی و جواد کریمی خضرا به عنوان عضو علی البدل. ۵ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ آقای مرتضی کریمی خضرا به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مصطفی خواصی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای بابک اجلال نوبریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714561
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای مصطفی خواصی ۲ آقای بابک اجلال نوبریان ۳ آقای جواد کریمی خضراء ۴ شرکت پلیمر پارس هرمزان با نمایندگی آقای سیدعلی حسنین رضوی و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران با نمایندگی آقای ذکراله مشمول کلو به عنوان اعضای اصلی و خانم افسانه رحمانی و مرتضی کریمی خضراء به عنوان اعضای علی البدل ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ آقای سیدعلی حسنین رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ذکر اله مشمول کلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای ثابت آقای بابک اجلال نوبریان به همراه مدیرعامل شرکت و یا با امضای آقای سیدعلی حسنین رضوی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۶ دفتر مورخ ۱۶/۱/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284077
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) بشماره ثبت۳۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در مورخ۴/۷/۸۹ واصل گردیده: ۱ آقای جواد کریمی خضرا به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های میعانات شیمیایی پلیمر هرمزان با نمایندگی خانم افسانه رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک اجلال نوبریان به سمت مدیرعامل و شرکت تعاونی انبوه سازان آتی ساز تهران با نمایندگی خانم ام فروه اعلم الهدی و آقای مصطفی خواصی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در قراردادها و تعهدات بانکی به صورت دو امضایی الزاما با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ممهور به مهرشرکت معتبر و نافذ خواهدبود. و حق برداشت از کلیه حسابهای بانکی شرکت به صورت دو امضایی با امضای ثابت مدیرعامل شرکت به همراه رئیس هیئت مدیره ممهور به مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرمالی شرکت آقای سید عباس میرصدری و مهرشرکت معتبر خواهدبود. ۲ دفتر درمورخ۱۵/۷/۱۳۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324744
آگهی تغییرات در شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی شماره: ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۰ که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید ۱۴بند از مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانوت تجارت اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد. ۱ - اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات مجامع و هیئت مدیره ۲ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (اعم از افراد حقیقی یا حقوقی، سازمانها و ادارات و نهادهای دولی یا غیردولتی) ۳ - انجام کلیه معاملات طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره ۴ - عقد قراردادهای خرید و فروش محصولات و مواد اولیه و ضایعات با رعایت صرفه و صلاح شرکت و امضای صورتحسابهای فروش مربوطه و ارائه گزارش ماهیانه به هیئت مدیره ۵ - دریافت مطالبات و انجام پرداختهای جاری و سرمایه‌ای شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن ۶ - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۷ - اخذ وام از بانک‌ها و شرکت‌ها و سایر موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و به میزان بهره و کارمزد یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ مصوبه از هیئت مدیره ۸ - افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه بانکی اعم از ریالی/ ارزی بنام شرکت، سپرده گذاری وجوه نزد بانکهای مورد تایید بانک مرکزی ایران به نرخ کارمزد رایج کشور با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیئت مدیره. ۹ - تامین و ارائه هرگونه ضمانتنامه بانکی اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصات و مزایده – ضمانتنامه گمرکی – ضمانت تعهد اجرای قراردادهای منعقده و دوران گارانتی. ۱۰ - پیش بینی و پیشنهاد بودجه و اعتبارات سال مالی آتی به هیئت مدیره و اخذ مصوبات مربوطه ۱۱ - تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و تهیه صورتهای مالی و یادداشتها و گزارشات عملکرد و ارائه به هیئت مدیره و بازرس شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلا قسمتی از قانون تجارت. ۱۲ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی، فرجام، مصالحه، تعیین و اختیار وکیل یا داور/ بدون اختیار صلح و سازش در هر یک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی و یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی، کیفری و جزایی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراثیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حقوقی و حقیقی توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر. ۱۳ - مدیرعامل می‌تواند عینا یا قسمتی از اختیارات ذکر شده را به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید. ۱۴ - سایر امور جاری شرکت طبق قوانین و عرف به عهده مدیرعامل می‌باشد یا بر اساس مصوبات هیئت مدیره تفویض میگردد. ۲ – دفتر در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ تکمیل و امضاء شد۰ رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394319
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ شرکت پالایش و پخش میعانات و فرآورده‌های شیمیایی پلیمر پارس هرمزان با نمایندگی آقای سید علی حسنین رضوی بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران با نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقایان بابک اجلال نوبریان و جواد کریمی خضرا بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم ام فروه اعلم الهدی و افسانه رحمانی بعنوان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای بابک اجلال نوبریان و یکی از امضاهای رئیس هیئت مدیره آقای سید علی حسنین رضوی و آقای مصطفی خواصی مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ تکمیل و امضاء شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939963
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ آقایان بابک اجلال نوبریان، آقای مصطفی خواصی شرکت پلیمر پارس هرمزان به نمایندگی آقای ساسان مختار ساسانی و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران به نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو و آقای جواد کریمی خضراء بعنوان عضو اصلی و خانم افسانه رحمانی و آقای مرتضی کریمی خضراء بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ۲ آقای بابک اجلال نوبریان رئیس هیئت مدیره و آقای ذکر اله مشمول کلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای آقای بابک اجلال نوبریان و آقای مصطفی خواصی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ دفتر مورخ ۱۷/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467690
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۲۴۶۴۸۷۱۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673261
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد کمالوبه شماره ملی ۰۰۶۹۰۶۳۵۷۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا امیر فراهانی به شماره ملی۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، کلیه چک و بروات و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان سید محمد جواد شهیدی رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نیوندی نائب رئیس هیئت مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاءهمراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود. ش۹۶۰۸۰۱۳۳۴۷۸۵۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673268
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶ وآقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ وآقای امیر حسین نیوندی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ وشرکت بازرگانی نویان ایده مهستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵ وآقای محمد کمالو به شماره ملی ۰۰۶۹۰۶۳۵۷۵ ش۹۶۰۸۰۱۱۵۶۲۷۹۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697693
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان دی جنوبی پلاک ۳۴۳ طبقه همکف کدپستی ۴۵۳۳۱۵۵۳۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۱۵۵۳۱۴۹۹۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878259
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد جواد شهیدی به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶ آقای سیدسهیل خادمی به شماره ملی ۲۲۴۹۷۳۷۷۷۰ شرکت توسعه تجارت سرمایه و فن آوری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۳۷۰ آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ ش۹۶۱۱۲۸۳۳۸۴۵۸۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908098
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره وعضو اصلی و آقای مرتضی کریمی خضرا به شماره ملی۰۰۷۵۰۸۰۹۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت سرمایه وفن آوری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۳۷۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره وعضو اصلی آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیات مدیره و آقای سید سهیل خادمی به شماره ملی۲۲۴۹۷۳۷۷۷۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تاتاریخ ۹/۹/۹۸ انتخاب شدند، *حق امضای چک و بروات و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان سید محمد جواد شهیدی رئیس هیات مدیره و مرتضی کریمی خضرا نائب رئیس هیات مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاءهمراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود ش۹۶۱۲۱۲۸۳۸۵۶۱۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175299
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه، صورت سود وزیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ۳ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۷۲۷۷۱۵۹۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220870
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای صفر فرزانکیا به شماره ملی ۰۵۳۱۰۳۷۰۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد امین شهیدی به شماره ملی ۰۰۱۳۱۷۹۴۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. - کلیه چک وبروات وسفته‌ها واسناد تعهدآور با امضاءآقایان سید محمد جواد شهیدی رئیس هیئت مدیره وامیرحسین نیوندی نایب رئیس هیئت مدیره وبهنام امینی سفیداب مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، با دوامضاءاز سه امضاء همراه بامهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود. ش۹۷۰۶۲۶۴۸۳۵۷۴۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220873
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶ - آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵ - آقای صفر فرزانکیا به شماره ملی ۰۵۳۱۰۳۷۰۷۱ - آقای سید محمد امین شهیدی به شماره ملی ۰۰۱۳۱۷۹۴۲۱ - آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی ۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷ ش۹۷۰۶۲۶۴۶۱۶۴۴۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه