شرکت پارس سویچ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460051496


شماره ثبت:
1791
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1355/4/9
آدرس:
استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان بناب - آبادي پارس سويچ-محله پارس سوييچ-جاده كيلومتر 5 زنجان تهران-پلاك 0-طبقه همكف- 4515131458

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی پور هاشم 1177374
آقای سیدمحمد ناصر محمودی 1593632
آقای اکبر گزین 1593632
آقای علیرضا خجسته وهاب زاده 1716397
آقای جعفر جولا 12670980
آقای مهندس ولی اله بیات 12670980
آقای محمدرضا گلچین‎پور 13507736
سید حسین عرب زاده 13507736
آقای بهروز دارش 13507736
علی اکبر یاوری 14241985
آقای جلال حسینی 14241985
آقای مهدی گرانمایه 14241985

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655202
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ با نمایندگی آقای هومن هشی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با شناسه ملی۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۱۴۱۲۰۱ ۵ دفتر در مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۱۴۰۵۱۵۰ ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693400
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا خجسته وهابزاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پورهاشم به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گرانمایه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو امضاء آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضا خجسته وهابزاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان گلستان بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با سمت عضو هیئت مدیره مهدی گرانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با سمت عضو هیئت مدیره مهدی گرمانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با سمت عضو هیئت مدیره و ولی اله بیات با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ در مورخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۱۴۱۰۹۷۶ ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115127
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ با نمایندگی آقای هومن هشی به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۷۴۷۷۷ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177374
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ سهامی عام شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸ آقای مهدی پورهاشم کد ملی ۴۳۲۳۲۳۹۱۸۱ ۲ دفتر در مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۷۷۱۸۵۱۱ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183627
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۹/۷/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا خجسته وهابزاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پورهاشم به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گرانمایه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ دفتر در مورخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۱۷۰۸۴۸۸ ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593632
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر گزین به شماره ملی۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره مهدی پورهاشم به شماره ملی ۴۳۲۳۲۳۹۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸ به سمت عضو هیات مدیره علیرضا خجسته وهابزاده به شماره ملی۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به سمت عضو هیات مدیره سید محمد ناصر محمودی به شماره ملی۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت عضو هیات مدیره ولی اله بیات به شماره ملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات (مدیر عامل) و آقای مهدی گرانمایه (قائم مقام مدیرعامل) به شماره ملی ۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷و درغیاب هریک از آنها به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه‌های اداری و عادی و قراردادهابا امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبرمیباشد. ش۹۳۰۶۰۶۷۷۶۶۶۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716397
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اکبر گزین به شماره ملی۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ مهدی پورهاشم به شماره ملی ۴۳۲۳۲۳۹۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ علیرضا خجسته وهابزاده به شماره ملی۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ سید محمد ناصر محمودی به شماره ملی۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ولی اله بیات به شماره ملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۱۳۹۵ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات با کدملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ (مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه با کدملی ۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷ (قائم مقام مدیرعامل) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء آقایان اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با سمت رئیس هیئت مدیره یا مهدی پورهاشم با سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اکبر یاوری به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس و یا سید محمد ناصر محمودی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه‌های اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۹۱۰۳۵۷۹۲۲۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459730
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ که در مورخ ۲۷/۳/۸۹ واصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ دفتر در مورخ ۱/۴/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494675
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۱/۸۸ که درمورخ۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت نیروترانس با سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا خجسته وهابزاده بعنوان نماینده شرکت کارگزاری عدالت به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیئت مدیره، مهدی گرانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا به سمت عضو هیئت مدیره و ولی اله بیات به سمت مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. ۲ دفتر در مورخ۱۴/۱۱/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864609
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ که در مورخ ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: ۱ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت نیرو ترانس بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سید محمدعلی سیدابریشمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی پورهاشم بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه عضو هیات مدیره و آقای علیرضا خجسته وهابزاده بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت عضو هیات مدیره و آقای مهدی گرانمایه بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا عضو هیات مدیره و آقای ولی اله بیات به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت نیرو ترانس بسمت رئیس هیات مدیره علیرضا خجسته وهابزاده بعنوان نماینده شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت عضو هیات مدیره، مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیات مدیره، مهدی گرانمایه به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا به سمت عضو هیات مدیره و ولی اله بیات به سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ دفتر مورخ ۱/۴/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052384
آگهی تغییرات شرکت پارس سوئیچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ۳۱/۳/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال۸۹ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در مورخ۴/۴/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650194
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * علی اکبر یاوری با کدملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ * شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸ * شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ * شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ * شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ ش۹۴۱۱۲۰۸۸۵۹۳۶۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670980
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر گزین به شماره ملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد ناصر محمودی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر جولا به شماره ملی ۱۳۷۹۳۹۱۹۸۹به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی ۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای ولی اله بیات به شماره ملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۰/۹۶ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات به شماره ملی ۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ و آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی ۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷ و در غیاب آنها با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه‌های اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۰۳۹۴۵۳۸۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860909
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۹۱۳۲۲۵۵۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507736
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی محمد رضا گلچین پوربه شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بانمایندگی بهروز دارش به شماره ملی ۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵و سیدحسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۰۴۳۱۱۷۴۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097953
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ وباستنادنامه شماره ۷۹۰۲ - ۰۴/۰۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت به استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مرکزی - دهستان بناب - آبادی پارس سویچ - محله پارس سوییچ - جاده کیلومتر ۵ زنجان تهران - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۴۵۱۵۱۳۱۴۵۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۴۰۹۴۷۶۲۶۲۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241985
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷وباستنادنامه شماره ۱۷۸۲۲ مورخ۰۹/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ _ آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی ۱۵۳۲۵۰۶۳۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع زنگان پارت قطعه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۵۲۲۲ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ _ آقای اکبر گزین به شماره ملی ۲۲۹۵۹۵۳۱۷۰ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ۳ _ آقای سید محمد ناصر محمودی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۳۰۸۸۳ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ _ آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی ۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع برق زنگان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ _ آقای جلال حسینی به شماره ۲۲۹۱۸۲۳۷۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی انرزی‌های تجدید پذیر زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۹۹۷۸عضو هیأت مدیره ۶ _ آقای ولی اله بیات خارج از اعضاء هیأت مدیره به شماره ملی۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. _ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات به شماره ملی۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷ (مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷عضو هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضاء رئیس هیأت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه‌های اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۷۱۰۹۲۲۹۶۸۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357771
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷وباستنادمجوز شماره ۰۷۳ - ۴۲۵۲۹۸/۹۷۹مورخ۱۴/۰۹/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برابرگواهی شماره ۱۵۲۲۱۳/۰۱/۴۳۰۱/۹۷/ص مورخ۰۷/۰۹/۹۷ بانک ملی که تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه