شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460067600


شماره ثبت:
3430
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1378/6/7
آدرس:
زنجان شهرك صنعتي فاز 3 4533153183

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید محسن میرلوحی 1495834
آقای مهدی رضایی بهتر 12735936
آقای بنیامین علامتی 13410857

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584043
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجانسهامی عام بشماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدماتی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای فتحعلی ولائی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گرید. ۴ دفتر در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۵۴۹۸۵۲۱ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628775
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای محمد چوپانی نماینده شرکت ایران ترانسفوری برابر معرفی نامه شماره۴۷۲۳/۱۳۹۰/د م ع مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردید. ۲ دفتر در مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۷۹۴۰۸۱۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053265
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۷/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای فتحعلی ولایی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ ق. ت از طرف مجمع به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن ۲. شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان ۳. شرکت ایران ترانسفوری ۳. شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۴. آقای سید محمد موسوی ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ آقای عزیز اله علیمحمد به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی عامری به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهشید امیر مقدمی به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد چوپانی به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفوری بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۲۲/۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۵۲۱۰۴۸ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097672
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردیده: ۱ خانم مهشید امیر مقدمی بنمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی عامری بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی شمسی بنمایندگی از طرف شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ابوذری لطف بنمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفوری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی بنمایندگی از طرف سایرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق عادی شرکت به امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۱/۳/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۴۵۰۱۷۷۵ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258293
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ واصل گردیده: ۱ خانم مهشید امیری مقدمی بنمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مکنت بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی شمسی بنمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی بیات بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید محمد موسوی بنمایندگی از طرف سایرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق عادی شرکت بامضای مدیرعامل و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۲۱/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد. آدرس ثبت شرکتها: بلوار چمران روبروی استانداری اداره ثبت اسناد و املاک زنجان ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۰۱۰۹۴۵۹ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495401
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495834
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496712
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۰۱۵۸۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255557
آگهی تصمیمات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ که در مورخ ۱۶/۱/۸۹ واصل گردید. ۱ سید محمد موسوی عضو اصلی و رضا جمشیدی عضو علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۲۴/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512007
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) بشماره ثبت۳۴۳۰و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که درمورخ۱۰/۱/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و اقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. معاملات مشمول ماده۱۲۹ ق. ت از طرف مجمع به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان.۲ شرکت ایران ترانسفوری.۳ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو.۴ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن.۵ آقای سید محمد موسوی. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۸۹ آقای عزیزاله علیمحمد به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی عامری به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهشید امیرمقدمی به نمایندگی از شرکت توزیع ایران ترانسفو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حسین امیرک به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفوری و سید محمد موسوی اعضای هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. ۶ دفتر در مورخ۷/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735936
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت احراز ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضایی بهتر به شماره ملی ۴۲۸۴۳۶۷۱۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۱۲۱۳۶۷۴۱۵۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846626
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی شمسی به سمت رئیس هیات مدیره با کدملی:۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ / به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن به شناسه ملی:۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ آقای سید محمد موسوی به سمت نائب رئیس هیات مدیره با کدملی:۵۳۹۹۲۸۵۳۶۳ آقای مجید ادیبان به سمت عضو هیات مدیره با کدملی:۴۲۸۴۳۱۹۲۴۸ / به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی:۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای بابک منوچهری به سمت عضو موظف هیات مدیره با کدملی:۴۲۸۰۴۶۵۸۸۶/ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ آقای بابک محضری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل با کدملی:۲۲۰۰۴۴۰۷۲۳/ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی:۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ *حق امضاء کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۳۲۲۱۴۶۵۷۷۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194781
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ آقای بابک محضری به سمت رئیس هیات مدیره با کدملی ۲۲۰۰۴۴۰۷۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۳۰۰۹۶۳۶۸ آقای مجید ادیبان به سمت نائب رئیس هیات مدیره با کدملی ۴۲۸۴۳۱۹۲۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای یداله علی آبادی به سمت عضو هیات مدیره با کد ملی: ۵۸۹۹۵۹۷۴۸۸ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ خانم رفعت عبدالحسینی به سمت عضو هیات مدیره با کد ملی: ۴۲۸۰۴۹۳۷۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ آقای سید محمد موسوی به سمت عضو هیات مدیره با کدملی ۵۳۹۹۲۸۵۳۶۳ آقای بابک منوچهری به سمت مدیر عامل خارج از شرکت با کدملی ۴۲۸۰۴۶۵۸۸۶ * حق امضاء: کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیر عامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۲۸۲۳۲۴۸۵۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410840
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: تولید تجهیزات ترانسفورماتوردرصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش۹۶۰۲۱۲۷۱۷۵۳۶۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410857
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ شرکت ایران ترانسفوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ آقای بنیامین علامتی به شماره ملی ۱۴۶۵۷۶۰۷۵۱ ۳ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابرس رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای مهدی رضائی به شماره ملی ۴۲۸۴۳۶۷۱۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۱۲۵۸۹۹۷۲۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410863
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای بابک محضری به سمت رئیس هیئت مدیره / کدملی: ۲۲۰۰۴۴۰۷۲۳ / به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸ آقای مجید ادیبان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره / کدملی: ۴۲۸۴۳۱۹۲۴۸/ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۸۶۸۰۲ آقای یداله علی آبادی به سمت عضو هیئت مدیره / کدملی: ۵۸۹۹۵۹۷۴۸۸ / به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰ خانم رفعت عبدالحسینی به سمت عضو هیئت مدیره / کدملی: ۴۲۸۰۴۹۳۷۶۶/ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۱۰۱۲۰ آقای بنیامین علامتی به سمت عضو هیئت مدیره / کدملی: ۱۴۶۵۷۶۰۷۵۱ / سهام دار آقای بابک منوچهری به سمت مدیرعامل خارج از شرکت: کدملی: ۴۲۸۰۴۶۵۸۸۶ کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۱۲۶۰۵۹۳۷۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024982
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۲۸۲۹۱۵۱۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063865
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت برای صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. - نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - ایجاد و حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرارا. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - تعیین و میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاری کشور. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرو زیان صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناسان و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم ش۹۷۰۳۱۳۳۳۸۴۶۹۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه