سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین

شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460054938
استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مركزي ، شهر زنجان، مجتمع ادارات ، بلوار دادگستري ، بلوار 22 اسفند ، پلاك 0 ، طبقه همكف 4513733649
9
افراد
18
آگهی‌ها
2141
شماره ثبت
1373/7/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردیده: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بمبلغ ۲۹ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده مورد تصویب مجمع قرار گرفته و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ مبنی بر عملی شده سرمایه که در مجمع عمومی فوق الذکر بتصویب رسیده سرمایه شرکت از محل مطالبات حاصل شده از مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بمبلغ ۲۹ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. دفتر در مورخ ۳۰/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۷۹۴۱۰۹۵ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964969
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ۲ موسسه آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید جواد سیدی کمجانی، مصطفی الماسی، حسن قاسمی، گودرز شکوهی، علی یگانه فرد بعنوان اعضای اصلی و آقایان ولی اله علوی نیک و حسین باقری بعنوان اعضای علی البدل. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ آقای سید جواد سیدی کمجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی الماسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی یگانه فرد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۵ دفتر در مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۷۸۲۴۳۴۹۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردیده: ۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بمبلغ ۳۵ میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده مورد تصویب مجمع قرار گرفته و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ مبنی بر عملی شده سرمایه که در مجمع عمومی فوق الذکر بتصویب رسیده سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده از مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بمبلغ ۳۵ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. ۲ دفتر در مورخ ۳/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۵۲۱۸۸۴ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304339
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد ۳ موسسه آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۴ دفتر در مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۱۵۱۴۲۵۶ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بمبلغ ۴۴ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. ۲ دفتر در مورخه ۲۹/۱۱/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۵۷۰۵۱۷۴ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658099
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان وقزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی الماسی به شماره ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. آقایان سید جواد سیدی کنجانی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یگانه فرد به شماره ملی ۴۲۸۰۴۴۹۵۰۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تاتاریخ۲۸/۱۰/۹۳ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۷۱۹۱۰۵۷۳۳۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۱۴۱و شناسه ملی شماره: ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۱۵/۷/۸۹ واصل گردیده: ۱ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ سید جواد سیدی کمجانی ۲ علی یگانه فرد ۳ واله اله علوی نیک ۴ گودرز شکوهی ۵ عنایت اله امینی بعنوان اعضای اصلی و آقایان سید عزیز ترابی و محسن نجفی بعنوان اعضای علی البدل ۲ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۷/۸۹ آقای سید جواد سیدی کمجانی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ولی اله علوی نیک به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی یگانه فرد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ دفتر در مورخ ۱۸/۷/۸۹ تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ۲ موسسه آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید جواد سیدی کمجانی، مصطفی الماسی، حسن قاسمی، گودرز شکوهی، علی یگانه فرد بعنوان اعضای اصلی و آقایان ولی اله علوی نیک و حسین باقری بعنوان اعضای علی البدل. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ آقای سید جواد سیدی کمجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی الماسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی یگانه فرد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۵ دفتر در مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034155
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر درمورخ ۶/۱۰/۸۹ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035856
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردیده: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بمبلغ ۲۹ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده مورد تصویب مجمع قرار گرفته و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ مبنی بر عملی شده سرمایه که در مجمع عمومی فوق الذکر بتصویب رسیده سرمایه شرکت از محل مطالبات حاصل شده از مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بمبلغ ۲۹ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید. دفتر در مورخ ۳۰/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذ اری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: ۱ موسسه آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. ۴ دفتر مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644233
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۳۱/۶/۱۳۹۴به تصویب رسید * موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند ش۹۴۱۱۱۷۳۲۳۶۶۱۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ مبنی بر تفویض اختیار به هیئت مدیره و براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۹۵۳ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۷ میلیارد و دویست میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۷ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات سهامداران معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ (هشت میلیارد ریال) واز محل سود انباشه معادل ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش۹۵۰۳۲۴۵۷۸۳۴۶۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857135
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اساسنامه جدید شرکت منطبق با اساسنامه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بازار بورس تأیید شد. ش۹۵۰۳۲۶۸۰۶۳۰۳۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۱۸۸۲۸۴۴۴۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967078
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای علی یگانه فردبه شماره ملی ۴۲۸۰۴۴۹۵۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای حسین باقری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۲۴۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای گودرز شکوهی به شماره ملی ۱۱۵۹۶۲۰۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴. آقای محمد باقری به شماره ملی ۵۵۹۹۱۵۴۴۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۵. آقای سیدمسعود چاوشی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۸۴۸۳۹۶۹۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967139
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سیاق نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ۱ علی یگانه فرد به شماره ملی ۴۲۸۰۴۴۹۵۰۳ حسین باقری به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۲۴۵۹ گودرز شکوهی به شماره ملی ۱۱۵۹۶۲۰۲۵۳ محمد باقری به شماره ملی ۵۵۹۹۱۵۴۴۷۵ سیدمسعود چاوشی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۱۰۳۶۱ بعنوان اعضاء اصلی و آقایان مهرداد صفاریان به شماره ملی ۴۲۸۴۲۵۲۹۶۸ محمد تقی مرادی به شماره ملی ۶۱۵۹۴۸۰۵۰۲ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره. ش۹۷۰۱۱۸۴۲۱۴۶۰۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، شهر زنجان، مجتمع ادارات، بلوار دادگستری، بلوار ۲۲ اسفند، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۳۷۳۳۶۴۹انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۷۳۰۴۴۸۱۶۶۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک