شرکت توسعه معادن روی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460063089


شماره ثبت:
2972
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1377/2/19
آدرس:
زنجان شهر زنجان-اعتماديه-بلوار شريعتي-خيابان 12متري ششم شرقي-پلاك 1-طبقه همكف-كدپستي4515636953 4515636953

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای هادی آقابابایی 1469030
محمدحسین بصیری 1722041
آقای محمد باقر فقیه 1772783
آقای علی کارگر 1772783
مهدی کوهی 1772783
آقای محمد قبادی سامانی 12643500
سید علی رئیس زاده 12643500
اردشیر سعدمحمدی 13303695
یوسف الهی شکیب 13303695
آقای علی فضلوی 13303695
آقای علیرضا نیک زادرهبر 13836896

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643741
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عامشماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۸/۳/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۵/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۸۶۶۴۹۳۱ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923739
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۱ که در مورخ ۲۲/۸/۹۱ به این اداره واصل شده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی عام) شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۲۵/۸/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۵۷۳۴۱۷۸ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983171
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ۱ آقای اردشیر سعدمحمدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمود کمانی بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای داود هنجی باقری بنمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عاص) بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای داریوش روحی بنمایندگی از شرکت تجلی سامانه (سهامی عام) عضو اصلی هیئت مدیره و آقای یعقوب کارگرزاده بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خا) بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها سفته‌ها قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل خواهد بود. ۲ دفتر مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۹۲۸۷۳۲۲ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029339
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۶/۱/۹۲ واصل گردید: ۱ آقای محمد اسکندری بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمود کمانی برای مدت باقیمانده شد و همچنین آقای داود هنجی باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر مورخ ۱۵/۱/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۲۵۶۵۶۰۱ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098747
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ۲۵/۳/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ۲۹/۳/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۶۶۴۳۴ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269077
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ واصل گردیده: ۱ آقای علی کارگر به نمایندگی از شرکت سرمایه مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدباقر فقیه به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی ابوالحسنی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده شد. ۲ دفتر در مورخ ۱۳/۹/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۱۷۴۸۴۰۷ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469030
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هادی آقابابایی بشماره ملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ش۱۸۳۰۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615246
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شمارة ۹۳/۵۲۵۷/ت/ش مورخ ۳/۶/۹۳ آقای مهدی کوهی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۲۳۹۵۹۸۳۵۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722041
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به موجب نامه شمارة ۳۵۱۸/تج/ش مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ آقای محمدحسین بصیری به شماره ملی ۲۴۱۱۱۰۹۹۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۳ انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۱۵۹۰۹۱۰۳۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772776
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مد ت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸. شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱. شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴. شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰. شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ ش۹۳۱۰۲۱۱۵۶۱۹۵۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772783
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علی کارگر به شماره ملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸بسمت رئیس هیأت مدیره.. آقای هادی آقابابایی به شماره ملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره.. آقای محمدباقر فقیه به شماره ملی ۶۱۸۹۸۰۹۵۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱بسمت عضو هیأت مدیره.. آقای محمدحسین بصیری به شماره ملی ۲۴۱۱۱۰۹۹۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰بسمت عضو هیأت مدیره.. آقای مهدی کوهی شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی بر اساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره.. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره.. تعیین شغل و حقوق مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آ نها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت.. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب.. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.. اقدام به افتتاح حسا ب و استفاده از آن با امضاءهای مجاز بنام شرکت.. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویض هیئت مدیره.. ظهر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق.. عقد هر گونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که. جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات.. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و آئین نامه معاملات.. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات بر هر مبلغ به هیئت مدیره.. تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره.. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت.. تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره.. شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله ا زهیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. ش۹۳۱۰۲۱۲۰۵۳۷۱۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323121
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ که در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ واصل گردید: ۱ آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مدرس خیابانی به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و آقای حمید ارجمندفر به نمایندگی از شرکت سرماهی گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مجتی حقانی به نمایندگی از شرکت تجلی سامانه (سهامی عام) عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل خواهدبود. ۲ دفتر مورخ ۱/۹/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612867
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۸/۳/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۵/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721540
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۱ که در مورخ ۲۲/۸/۹۱ به این اداره واصل شده است: ۱ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی عام) شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۲۵/۸/۹۱ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759937
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۹ که در مورخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید. ۱ آقای غلامحسین تقی نتاج ملکشاه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. ۲ دفتر مورخ ۱/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861527
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

۱ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ به این اداره واصل شده است. ۲ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ دفتر در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084111
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت. ۵ دفتر در مورخ ۲۴/۳/۸۹ تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643500
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر فرزند محمد علی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسین بصیری فرزند ذبیح اله به شماره ملی ۲۴۱۱۱۰۹۹۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۳۴۷۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. اختیارات مدیرعامل نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. ش۹۴۱۱۱۵۵۹۹۲۰۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847930
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۳۷۸۸۳۶۵۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104676
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به آدرس زنجان اعتمادیه خیابان معلم انتهای خیابان ۶ شرقی پلاک یک کدپستی ۴۵۱۵۶۳۶۹۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۸۱۱۱۲۸۸۱۸۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144342
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فضلوی به شماره ملی ۵۹۴۹۵۶۰۴۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای محمدحسین بصیری گردیدند. ش۹۵۰۹۰۲۴۹۲۹۸۵۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252389
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:) شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۲۲۶۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹) شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴) شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰) شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ ش۹۵۱۰۲۲۷۵۶۱۹۶۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303695
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شمارة ۱۵۴۰/۹۵/ت/ش مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای یوسف الهی شکیب به شماره ملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱، به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۹۵۳۰۸۳ ۲۱ ۹۵/ت مورخ ۲۶/۱۰/۹۵، آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. • به موجب نامه شمارة ۲۰۱۷/ ن/ س مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۱۶۸ ۲۹/۹۵/ت مورخ ۲۶/۱۰/۹۵، آقای علی فضلوی به شماره ملی ۵۹۴۹۵۶۰۴۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۱۰۷۰/الف/ ن مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۳۴۷۶۴ به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره. برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۱۴/۱۰/۹۷انتخاب گردیدند.) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. ش۹۵۱۱۲۳۲۵۶۷۸۰۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491075
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به زنجان اعتمادیه بلوار شریعتی خیابان ۱۲متری ششم شرقی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۵۶۳۶۹۵۳ تغییر یافت. ش۹۶۰۴۱۰۲۰۰۹۱۲۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512737
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد واطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۲۴۸۰۴۹۳۱۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718767
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدباقر فقیه به شماره ملی ۶۱۸۹۸۰۹۵۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تاتاریخ ۱۴/۱۰/۹۷ جایگزین آقای یوسف الهی شکیب گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها وغیره با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۰۸۲۷۱۰۴۷۸۲۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836896
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علیرضا نیکزاد رهبر به شماره ملی ۰۰۴۱۷۷۳۵۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده جایگزین آقای علی فضلوی گردیدند. *کلیه اسناد واوراق تعهدآوراعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۱۱۰۴۶۷۲۱۲۹۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه